Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

KOD-Projektet

Viden og rapporter

Indsamlingsmetoder

Indsamlingsmetoder indgår ikke som en egentlig del af dette projekt. Der findes flere forskellige systemer og kommercielle operatører der kan håndtere KOD.

Sortering og forbehandling

Der findes overordnet 3 overordnede metoder til håndtering af den organiske fraktion efter indsamling

1. Forbehandling – affald forbehandles og omdannes til biopulp til bioforgasning

a. Eksempelvis:

KomTek med Ecogi teknologien (kan frasortere en mindre andel af ikke-KOD) http://www.ecogi.dk/

DAKA med ReFood teknolgien http://www.refood.dk/

Krüger med EXELYS teknologien http://www.kruger.dk/krugeras/ressources/documents/3/2968,SVR_Exelys_2012_DK_web.pdf

N. C. Miljø med neddeling http://www.ncmiljo.dk/

2. Ingen biopulp, tør og vådfraktion holdes adskilt under bioforgasning

a. Eksempelvis Aikan teknologi http://www.aikantechnology.com/

3. Affald sorteres ikke før proces

a. Eksempelvis REnescience http://www.renescience.com

Produktion af energi

Ved energiproduktion og samtidigt udnyttelse råstoffer er bioforgasning en oplagt metode.
Bioforgasningen af KOD kan overordnet foregå isoleret eller sammen med øvrige biomasser.

• Isoleret:
     o Eksempelvis Aikan teknologi
• Sammen med øvrige biomasser
     o Renseanlæg med rådnetanke
       - Renseanlæggene har overskudskapacitet på deres anlæg til modtagelse af KOD
               * Der forventes offentliggjort en rapport senere på året vedr. kapacitet på renseanlæggene
     o Biogasanlæg
       - Biogasanlæggene har et ønske om at øge tørstof på deres samlede biomasse- tilførsel for at udnytte anlægskapaciteten bedre.

Håndtering af ”restfraktion af KOD” /slam

Restfraktionen fra KOD kan overordnet udspredes på marker såfremt at slambekendtgørelse og biproduktforordningen overholdes.

Seneste slambekendtgørelse

Biproduktforordningen

For leverandørerne af mælk til Arla gælder desuden kvalitetsprogrammet Arlagården. Der er opstillet en række krav til leverandørerne bl.a. stillet krav til, hvilken type af gødning, der må anvendes på markederne.

Kvalitetsprogrammet Arlagården findes her

Kompost og øvrige produkter baseret på KOD

-

Metoder/løsninger i drift eller snarlig drift

Eksempel på metoder, der allerede er i drift eller forventer at komme i drift

Biovækst baseret på Aikan teknologi http://www.biovaekst.dk/

Følgende kommuner levere KOD til Biovækst:
• Kalundborg
• Holbæk
• Odsherred
• Frederikssund
• Egedal
• Gribskov
• Halsnæs
• Hillerød
• Rødovre (forsøgsordning)

Horsens BioEnergi biogasanlæg har indgået et samarbejde med ReFood. http://horsensbioenergi.dk/

Holsted biogasanlæg har indgået samarbejde med KomTek http://holsted.natureenergy.dk/

Billund Renseanlæg anvender EXELYS teknologi http://www.billundbiorefinery.dk/

LCA vurderinger og samfundsøkonomiske analyser

LCA vurderinger
Der er gennemført et par danske LCA vurderinger for organisk husholdningsaffald. Den seneste er udført af DTUS for Arwos, AWR, Sønderborg Forsyning, ASF samt Provas og er en vurdering af fremtidige behandlingsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion. Rapporten omfatter ikke drifts- eller samfundsøkonomi og flere miljøpåvirkningskategorier er udeladt fra konklusionerne, da de enten er meget små eller har meget høje usikkerheder.

Vurderingen konkluderer, at:
- intet scenarie er bedst i alle miljøpåvirkningskategorier
- der er store forskelle mellem de forskellige forsyningsselskaber
- udsortering af det organiske affald til for at opfylde genanvendelseskravene fra EU og den danske Miljøstyrelse
- fosforbesparelsen er proportional med kompost/digestat mængden, der udbringes på landbrugsjord
- Hvad der substitueres af energi fra biogasproduktion og forbrændingsanlæg påvirker resultaterne i meget høj grad; det gælder både elektricitet og varme
- følsomhedsanalyserne viser, at der er forskellige faktorer, som man skal være opmærksom på ved forskellige biologiske behandlinger (især størrelsen på biogasproduktionen)
- fremtiden kan se meget anderledes ud, hvis man antager, at det er grøn energi, der vil blive substitueret

Find LCA vurderingen her

Miljøstyrelsen har kommenteret LCA vurderingen med følgende:

"- Ved at genanvende organisk affald bliver næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium ført tilbage til jorden. Det er vigtige næringsstoffer, som vi har brug for nu og på sigt, og som ellers ville gå tabt i forbrændingen.
- Biogas er fleksibelt, da det kan lagres og bruges på mange måder. Fx kan det opgraderes og sendes ind på naturgasnettet, og det kan bruges i transportsektoren som brændstof, og derfor passer det godt til fremtidens energiforsyning.
- Tilførelse af organisk affald øger energiproduktionen i gyllebaserede biogasanlæg og renseanlæg og betyder, at vi får langt mere energi ud af vores eksisterende anlæg.
- Genanvendelse af organisk affald er med til at tilføre jorden kulstof, som udpinte jorde særligt har behov for."

Miljøstyrelsens kommentarer kan finde her

DTU har endvidere udarbejdet en LCA vurdering af biovækst for Biovækst's bestyrelse. LCA vurderingen kan findes her.