Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 10-11

Intet kvalitetskriterium for indhold af asbest i jord i denne omgang (16-03-2015)
I en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen konkluderes det, at der ikke findes et tilstrækkeligt sikkert videngrundlag om eksponerings- og sundhedsrisiko ved forekomsten af asbest i jord til at kunne fastsætte et egentligt kvalitetskriterium.
Læs mere her


Øget konkurrence om forbrændingsegnet affald i EU (16-03-2015)
EU-Kommissionen forventes at vedtage den længe ventede ændring af energieffektivitetsformel for hvornår forbrændingsanlæg, der brænder kommunalt affald, kan defineres som et nyttiggørelsesanlæg (R1-anæg). I det eksisterende affaldsdirektiv finder man den såkaldte R1-formel, for hvornår et kommunalt forbrændingsanlæg kan klassificeres som et nyttiggørelsesanlæg.
Læs mere her


Nyt oversigtsnotat om affaldssorteringsanlæg i Danmark for kildeopdelt husholdningsaffald (16-03-2015)
Et notat kortlægger de eksisterende danske affaldssorteringsanlæg, som håndterer kildeopdelt husholdningsaffald (fokus på plast/metal og evt. flere affaldsfraktioner). Notatet beskriver også de kommuner, selskaber og private virksomheder, som arbejder med disse sorteringsanlæg eller affaldsfraktioner, uanset om det er i undersøgelser, overvejelser eller som affaldsleverandører.
Læs mere her


EU-landene bliver nødt til at gøre en ekstraordinær indsats for at nå 50% målsætningen i 2020 (13-03-2015)
På trods af mere effektivt forbrug af materialer forbliver Europas forbrug ressource intensivt. Dette er én af konklusionerne i den nyeste ”European environment state and outlook 2015 rapport ”fra EEA.
Læs mere her


ISWA konference om affaldsminimering og genanvendelse (13-03-2015)
Fra den 27-29. maj 2015 afholder ISWAs arbejdsgruppe vedrørende affaldsforebyggelse og genanvendelse en såkaldt Beacon-konference i Wien.
Læs mere her


MUDP ny ansøgningsrunde – frist 4. juni (13-03-2015)
Informationsmøde bl.a. den 23. marts i København om opslagets emner. Miljøministeriets opslag omfatter tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi inden for vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi, renere luft, mindre støj, kemikalier, industriens miljøindsats samt økologisk bæredygtig byggeri. Der uddeles 65 mio. kr., og ansøgningsfristen er den 4. juni 2015 kl. 12.00.
Læs mere her


International konference om bæredygtig behandling af husholdningsaffald (13-03-2015)
Den 27-28. maj 2015 afholdes en international konference på dansk jord om helhedsorienteret håndtering af husholdningsaffald.
Læs mere her


Fordele ved bioforgasning af organisk affald ifølge Miljøstyrelsen (11-03-2015)
Miljøstyrelsen tager til genmæle efter LCA har sat spørgsmålstegn ved gevinsterne ved bioforgasning frem for forbrænding.
Læs mere her


Nye undersøgelser om ressourceværdier og forretningsmuligheder i genanvendelse af elektronikaffald (10-03-2015)
Miljøstyrelsen har publiceret to nye projekter om ressourceværdier og forretningsmuligheder i genanvendelse af elektronikaffald. Nordisk Ministerråd har offentliggjort undersøgelser af potentialet og mulighederne for øget genanvendelse af plast fra elektronikaffald.
Læs mere her


Vejledninger fra Miljøstyrelsen om eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (09-03-2015)
Miljøstyrelsen har nu udgivet to vejledninger om regler for eksport af elektriske og elektronisk udstyr.
Læs mere her


The 2015 European Circular Economy Conference (06-03-2015)
Konferencen blev på holdt i Bruxelles den 5. marts med bl.a. Miljøkommissær Karmenu Vella, som Keynote speaker. Karmenu Vella redegjorde for Kommissionens planer for et kommende udspil om cirkulær økonomi samt initiativerne på affaldsområdet. Som bekendt blev den tidligere Kommissions pakke om cirkulær økonomi trukket tilbage sammen med forsalgene om nye genanvendelsesmål på affaldsområdet.
Læs mere herHøringsseminar: ”Danmark uden affald II – Udkast til strategi for affaldsforebyggelse” (UDSOLGT) (17-03-2015)
Arrangementet er nu udsolgt.

