Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 12-13


Konference: Fremtidens genbrugspladser – hvordan kan vi udvikle pladserne optimalt? (09-04-2015)
I lyset af ressourcestrategiens genanvendelsesmål og forebyggelsesstrategiens initiativer om øget genbrug vil konferencen fokusere på spørgsmålet om, hvordan fremtidens genbrugsplads indrettes og forvaltes for at kunne bidrage til at nå målene. Der er samtidig et stigende behov for, at pladserne indrettes fleksibelt og med mulighed for tilpasning i takt med de øgede krav. Nogle kommuner har allerede taget skridtet i retningen af at udvikle fortidens containerpladser til fremtidens ressourcecentre, mens andre stadig overvejer og undersøger de forskellige muligheder.
Læs mere herDialogmøde: Affaldssorteringsanlæg i Syddanmark (27-03-2015)
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer alle relevante parter i Syddanmark til et fælles dialogmøde den 4. maj 2015 kl. 9 - 16 i Vejle. Program med mulighed for tilmelding for dagen følger efter Påske.
Læs mere her


Rekordhøj genanvendelse i EU - men kun en 9.plads til til Danmark 27-03-2015)
De seneste tal for 2013 viser, at genanvendelsen (inkl. kompostering) af kommunalt affald (MSW) gennemsnitligt ligger på 43 % i EU.
Læs mere her


DAKOFA-seminar om farligt affald aktualiseret ved ændring af bekendtgørelse (27-03-2015)
DAKOFAs seminar d. 21. april 2015 om de nye regler for klassificering af affald som farligt affald og hvad det betyder i praksis er nu blevet ENDNU mere relevant og aktuelt. Det skyldes, at Miljøstyrelsen netop har sendt et udkast til nye regler for Klassificering af affald som farligt og en opdatering af listen over affald i høring.
Læs mere her


Danmark som pilotland for lukning af materialekredsløb og cirkulær økonomi (26-03-2015)
Der er stor international fokus på, hvordan tankerne bag cirkulær økonomi kan implementeres. Grundlaget for en cirkulær økonomi er, at udvikle systemer, der sikrer, at de ressourcer vi bruger ikke ender som affald, men indsamles og oparbejdes til nye råvarer, som kan indgå i produktionen igen. På den måde vil materialerne forblive i et materialekredsløb, hvor de vil blive brugt igen og igen.
Læs mere her


Øget genbrug og genanvendelse af tekstiler kan give over 4000 nye jobs i Norden (26-03-2015)
Nordisk Ministerråd har publiceret en række nye rapporter om genbrug og genanvendelse af tekstiler. I rapporten ”A Nordic textile strategy” peges på en række politiske og teknologiske tiltag, som vil kunne skabe over 4000 nye jobs i Norden. Ud over flere jobs vil mere genbrug og genanvendelse af tekstilerne også give store miljømæssige gevinster.
Læs mere her


Cirkulær økonomi på dagsordenen (25-03-2015)
På møde i DAKOFAs Tekniske Råd den 24. marts blev der fokuseret på mulighederne for at fremme den cirkulære økonomi. Fra såvel politisk side som på embedsmandsniveau blev det understreget, at det kun kan gå for langsomt samt at affaldssektoren også har en vigtig rolle.
Læs mere her


Genanvendelse af plastaffald i Norden kan forbedres (24-03-2015)
Nordisk Ministerråd har offentliggjort nye rapporter og vejledninger om, hvordan en større andel af især emballageplasten kan sorteres ud og genanvendes. Der er nemlig behov for en øget indsats for at reducere miljøbelastningen af plastaffald. I de nordiske lande smider husholdningerne f.eks. årligt 700.000 tons plastaffald ud, hvoraf størstedelen er emballageplast. Denne plast bliver enten forbrændt eller deponeret.
Læs mere her


Nye spændende tal fra affaldsdatasystemet er netop offentliggjort (23-03-2015)
Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort ”de hidtil mest detaljerede oplysninger om affaldsproduktion og –behandling”. Udover at være meget detaljerede er de også yderst interessante, og vidner om et stort behov for øget kvalitet i indberetningerne. [OBS !Der er tilføjelser til denne nyhed fra 24. marts 2015]
Læs mere her


Opfyldes Ressourcestrategien stiger genanvendelsen markant i 2030 (20-03-2015)
Miljøstyrelsen har publiceret en ny Fremskrivning af generering og behandling af affald. Fremskrivningen er udarbejdet for at se, hvordan mængden af forskellige typer af affald udvikler sig. Udviklingen af affaldstyperne er vigtige for at vurdere behovet for kapacitet for affaldsbehandling og hvorvidt de affaldspolitiske målsætninger opfyldes. Fremskrivningen er foretaget i FRIDA-modellen, som er blevet konverteret fra det gamle ISAG-system til det nye ADS-system.
Læs mere herKursus om prøvetagning, test og analyse af affald til nyttiggørelse (16-04-2015)
Når der skal tages beslutning om, hvordan et restprodukt, lettere forurenet jord eller bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres som erstatning for primære råstoffer, eller om det må bortskaffes på anden vis, skal der gennemføres en vurdering af om nyttiggørelsen af materialerne kan udgøre en risiko for det omkringliggende miljø. I den forbindelse vil det ofte nødvendigt at udtage prøver af materialerne, som skal testes og analyseres. Resultaterne af prøvningen anvendes som grundlag for en beslutning.
Læs mere her


Seminar: Nye regler for klassificering af affald som farligt affald (21-04-2015)
Reglerne for klassificering af affald som farligt affald harmoniseres per 1. juni 2015 i store træk med CLP-forordningen. CLP-forordningen erstatter – efter en overgangsperiode fra 2010 til 2015 - klassificeringsbekendtgørelsen fra 1. juni 2015.
Læs mere her


Konference: Bygge- og anlægsaffald (12-05-2015)
Affald fra bygge- og anlægsbranchen udgør op mod en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark Der har derfor de seneste år været stor fokus på at sikre, at vi genanvender ressourcerne i affaldsstrømmen bedst muligt, og at dette sker under den nødvendige hensyntagen til miljøet. 

På konferencen vil vi på baggrund af de seneste års erfaringer og ny viden diskutere, hvordan aktørkæden kan samarbejde om at sikre høj genanvendelse og god miljøbeskyttelse – således at målene i Regeringens Ressourcestrategi og affaldsdirektivet kan opnås.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (København) (02-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 2. juni 2015 i København - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (Aarhus) (03-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 3. juni 2015 i Aarhus - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Folkemødet på Bornholm 2015 (11-06-2015)
DAKOFA forvalter det eneste "Affalds- og Ressourcetelt" på Folkemødet på Bornholm.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.