Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Direkte udbringning

Direkte udbringning er en måde at håndtere have-parkaffald og andre affaldsfraktioner, bl.a. spildevandslam, uden egentlig behandling. Centralt for denne praksis er, at affaldet føres direkte ud på landbrugsjord, hvorefter det indarbejdes i jorden. Ved direkte udbringning udnyttes affaldets næringsstoffer og jordstrukturen forbedres. 
 
Have-parkaffald
Hvis der er tale om have-parkaffald, bliver det først neddelt i f.eks. en flishugger, inden det transporteres ud til det destinerede areal.
 
Det kan også neddeles på selve arealet. Det kan eksempelvis ske ved, at affaldet udlægges i et lag på 60 cm, hvorefter det knuses, f.eks. af en såkaldt slagleneddeler (tromlemaskine med høj omdrejningshastighed). Eventuelt plastmateriale bliver samlet ind manuelt flere gange under processen.
 
For have-parkaffald er det ikke et krav, at det skal nedpløjes, men dette sker for at igangsætte nedbrydningen. Have-parkaffald er typisk udbragt inden for en måned.   
                  
Andre affaldsfraktioner til jordbrugsformål
Affald, herunder spildevandsslam til jordbrugsformål, skal overholde kravene i ’Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål’ (BEK nr. 1650). Bekendtgørelsen stiller krav til grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, hygiejnisering samt maksimal dosering af kvælstof og fosfor. Følgende eksempler på affaldsfraktioner er omfattet af disse krav: Mejerislam, dambrugsslam og slam fra slagterier.
 
Er der tale om spildevandsslam, som er bundfældet, det vil sige organisk materiale fra behandling af spildevand på rensningsanlæg, skal det hygiejniseres ved enten udrådning, beluftning eller kalkbehandling, inden det må anvendes til jordbrugsformål.
 
Efter denne behandling har spildevandsslammet typisk et tørstofindhold på 15-20 procent.
 
Slammet fragtes normalt ud til marken i en container, hvor det efter omladning til en traktortrukket slamspreder kan fordeles ud over jorden. Produceres slammet, når markerne er tilsået, skal det mellemlagres i miljøgodkendte lagre, f.eks. i gyllebeholdere eller i særlige lader.
 
For spildevandsslam gælder det, at det efter udspredning skal pløjes eller harves i jorden inden for 6 timer.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.