Miljøstyrelsen inviterer hermed interesserede parter til høringsseminar om ”Danmark uden affald II – Udkast til strategi for affaldsforebyggelse”. Høringsseminaret finder sted tirsdag den 17. marts 2015 kl. 14.00-16.00 i Miljøstyrelsens Kantine, Strandgade 29, 1401 København K. 

Da vi har valgt DAKOFA til at facilitere høringsseminaret for os, bedes du tilmelde dig arrangementet  via DAKOFAs hjemmeside: www.dakofa.dk.
Læs mere her


Dialogmøde: Affaldssorteringsanlæg i Nordjylland - program (25-03-2015)
Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer alle relevante parter i Nordjylland til et fælles dialogmøde den 25. marts 2015 kl. 9 - 16 i Regionshuset, Aalborg Ø. Se program for dagen.
Læs mere her


Konference: Fremtidens genbrugspladser – hvordan kan vi udvikle pladserne optimalt? (09-04-2015)
I lyset af ressourcestrategiens genanvendelsesmål og forebyggelsesstrategiens initiativer om øget genbrug vil konferencen fokusere på spørgsmålet om, hvordan fremtidens genbrugsplads indrettes og forvaltes for at kunne bidrage til at nå målene. Der er samtidig et stigende behov for, at pladserne indrettes fleksibelt og med mulighed for tilpasning i takt med de øgede krav. Nogle kommuner har allerede taget skridtet i retningen af at udvikle fortidens containerpladser til fremtidens ressourcecentre, mens andre stadig overvejer og undersøger de forskellige muligheder.
Læs mere her


Kursus om prøvetagning, test og analyse af affald til nyttiggørelse (16-04-2015)
Når der skal tages beslutning om, hvordan et restprodukt, lettere forurenet jord eller bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres som erstatning for primære råstoffer, eller om det må bortskaffes på anden vis, skal der gennemføres en vurdering af om nyttiggørelsen af materialerne kan udgøre en risiko for det omkringliggende miljø. I den forbindelse vil det ofte nødvendigt at udtage prøver af materialerne, som skal testes og analyseres. Resultaterne af prøvningen anvendes som grundlag for en beslutning.
Læs mere her


Seminar: Nye regler for klassificering af affald som farligt affald (21-04-2015)
Reglerne for klassificering af affald som farligt affald harmoniseres per 1. juni 2015 i store træk med CLP-forordningen. CLP-forordningen erstatter – efter en overgangsperiode fra 2010 til 2015 - klassificeringsbekendtgørelsen fra 1. juni 2015.
Læs mere her


Konference: Bygge- og anlægsaffald (12-05-2015)
Affald fra bygge- og anlægsbranchen udgør op mod en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark Der har derfor de seneste år været stor fokus på at sikre, at vi genanvender ressourcerne i affaldsstrømmen bedst muligt, og at dette sker under den nødvendige hensyntagen til miljøet. 

På konferencen vil vi på baggrund af de seneste års erfaringer og ny viden diskutere, hvordan aktørkæden kan samarbejde om at sikre høj genanvendelse og god miljøbeskyttelse – således at målene i Regeringens Ressourcestrategi og affaldsdirektivet kan opnås.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (København) (02-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 2. juni 2015 i København - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (Aarhus) (03-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 3. juni 2015 i Aarhus - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Folkemødet på Bornholm 2015 (11-06-2015)
DAKOFA forvalter det eneste "Affalds- og Ressourcetelt" på Folkemødet på Bornholm.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.