Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 27-33

Konference: Intelligent affaldsindsamling - kan vi gøre det smartere og billigere? (25-08-2015)
DAKOFA afholder konference om intelligent affaldsindsamling den 25. august 2015, kl. 09.00-16.00 i Ingeniørforeningen Kalvebod Brygge 31, 1780 Købehavn V.
Læs mere her


Grænseværdier for 10 nye POP-stoffer i affald (17-08-2015)
Miljøstyrelsen har udsendt information om, at den 18. juni 2015 trådte fælles EU grænseværdier for 10 nye POP-stoffer i affald i kraft. Styrelsen har endvidere udarbejdet information om i hvilke affaldsfraktioner de nye POP-stoffer kan forekomme. Der gælder særlige regler for håndtering af affald indeholdende POP-stoffer.
Læs mere her


Kommissionen arbejder på langsigtede ambitiøse genanvendelsesmål (17-08-2015)
I sin tale på konferencen den 25. juni 2015 ”Closing the Loop” gjorde Miljøkommissær Karmenu Vella det klart, at spørgsmålet ikke længere er, hvorvidt Kommissionen ønsker Europa på en cirkulær vej til vækst, men snare hvordan vi bedst hjælper vores økonomier til at omstille sig hurtigt.
Læs mere her


Nulskrald giver mindre restaffald og øger genanvendelsen (14-08-2015)
Sønderborg kommune og forsyning har i samarbejde med Tankegang kørt et Nulskraldsprojekt i 122 lejligheder i Morbærhegnet med det formål at fokusere på affaldssortering og flytte så meget af husholdningsaffald som muligt fra restaffald til genbrug og genanvendelse. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi og har på bare 5 uger opnået tydelige resultater.
Læs mere her


DAKOFA sætter genanvendelse på dagsordenen på årets Building Green messe (13-08-2015)
DAKOFA har i år fået mulighed for at afholde en workshop på årets Building Green messe.
Læs mere her


Mød Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen på DAKOFAs årskonference (13-08-2015)
Den 24. september i Århus har du mulighed for at høre Miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansens visioner for affaldsområdet. Ministeren vil i øvrigt give sit bud på, hvordan regeringen vil sikre den grønne omstilling, og herunder implementeringen af ressourcestrategiens målsætninger, som netop er temaet for årskonferencen i år.
Læs mere her


Hvilken rolle spiller affald-til-energi i den cirkulære økonomi? (12-08-2015)
Det spørgsmål kigger DAKOFA sammen med en række nationale og internationale samarbejdspartnere nærmere på ved en konference den 21-22. oktober 2015 i København.
Læs mere her


Studietur til Holland – Avanceret teknologi til affaldsbehandling (12-08-2015)
OBS: Frist for tilmelding - mandag d. 17. august 2015. RoboCluster og DAKOFA inviterer på studietur til Holland d. 26.-28. august 2015. Holland er langt fremme med intelligent håndtering af affald. Vi søger viden, inspiration og nye samarbejdsmuligheder.
Læs mere her


DAKOFA får nyt domicil (07-08-2015)
DAKOFA flytter pr. 1. november 2015 til nye lokaler i ”BINGS” (det tidligere Bing & Grøndahl) beliggende Vesterbrogade 149, bygning 8, 4.sal, 1620 København V. Det giver både bedre kontorfaciliteter og attraktive konference- og mødefaciliteter.
Læs mere her


Business Sweden præsenterer svenske erfaringer inden for håndtering af organisk affald (07-08-2015)
Inden sommerferien melder sig, skal du huske at sætte et kryds i kalenderen den 16 september kl. 08.30-15.00! Business Sweden arrangerer i samarbejde med DAKOFA, Dansk affaldsforening og Affald Sverige en konference indenfor håndtering af organisk affald i DI's konferencecenter i København.
Læs mere her


Høring: 2 bekendtgørelser om MUDP - frist 18. august (04-08-2015)
Miljøstyrelsen har i sommerferien udsendt høringsudkast til Bekendtgørelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for MUDP og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen herfor.
Læs mere her


Høring: Ny PRTR bekendtgørelse - frist 2. september (03-08-2015)
Høringen vedr. en ny "Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)". Med den nye bekendtgørelse udfases de grønne regnskaber. PRTR- forordningen er fortsat i kraft, og nogle virksomheder vil fremadrettet skulle indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen én gang årligt, hvor de hidtil har indberettet grønne regnskaber, indeholdende bla. PRTR-data.
Læs mere her


