Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kombineret biogas og kompostering

Et kombineret biogas- og komposteringsanlæg er i stand til at omdanne organisk fast affald til biogas og kompostmateriale i en sammenhængende proces. Slutprodukterne kan bruges til fremstilling af varme og el samt til jordforbedring.

Indledningsvist kommer det udsorterede organiske husholdningsaffald i en langsomtgående knuser, der river poserne op og derpå over i en tromlesigte, som er forsynet med 80 mm huller. Således udskilles alt materiale over denne størrelse.

Affaldet blandes nu med have-parkaffald for at opnå den rette struktur, hvorpå materialet bliver placeret i et rum med tætsluttende port. Herved opstår der et iltfrit miljø (anaerob proces) omkring affaldet.

Samtidig bliver affaldet oversprinklet med væske (perkolat fra biogastanken), der udvasker fedtsyren. Væsken pumpes over i en biogastank, hvor den giver næring til de bakterier, der danner biogas, inden det pumpes tilbage med samme formål.

Fra biogastanken bliver gassen ledt til en gasmotor, hvor det bliver konverteret til el og varme.

Uden at flytte materialet suges der efterfølgende luft igennem den resterende del af affaldet for at sætte den egentlige kompostering i gang (aerob proces). Under denne proces nedbrydes og omdannes det resterende organiske materiale til kompost, og hygiejniseringen indtræffer ved ca. 70 grader. Herefter går materialet til eftermodning.

Inden materialet kan forlade anlægget som kompost skal det gennem en efterbehandling, der består af tre trin. Først sorteres strukturmaterialet fra i en tromlesigte med 15 mm huller. Jern fjernes derpå med magnet i en metalseparator og plastikrester blæses ud via en vindsigte.

Komposten kan nu køres ud på landbrugsjord eller gå til videre forædling. Gennemløbstiden er ca. syv uger.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.