Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 48-49
Ny rapport om nano-materialer i affald fra Miljøstyrelsen (08-12-2014)
Nano-materialer anvendes i stigende grad i mange forskellige produkter. Med en ny undersøgelser sætter Miljøstyrelsen nu fokus på tilstedeværelsen af nano-materialerne i affaldsstrømmene og betydningen heraf for affaldshåndteringen.
Læs mere her


11 medlemslande opfordrer Kommissionen til at støtte pakken om cirkulær økonomi (05-12-2014)
Elleve ministre fra Tyskland, Frankrig, Italien, Sverige, Belgien, Grækenland, Portugal, Slovenien, Cypern og Luxembourg opfordrer, med støtte fra 5 øvrige lande, den nye Kommission til at støtte pakken om cirkulær økonomi. Den tidligere Kommissionen foreslog, som bekendt, at affaldslovgivningen revideret som led i en pakke om en cirkulær økonomi.
Læs mere her


Østdanske kommuner – planer og priser for evt. centralsortering af tørre affaldsfraktioner (04-12-2014)
Analyse for KARA/NOVEREN viser, at kildeopdeling og central sortering kan indføres uden ekstra omkostninger. Flere kommuner på Sjælland har i deres nye affaldsplaner vedtaget at indføre husstandsindsamling af kildeopdelt affald, og der er generelt øget opmærksomhed på finsortering af kildesorteret affald for at opnå højere afsætningspriser.
Læs mere her


Flere kemiske stoffer er føjet til EU's kemikalieliste (03-12-2014)
EU’s medlemslande skal i februar 2015 tage stilling til den liste af kemikalier, som er foreslået under EU’s rullende handlingsplan for kemikalier (CoRAP). Det er meningen, at de kemikalier som er på listen skal risiko-vurderes i løbet af 2015-17.
Læs mere her


ARC arbejder videre mod et sorteringsanlæg til tørre affaldsfraktioner (02-12-2014)
Et skitseprojekt for et stort automatisk sorteringsanlæg til kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald skal udarbejdes inden sommeren 2015. Der søges samarbejde med andre affaldsselskaber om input til anlægget, og valg af anlæggets placering udskydes.
Læs mere her


Fosfor i slamaske skal udnyttes (01-12-2014)
Miljøstyrelsen støtter et stort forsøgsprojekt under MUDP-puljen, som skal udvinde fosforen fra aske fra forbrænding af spildevandsslam. Det er Krüger, STU Byg, Lynetten og Spildevandscenter Avedøre, som er gået sammen om projektet i et samarbejde, der hedder kalder Biofos. Krüger og DTU Byg støttes med ca. 907.000 kr.
Læs mere her


MUDP-ordning kan gavne affalds- og ressourcesektoren (01-12-2014)
Læs DAKOFAs høringssvar til lovforslag, som vil fremme miljøeffektive løsninger på prioriterede miljøudfordringer.
Læs mere her


End-of-waste-kriterier har positive effekter på både kvaliteten og markedet for genanvendelsen af metalskrot (28-11-2014)
Ny EU-rapport vurderer, at End-of-Waste-kriterierne for metalskrot, som trådte i kraft den 9. oktober den 2014, har haft flere positive effekter i form af kvalitet og markedsforhold. Kriterierne havde oprindeligt til formål, at understøtte en høj kvaliltet i genanvendelsen af sekundære råvarer, skabe juridisk sikkerhed for investeringer i behandling af affald, reducere omkostningerne via færre administrative byrder ved at følge affaldslovgivningen og endeligt at forbedre det indre marked for disse produkter ved at harmonisere procedure på EU-plan. Disse mål vurderes i rapporten, at være godt på vej til at være opfyldt.
Læs mere her


Høring: Nyt lovforslag om MUDP - frist 1. dec. kl. 12 (27-11-2014)
Miljøstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) i ultrakort høring. Høringsfrist er 1. december 2014 kl. 12.
Læs mere her


EU's Affaldsforebyggelsesuge er i fuld gang (26-11-2014)
12.000 aktiviteter i 28 lande - Danmark er også godt med. Den europæiske affaldsforebyggelsesuge foregår fra den 22. til den 30. november. I den forbindelse har DAKOFA netop udsendt nedenstående pressemeddelelse, som også forefindes i PDF-format under "DAKOFA udtaler" nederst på hjemmesiden.
Læs mere her


Miljøstyrelsens miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) fremtidssikres (25-11-2014)
Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er i finanslovsaftalen blevet enige om, at der skal indføres en lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).
Læs mere her


Mængden af WEEE og batterier der indsamles i kommunerne falder (25-11-2014)
Dansk Producentansvars System har nu udgivet WEEE, BAT og ELV statistikken fra 2013, som viser, at mængderne af elektronikaffald og batterier, der indsamles via de kommunale systemer, falder.
Læs mere herKonference: Genanvendelse og forebyggelse af tekstilaffald: ”Af med klunset! – men hvordan?” (09-12-2014)
Tekstilaffaldet er en overset værdifuld ressource. En række danske og internationale studier har vist, at der i fremtiden er god grund til at jagte denne affaldsfraktion enten med henblik på forebyggelse eller med henblik på genanvendelse.
Læs mere her


Konference: Indsamling og sortering af husholdningsaffaldet - hvordan når vi i mål (20-01-2015)
Derudover vil vi se på erfaringer med og fremtidens planer for både kildesortering og central sortering i den fælles higen efter at kunne efterleve regeringens målsætning om genanvendelse af mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. 
Læs mere her


Kursus: Kommunikation - modul 3 (2 dage) (20-01-2015)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus i kommunikation.

Kurset består af 3 moduler. Modul III afholdes i perioden 20.-21. januar og omhandler: Aktiviteter og kommunikationsværktøjer til implementering, Innovation og drift, Positioner og koordination (CMM), Hvilke udfordringer findes der for dig/jer, Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre, Fælles idékatalog til videre arbejde....
Læs mere her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald - gentagelse (22. januar 2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald (afholdes november 2014), er vi meget glade for nu at kunne udbyde et tilsvarende kursus. Denne gang afholdes kurset d. 22. januar 2015 i Ingeniørhuset i København.
Læs mere her.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.