Kompost øger optag af metan i jorden (30-07-2015)
Det er kendt, at intensivt dyrket landbrug reducerer jordens evne til at optage metan i forhold til et ”naturligt” landskab. Mange landbrug bruger kompost til at forbedre jordens kvalitet, men anvendelsen af kompost som jordforbedringsmiddel scorer typisk lavt i miljøvurderinger, fordi komposteringsprocessen udleder drivhusgasser.
Læs mere her


Kortlægning af kapacitet for organisk affald nu publiceret (29-07-2015)
I løbet af sommerferien er kortlægningen af eksisterende og forventet behandlings- og biogaskapacitet for organisk affald blevet publiceret. Overordnet konkluderer rapporten, at der teknisk set ikke er behov for en udvidelse af kapaciteten til at håndtere den forventede øgede mængde organisk affald fra husholdning (KOD) og servicesektor i 2018, hvis barrierer for udbringning af afgasset biomasse løses.
Læs mere her


EU burde udvide producentansvarsordningerne (17-07-2015)
Dette peger et nyt studie på, udarbejdet af et hold forskere på universitetet "Catalan foundation Fundació per a la prevencióde Residus i el Consum Responsible". I 15 udvalgte storbyer i EU er kun mindre end halvdelen af affaldet pålagt et producentansvar. Produktaffald udgør ifølge studiet ca 70% af det kommunalt indsamlede affald i disse byer. Studiet er udført for den europæiske forening Zero Waste Europe.
Læs mere her


Konsolideret jordforureningslov nu tilgængelig på retsinfo (17-07-2015)
Seneste ændringer til jordforureningsloven er nu indarbejdet i en konsolideret version af loven, som blev offentliggjort d. 3. Juli 2015.
Læs mere her


Ny værktøjskasse til beslutningstagere, som ønsker en cirkulær økonomi (14-07-2015)
Ellen MacArthur Foundation lancerede den 26. juni 2015 rapporten ” Delivering the circular economy – a toolkit for policymakers”, basseret på Danmark som pilot-land. Rapporten komplementerer den tidligere rapport ”Growth Within: A circular economy vision for a competitive Europe”. Rapporten vil blive præsenteret på DAKOFAs Årskonference den 24. september 2015 af projektdeltager Ditte Lysgaard Vind.
Læs mere her


Offentliggørelse af ny energieffektivitetsformel (14-07-2015)
De nye regler for hvornår et forbrændingsanlæg kan klassificeres som et nyttiggørelsesanlæg er nu offentliggjort. Med den nye klimfaktor CCF (Climate Corrections factor) i R1 formelen bliver det nu lettere for anlæg placeret i områder med et varmere klima at blive klassificeret som et nyttiggørelsesanlæg. Lovændringen er basseret på, at forskellige klimaforhold i EU har en indflydelse på den mængde energi, som kan blive brugt/produceret i form af elektricitet, varme, køling eller damp på et anlæg dedikeret til at kommunalt indsamlet affald.
Læs mere her


Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler er nu offentliggjort på retsinformation (14-07-2015)
Ændringer af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler er nu samlet i en netop offentliggjort Lovbekendtgørelse (nr 867 af 3. juli 2015).
Læs mere her


Ny bekendtgørelse, som udmønter 185 mio. kr. til biocover, er nu i høring (13-07-2015)
Miljøstyrelsen har netop sendt en ny bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser i høring.
Læs mere her


Europa Parlamentet ønsker at fastholde de høje genanvendelsesmål fremsat af den tidligere Kommissionen (10-07-2015)
Europa Parlamentet ønsker at fastholde de høje genanvendelsesmål fremsat af den tidligere Kommission.

