Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: What a waste!

26. september 2018
What a waste!
I 2050 forventes det globale samfund at generere 3,4 mia. ton affald om året. Danmark og Europa som helhed er godt med i forhold til håndtering og behandling, men mængderne vokser og der er fortsat brug for nytænkende løsninger og (mere) velfungerende systemer både inden og uden for Europas grænser. Verdensbanken og Europakommissionen har hver især netop præsenteret to nye rapporter, der fremhæver behovet.

På globalt plan er udfordringerne med affald generelt temmelig omfattende. På nuværende tidspunkt genererer det globale samfund årligt 2 mia. tons affald, hvilket forventes at stige med 70% frem mod 2050, hvis ikke der skrides til handling. Selvom høj-indkomstlande kun står for 16% af den globale befolkning genererer de mere end en tredjedel af affaldsmængderne, mens øst-asien og Stillehavsregionen tilsammen genererer omkring en fjerdedel at de globale mængder. Frem mod 2050 forventes syd-østasiaterne imidlertid at fordoble deres affaldsmængder mens den afrikanske region syd for Sahara forventes at tredoble deres affaldsmængder. Der er således masser at tage fat på!

Det bliver dyrt at lade være
Ifølge OECD’s rapport er affaldshåndtering er en af de mest centrale services, som det offentlige skal udføre. I lavindkomstlandene er det imidlertid fortsat en kæmpe udfordring at få styr på affaldet og at få det kanaliseret ind i nogle tilhørende velfungerende systemer, hvilket bl.a. betyder, at det på nuværende tidspunkt blot er sølle 4% af de affaldsmængder, der genereres i lav-indkomstlande, som genanvendes. I stedet kan man, bl.a. som følge af stigende velstand og urbanisering erfare, at de ukontrollerede affaldsmængder har en direkte negativ effekt på både mennesker, miljø og klima. Rapporten understreger derfor, at lokale og nationale myndigheder bør prioritere introduktion af velfungerende affaldssystemer og -løsninger, idet omkostningerne ved at lade være langt vil overstige omkostningerne ved at skride til handling nu. Hovedforfatter på rapporten og World Bank Urban Development specialist Silpa Kaza pointerede i den forbindelse også, at de gode løsninger sagtens kan være enkle og umiddelbart implementérbare. Der findes således allerede masser af gode løsninger, men landene skal have hjælp til at komme i gang.

Europa er generelt godt med, men der er stadig behov for forbedringer i hele unionen
I Europa er der overordnet set relativt godt styr på affaldsmængderne og medlemsstaterne arbejder hårdt på, at blive bedre. Europa-Kommissionen har netop udgivet en ny rapport, som præsenterer medlemsstaternes udvikling i forhold til implementering af den europæiske affaldslovgivning i perioden 2013-2015. Rapporten giver et godt overblik over en række affaldsstrømme, herunder MSW, emballageaffald, bygge- og anlægsaffald, farligt affald og WEEE, og kommer samtidig med forslag til forbedringer for medlemsstaterne. Generelt set arbejder medlemsstaterne i den rigtige retning, men rapporten har også identificeret en række betydelige udfordringer, som der skal tages hånd om med det samme. 

Flere og bedre data er et vigtigt udgangspunkt 
Den europæiske rapport tager udgangspunkt i 50%-målet for 2020 og her er lande som Danmark godt med. I gennemsnit genanvendes knap 46% mens en fjerdel deponeres. Disse tal dækker imidlertid over store forskelle, hvor ti medlemsstater stadig deponerer mere end halvdelen af deres affald og fem deponerer mere end 70%. Ifølge rapporten er 14 medlemsstater således lige nu i fare for ikke at nå 2020-målet om 50% genanvendelse og Kommissionen vil derfor nu indlede en tættere dialog med disse lande for at identificere behov og muligheder. Kommissionen er samtidig villig til at hjælpe med at udveksle gode erfaringer landene imellem samt tildele fondsmidler for at sætte fart på processen.

Helt overordnet understreger Kommissionen imidlertid, at særligt separat indsamling, effektive producentansvarsordninger, økonomiske instrumenter som eksempelvis afgifter på deponi og forbrænding samt forbedret datakvalitet er afgørende for at få et effektivt affaldssystem op at køre. Og særligt sidstnævnte, flere og bedre data, bliver generelt fremhævet i begge rapporter. I OECD’s gennemgang af de globale affaldssystemer, eller mangel på samme, understreges det nemlig også, at data for eksempelvis de genererede mængder, indsamling og håndtering for forskellige affaldstyper er helt afgørende for, at planlæggere og lovgivere kan skabe de rette rammer for en god affaldshåndtering. Med gode pålidelige data kan man samtidig bygge et system, der rummer det rette antal køretøjer og indsamlingsmateriel, sætte de rette mål, følge op og vurdere fremskridt samt løbende vurdere behovet for at involvere nye aktører og samarbejdspartere.

Der er ikke tid til at hvile på laurbærrene
I forbindelse med offentliggørelse af rapporten understregede Kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, samtidig, at selv de lande, som er længst fremme, ikke må stoppe her. Med de nye affaldsdirektiver og den øvrige indsats inden for cirkulær økonomi har EU lige nu chancen for at blive globale frontløbere på affaldsområdet og inden for cirkulær økonomi. Med det vil kræve en indsats fra alle medlemsstater – både de, som er længst fremme og de, som lige nu kæmper for at hænge på. Til gengæld er det ifølge Kommissæren også muligt at rykke hurtigt. I forbindelse med en tidligere undersøgelse af best practice for separat indsamling blev hovedstæderne fra to af de nyere medlemsstater Ljublijana og Tallin fremhævet, idet de på kort tid har udviklet separate indsamlingssystemer, som resulterer i nogle af de højeste indsamlingsrater i Europa. Dette fik på daværende tidspunkt også Kommisæren til at konstatere, at ”…tingene kan gå rigtig stærkt, hvis der er politisk vilje. Overgangen til nye og effektive indsamlingssystemer behøver ikke at være en lang proces”.

 

Du kan finde OECD’s nyeste rapport om de globale affaldsmængder "What a Waste 2.0 - a global snapshot of solid waste management to 2050" her 

Du kan finde Europa-Kommissionens implementeringsrapport her samt Kommissionens pressemeddelelse og landerapporter for de 14 medlemsstater her

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.