Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 1-3
Grundlaget for kommende råstofplaner i høring (19-01-2015)
Region Hovedstaden og Region Sjælland har sendt grundlaget for kommende råstofplaner 2016 i offentlig høring. Grundlaget består af en redegørelse for revision af Råstofplaner 2012 samt idéoplæg til Råstofplaner for 2016.
Læs mere her


EU-Kommissionen igangsætter en forberedende undersøgelse om bedre udnyttelse af bygge- og anlægsaffaldet (19-01-2015)
Ifølge EU Issue Tracker har Kommissionen har bekræftet, at der i januar 2015 er iværksat en forundersøgelse om håndtering af bygge- og anlægsaffald i EU.
Læs mere her


Rum til forbedring i programmer for forebyggelse af affald - EEA evaluerer (16-01-2015)
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har evalueret de første 20 affaldsforebyggelsesprogrammer, som er blevet vedtaget ved udgangen af 2013. EEA konkluderer, at selvom vigtigheden af affaldsforebyggelse er blevet anerkendt mangler hovedparten af EU medlemslandene effektive metoder til at måle affaldsforebyggelse. EEA anfører, at det virker som om at den tværgående tilgang, som karakterer affaldsforebyggelse, hvor design, produktion og forbrug inddrages har stået i vejen for udarbejdelsen af nationale politikker og strategier.
Læs mere her


Europa Parlament kom ikke til enighed, men et flertal ønsker at affaldsforslagene bliver på arbejdsprogrammet (16-01-2015)
På Europa Parlamentets plenarmøde i går blev der ikke opnået enighed om en fælles holdning til EU-Kommissionens arbejdsprogram for 2015. Kommissionens arbejdsprogram 2015 indeholder den kontroversielle dødsliste med 80 lovforslag, herunder affaldsforslagene, som Kommissionen ønsker at trække tilbage eller genfremsætte i en revideret form. Under plenarmødet blev dog tilbagetrækningen af affaldsforslagene trukket ud til en slags underafstemning. Denne afstemning resulterede i et flertal for at Kommissionen bør fastholde affaldsforslagene på arbejdsprogrammet. Hele mødet beskrives af div. kilde som et kaotisk møde præget af politiske slagsmål.
Læs mere her


Søg om tilskud fra Grøn Omstillingsfond (15-01-2015)
Gennem Grøn Omstillingsfond kan du søge om tilskud til projekter, der er rettet mod en grøn omstilling af din virksomhed gennem forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter og serviceydelser.
Læs mere her


Indbydelse til temadag om skoletjeneste på forsyninger 24 feb. 2015 (14-01-2015)
SkoletjenesteNetværket afholder i samarbejde med rækker partnere, herunder DAKOFA en temadag om skoletjenester på Forsyninger, dvs. el, spilde- og drikkevand, affald, forbrænding og varme.
Læs mere her


En gruppe af professorer i EU-miljøret kritiserer EU-Kommissionen (13-01-2015)
Gruppen af ledende professorer inden for miljøret (The Avosetta Group) sætter nu også spørgsmålstegn ved lovligheden af EU-Kommissionens tilbagetrækning eller ændring af affalds- og luftforslagene, fremsat af den tidligere EU-Kommission.
Læs mere her


Miljøstyrelsen sikrer dansk kapacitet til destruktion af farligt affald (08-01-2015)
Det sker ved, at Miljøstyrelsen har indgået kontrakt med NORDgroup A/S og Special Waste System A/S. De to virksomheder, som er specialiseret i højtemperaturforbrænding, forpligter sig til at stille den fornødne kapacitet til rådighed frem til 2024.
Læs mere her


DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald får besøg fra Norge (06-01-2015)
I Norge har man nu i mange år været opmærksom på, at der gennem tiderne er anvendt farlige stoffer og materialer i byggeri og anlæg, og man har efterhånden opnået stor erfaring med kortlægning og udsortering af de farlige stoffer og materialer. Erfaringerne samles nu i en standardiseret norsk instruks om miljøkortlægning.
Læs mere her


EU End-of-Waste kriterier for organisk affald bliver skrinlagt (06-01-2015)
Ved et møde i EU’s ”committee for the adaptation to scientific and technical progress and implementation of Directive 2008/98/EC on waste” i november 2014 orienterede EU Kommissionen om, at det forslag til End-of-Waste kriterier for organiske affald, som er blevet udarbejdet ikke vil blive udmøntet.
Læs mere her


Høring af udkast til ændringer i vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder (05-01-2015)
Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ændring af vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder i høring.
Læs mere her


Det er uklart om EU-kommissionen har kompetence til at trække forslaget om ændringerne af affaldsdirektivet tilbage (05-01-2015)
Som bekendt offentliggjorde EU-Kommissionen lige før jul sit arbejdsprogram for 2015. I bilag 2 til arbejdsprogrammet fremgik de 80 forslag, heriblandt forslaget om revisionen af affaldsdirektivets målsætninger, som EU-Kommissionen ønsker at trække tilbage eller ændre. Ifølge Kommissionen trækkes forslagene tilbage, fordi de enten er blevet forældede, eller fordi Kommissionen vurderer, at der ikke kan opnås enighed om dem. I fremlæggelsen blev det dog præsenteret som et forslag og Kommissionen gjorde det klart, at den var åben over for en dialog herom.
Læs mere her