I går den 9. juli 2015 gennemførte Europa Parlamentet en afstemning om rapporten fremlagt af Parlamentets miljøkomité. Miljøkomiteens rapport indeholder komiteens holdninger til pakken for en cirkulær økonomi, som fremsat af den tidligere kommission. De fleste forslag fra komiteen blev vedtaget i går.
Læs mere her


TED-talk med Ellen MacArthur – vejen til en cirkulær økonomi (09-07-2015)
På TED-talk.com kan du se Ellen MacArthur live fortælle om hendes personlige jordomrejse, og baggrunden for stiftelsen af Ellen MacArthurs foundation. Det er en passioneret fortælling som giver hendes personlige fortælling omkring arbejdet med omstillingen til en cirkulær økonomi.
Læs mere her


Eksisterende genanvendelsesmål i EU står i vejen for reparationsmuligheder (09-07-2015)
Med henblik på at støtte omstillingen til en cirkulær økonomi, mener konsulenterne bag en ny rapport til Kommissionen, at EU bør promovere reparationsmuligheder for produkter. Rapporten viser, at reparation og vedligeholdelse har det største potentiale for merværdi rent økonomisk. Dette i modsætning til fx genanvendelse, hvor produkter destrueres, og hvor der ofte skal anvendes tunge industrielle processer for at nyttiggøre materialerne.
Læs mere her


Nyt miljøprojekt om genanvendelse af hård PVC i Danmark (08-07-2015)
Formålet med dette projekt er at beskrive erfaringer med og forventninger til genanvendelse af hård PVC affald i Danmark i perioden 2000-2050 med hensyn til mængde, miljø og økonomi. Miljøstyrelsen har ønsket en beskrivelse af genanvendelsen af udtjente produkter af hård PVC i Danmark med henblik på at kunne vurdere effekten af handlingsplanen med WUPPI og af affaldsbekendtgørelsens krav vedr. genanvendelse af PVC.
Læs mere her


Eksport af røggasrensningsaffald til Langøya er nyttiggørelse (08-07-2015)
Miljøstyrelsen har nu officielt meldt ud på deres hjemmeside, at de vurderer, at eksport af røggasrensningsaffald (alkalisk affald) til Langøya er nyttiggørelse (R5) og ikke deponering.
Læs mere her


Nyt miljøprojekt om mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger (07-07-2015)
Projektet med underoverskriften ” Udvikling af dansk sorteringskoncept”  er gennemført i perioden januar 2012 til juni 2014 er nu offentliggjort i miljøprojekt nr. 1724, 2015.  Projektet er udført i samarbejde med Dansk Affald A/S og Teknologisk Institut.
Læs mere her


Flere kommunale demoprojekter om bedre genanvendelse af bygge-og anlægsaffald er forsat velkomne (07-07-2015)
Med støtte fra Realdania faciliterede CLEAN i samarbejde med DAKOFA en innovationsplatform i 2013, som gennemlyste problemet med genanvendelse af byggeaffald, blandt andet med input fra førende eksperter på området.  Der blev  i denne forbindelse peget på udfordringerne ved at fremme genanvendelse af byggeaffald. Ligeledes stod det klart, at her ligger et marked med store forretningspotentialer for danske virksomheder indenfor bygge – og anlægsbranchen, men det kræver udvikling af nye metoder for nedrivning og renovering og dermed udnyttelse af affaldets centrale ressourcer.
Læs mere her


6 mio. kr. til rensnings- og afværgeteknologi på jord- og grundvandsforureningsområdet (06-07-2015)
Teknologiudviklingsprogrammet for 2015 er nu offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her findes en beskrivelse af forslag til projektområder for 2015 samt en oversigt over de projekter, der blev igangsat i 2014.
Læs mere her


EU-Kommissionens høringsmøde om den kommende pakke om cirkulær økonomi (01-07-2015)
EU-Kommissionens høringsmøde om den kommende pakke om cirkulær økonomi 

På mødet den 25. juni blev der taget hul på debatten om den kommende pakke. Direktøren for EEA var bl.a. fortaler for, at der indføres en monitorering af ressourceforbruget og mente, at set i lyset af EU’s økonomiske politik for vækst, jobs og investeringer, også kaldet The European Semester er det meget vigtigt at der indføres en ressourceproduktivitetsindikator.  Hvis der sættes et ressourceeffektivitetsmål er det vigtigt at denne bliver fulgt op af en sådan indikator, mente også Jeremy Wates fra den grønne sammenslutning, the European Environmental Bureau (EEB), som også ønsker, at dette skal være et led i midtvejsevalueringen i af strategien ”Europe 2020”, den økonomiske strategi for EU.*
Læs mere her