Oversigt over projekter som fik MUDP tilskud i 2014 (23-12-2014)
Miljøstyrelsen har nu offentliggjort listen over projekter, som opnåede tilskud i 2014 under MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Der blev tildelt 37 mio. kr. til i alt 19 affaldsrelaterede projekter, som i gennemsnit opnåede 50 % støtte.
Læs mere her


Miljøministeriet uddeler 18 mio. kr. til affaldsprojekter i kommunerne (22-12-2014)
Miljøstyrelsen har netop offentliggjort, at 32 projekter som gennemføres i 33 kommuner får økonomisk støtte.  Målet med projekterne er at opnå øget genanvendelse af affaldet fra husholdningerne, og skal dermed støtte op om regeringens mål om, at der i 2022 skal genanvendes 50% af husholdningsaffaldet.
Læs mere her


Nye regler åbner nu for at virksomheder også kan tage deres emballager tilbage (22-12-2014)
Som bekendt blev der tidligere på året åbnet for muligheden for at virksomheder kan tage deres egne produkter tilbage, og nu udvides dette til også at omfatte emballagerne. Ministeren lancerer tiltaget under overskriften cirkulær økonomi, som et skridt mod cirkulær produktion.
Læs mere herKonference: Indsamling og sortering af husholdningsaffald - hvordan når vi i mål? (20-01-2015)
Konferencen vil tage udgangspunkt i nogle af landets bedste erfaringer med indsamling fra div. typer beboelsesområder, herunder særligt etageboliger og sommerhuse. 

Derudover vil vi se på erfaringer med og fremtidens planer for både kildesortering og central sortering i den fælles higen efter at kunne efterleve regeringens målsætning om genanvendelse af mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.
Læs mere her


Kursus: kommunikation - modul 3 (2 dage) (20-01-2015)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen, modul 3 - d. 20.-21. januar 2015 hos PublicFunk. C/O Republikken : Vesterbrogade 26 : 1620 København V.

Kurset er opbygget af 3 moduler, men hvert modul kan sagtens tages individuelt.
Læs mere her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald (udsolgt) (22-01-2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald (afholdes november 2014), er vi meget glade for nu at kunne udbyde et tilsvarende kursus. Denne gang afholdes kurset d. 22. januar 2015 i Ingeniørhuset i København.
Læs mere her


Seminar: Den korrekte indberetning i Affaldsdatasystemet - Højbjerg (udsolgt) (26-01-2015)
Miljøstyrelsen og DAKOFA inviterer hermed til et seminar om den korrekte indberetning til Affaldsdatasystemet (ADS). Seminaret gennemføres i København og i Højbjerg ved Aarhus (samme program begge steder). Det er rettet mod virksomheder med ansvar for indberetninger til ADS (dvs. indsamlingsvirksomheder, modtageanlæg / affaldsbehandlings-anlæg og evt. importører/eksportører af affald). 


Dialogmøde 27. januar 2015 om affaldssorteringsanlæg i Østdanmark (27-01-2015)
Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer aktørerne i Østdanmark til et fælles dialogmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 9.30-16.00 2015 i København V.
Læs mere her


Konference: Behandling og afsætning af organisk affald – hvordan sikrer vi kvalitet og kapacitet? (03-02-2015)
I disse tider med øgede krav til udsortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet efterspørger kommuner, affaldsselskaber og andre af sektorens aktører i stigende grad et overblik over behandlings- og afsætningsmuligheder for det organiske affald samt hvilken kvalitet affaldet skal have. 

Konferencen vil derfor forsøge at give et indblik i de udfordringer, vi står over for og hvilke muligheder, der eksisterer når det gælder afsætning og behandling af denne fraktion.
Læs mere her


Seminar: Udbudsretlige nyheder – fokus på affaldsområdet (05-02-2015)
DAKOFA afholder forud for møde i juranetværket et udbudsretligt seminar med fokus på den seneste udbudsretlige udvikling med betydning for affaldsområdet.

Seminaret afholdes torsdag den 5. februar 2015 fra 9.00-13.00 på Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6, 1601 København V.
Læs mere her


Konference: Affald fra butikker, supermarkeder, restauranter og kontorer – mere genanvendelse, men hvem og hvordan? (10-03-2015)
Servicesektoren står for 25 % af den samlede danske affaldsproduktion, brænder eller deponerer 1 mio. tons affald årligt og genanvender 65 %. Ressourcestrategien har flere initiativer for servicesektoren, herunder et særskilt mål om at 60 % af det organiske affald i 2018 skal indsamles og udnyttes til biogas og gødningsproduktion.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.