Kvalitetskriterier for antimon (Sb) i jord og grundvand - nu med grænseværdi for farligt affald( (01-07-2015)
Miljøstyrelsen skriver i en nyhed, at der til vurdering af jordforureninger med antimon er der fastlagt et jordkvalitetskriterium på 80 mg/kg og et afskæringskriterium på 800 mg/kg. Der er desuden fastlagt et grundvandskvalitetskriterium på 2 µg/l, svarende til værdien som er gældende for drikkevand ved indgang til ejendom.
Læs mere her


Affaldet under nyt ministerium (29-06-2015)
Da Lars Løkke Rasmussen i går indstillede sig selv til statsminister over for Dronningen, fulgte ligeledes en stribe andre nye ministre. Desuden blev det beskrevet, hvordan man vil ændre i flere ministerier og disses ressortområder.
Læs mere her


Ny MUDP bestyrelse trækker i arbejdstøjet (25-06-2015)
Folketinget vedtog tidligere på året en ny lov med rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). En professionel bestyrelse skal lede arbejdet for at sikre en mere langsigtet satsning på udviklingen af grøn teknologi. Bestyrelsen starter bl.a. med at udarbejde en 4-årig strategi for indsatsen under programmet.
Læs mere her


Studietur til Holland – Avanceret teknologi til affaldsbehandling (26-08-2015)
RoboCluster og DAKOFA inviterer på studietur til Holland d. 26.-28. august 2015. Holland er langt fremme med intelligent håndtering af affald. Vi søger viden, inspiration og nye samarbejdsmuligheder. OBS tilmeldingsfrist d. 17. august.
Læs mere her


Seminar: Kommunal erhvervsvirksomhed på affaldsområdet (03-09-2015)
DAKOFA afholder seminar om "Kommunal erhvervsvirksomhed på affaldsområdet" d. 3. september 2015, kl. 9.30-12.00 i Dansk Energis lokaler, Vodroffsvej 59, 5. sal, 1900 Frederiksberg. Efterfølgende er der møde i affaldsjura-netværket, hvor der er separat tilmelding.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2015 (24+25-09-2015)
"Ressourcestrategiens målsætninger: Hvor langt er vi – når vi det?"

Det bliver titlen på DAKOFAs årskonference 2015, som afholdes den 24-25. september i Aarhus.
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (København - Hold 2) (30-09-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul I: Funktionelle processer og stærke relationer i affaldsplanlægningen

Hvad er gode processer?

Samfundstemaer og diskurser på affaldsområdet

Politisk bevågenhed

Frivillighed på affaldsområdet

Funktionelle offentlige organisationer

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (Aarhus - Hold 3) (07-10-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul I: Funktionelle processer og stærke relationer i affaldsplanlægningen

Hvad er gode processer?

Samfundstemaer og diskurser på affaldsområdet

Politisk bevågenhed

Frivillighed på affaldsområdet

Funktionelle offentlige organisationer

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II, (København - Hold 2) (03-11-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul II: Kommunikation, involvering og krisehåndtering

Kommunikation i et metaperspektiv

Sociale medier i offentlighedens tjeneste

Hvordan lykkes man med involvering?

Når krisen kradser; håndtering og forudseenhed

Kommunikation og professionalisme

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II, (Aarhus - Hold 3) (17-11-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul II: Kommunikation, involvering og krisehåndtering

Kommunikation i et metaperspektiv

Sociale medier i offentlighedens tjeneste

Hvordan lykkes man med involvering?

Når krisen kradser; håndtering og forudseenhed

Kommunikation og professionalisme

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III, (København - Hold 2) (05-01-2016)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul III: Implementering, innovation og praktisk planlægning

Aktiviteter og funktionelle værktøjer til implementering

Relationer og ansvar (Social kapital)

Positioner og koordination (CMM)

Innovation og drift

Hvilke udfordringer findes der for dig/jer?

Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre

Fælles idékatalog til videre arbejde
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III, (Aarhus - Hold 3) (26-01-2016
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul III: Implementering, innovation og praktisk planlægning

Aktiviteter og funktionelle værktøjer til implementering

Relationer og ansvar (Social kapital)

Positioner og koordination (CMM)

Innovation og drift

Hvilke udfordringer findes der for dig/jer?

Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre

Fælles idékatalog til videre arbejde
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.