Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Vil regeringens udspil til CO2-afgift gøre affaldsvarme billigere?

22. april 2022
Vil regeringens udspil til CO2-afgift gøre affaldsvarme billigere?
Regeringens udspil til en grøn skattereform vil omlægge energiafgiften på rumvarme, så dele overgår til en afgift på fossilt CO2. Det er uklart, hvad dette vil betyde for afgifterne på rumvarme fra affaldsforbrændingsanlæggene, og om de i 2030 skal betale 1.125 kr./ton udledt fossilt CO2, inkl. EU’s kvotepris. Det forventes, at affaldsforbrændingsanlæggene vil få lavere afgifter på varme fra biogent affald. Der ønskes en ”negativ afgift” på fangst af biogent CO2 via en tilskudssats på op til 850 kr. pr. ton CO2.

Denne nyhed er revideret den 12. maj, og det fremgår nu, at det er uklart, hvilket niveau regeringen foreslår vedr. den samlede rumvarmeafgift pålagt forbrænding af blandet affald.

Regeringen offentliggjorde den 20. april sit udspil til en dansk CO2-afgift, som også vil få stor betydning for affaldssektoren. Udspillet bygger som udgangspunkt på model 2 i Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms første delrapport fra februar.

Regeringen foreslår at indfase en dansk CO2-afgift i perioden 2025 -> 2030:

 • 350 -> 750 kr./ton for virksomheder ikke omfattet af EU’s kvoteordning
 •   75 -> 375 kr./ton for kvoteomfattede virksomheder

  • (730 -> 1.125 kr inkl. EU’s kvotepris)

 •   75 -> 100 kr./ton for mineralogiske processer for visse virksomheder, fx Aalborg Portland

  • (730 -> 850 kr inkl. EU’s kvotepris)

De foreslåede CO2-afgifter for de kvoteomfattede virksomheder er en minimumssats, som skal forhøjes, hvis ikke EU’s kvotepris stiger som forventet (markedsprisen for EU’ CO2-kvoter var den 20. april 2022 ca. 647 DKK, kvotepris kan ses her). Gratis tildelinger af EU CO2-kvoter udgør i dag op til halvdelen af virksomhedernes udledninger, men EU ønsker at mindske/udfase andelen af gratis CO2-kvoter.

Støtte til investeringer i CCS-anlæg og tilskud til fangst af biogent CO2

Regeringen foreslår også at støtte med 3 mio. kr. til investeringer i teknologi til fangst og lagring af CO2 og som tilskud til negative CO2-udledninger i perioden 2025-2030. Det suppleres med forslag om at yde omstillingsstøtte til visse virksomheder på i alt 4 mia. i perioden. Der vil blive stillet krav i forbindelse med evt. tildeling af omstillingsstøtte, herunder et udvidet energitilsyn i form af et klimasyn om CO2-reduktionspotentialer.

Tilskuddet til negative udledninger skal ses som en ”negativ afgift” via en tilskudssats på op mod ca. 850 kr. pr. ton CO2 ved fangst og lagring af CO2. Negative udledninger kommer fx fra fangst og lagring af CO2 (CCS) af biogas, biomasse eller biogent affald, som fjerner CO2 fra atmosfæren.

Omlægning af energiafgifter på rumvarme kan muligvis gøre affaldsvarme billigere

Affaldsforbrændingsanlæggene m.fl. vil få indfaset den danske CO2-afgift med en samtidig justering af rumvarmeafgifterne, som dermed påvirker fjernvarmekunderne. Regeringens udspil siger i Boks 1 bl.a.:

For rumvarmeafgifterne, dvs. energiafgifterne for kollektiv og individuel varme, omlægges en del af energiafgiften til CO2-afgift svarende til størrelsen på den generelle CO2-afgift i ikke-kvotesektoren (dvs. 750 kr. pr. ton). CO2-afgiften vil således være ens på tværs af anvendelser.

Målet er overordnet en uændret samlet energiafgift på rumvarme i forhold til i dag, hvilket er uddybet for rumvarme med naturgas som eksempel (jf. Figur 3 i Regeringens udspil).

Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform præciserede i delrapportens afsnit 3.1.2 bl.a.:

I modellerne indgår en delvis omlægning af rumvarmeafgiften til en CO2-afgift... Det vil medføre ændrede samlede afgifter (summen af energiafgifter og en CO2-afgift) for øvrige brændsler end naturgas... Ved en delvis omlægning lempes energiafgiften på biogent affald i den blandede affaldsmængde uden en modsatrette stigning i CO2-afgiften... Ved omlægning indføres ikke et nedslag i CO2-afgiften for den kvoteomfattede fossile varmeproduktion. ...

Fjernvarme baseret på affaldsvarme kan muligvis blive billigere, hvis model 2 fra Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms første delrapport indføres uden yderligere justeringer. Ekspertgruppen opsummerer i deres delrapport (s. 66) at ”I områder med affaldsvarme må der alt andet lige forventes at ske en reduktion af fjernvarmeprisen, via den lempede afgift på affald, dog afhængig af affaldets sammensætning på biogent og fossilt.” Ekspertgruppen uddyber på samme side i boks 3.1:

”I tabel 3.2 bliver den fossile affaldsvarme isoleret set dyrere, men samlet bliver affaldsvarme billigere. Grundet en række individuelle forhold kan det ikke entydigt skønnes, hvordan affaldsforbrændingsanlæggene vil overvælte en afgiftslempelse i fx affaldstakst og som følge deraf de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger og erhverv eller varmepriser. Der er desuden geografisk forskel på energikilder inden for både individuel opvarmning med olie- og naturgasfyr samt kollektive varmeområder med bl.a. affaldsvarme og naturgas, hvorfor der kan være betydelige geografiske forskelle i ændringerne i varmeprisen”.

Overblik over nuværende CO2-relaterede initiativer (uddrag):

Endelig giver udspillet et godt, kort overblik over de hidtidige initiativer til at styrke industriens grønne omstilling (uddrag fra Boks 2):

 • Klimaaftale for energi og industri mv. med samlet 13,6 mia. kr. afsat til støtte til biogas og andre grønne gasser, i alt 16 mia. kr. til CCUS-puljen i 2024-2048 og i alt 2,5 mia. kr. i 2020-2030 afsat til Erhvervspuljen.
 • CCS-strategi for lagring med nedsættelse af klyngesamarbejder, som skal understøtte udvikling af infrastruktur, 210 mio. kr. til undersøgelse af lagringslokaliteter og 190 mio. kr. til udvikling af lokale værdikæder.
 • Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer gennem Power-to-X strategi med et udbud på i alt 1,25 mia. kr., der ydes som driftsstøtte i 10 år og afsat 850 mio. kr. til dansk deltagelse i IPCEI for brint.
 • Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi, hvor ”Danmarks Eksport- og Investeringsfond” styrkes med et kapitalindskud på 1,7 mia. kr. til eksportindsatsen gennem kommercielle storskala demonstrationsprojekter, hvor virksomheder kan skalere ny grøn teknologi i stor skala, fx PtX, CO2-fangst og forsøgsmøller.

Regeringens ønsker også at fortsætte dialogen med Klimapartnerskaberne i forbindelse med det videre arbejde med grøn skattereform.

Find Regeringens udspil ”Grøn skattereform. Et stærkere og grønne Danmark i 2030” fra 20. april 2022 via Skatteministeriets hjemmeside her 

Find link til den første delrapport fra Ekspertgruppen for Grøn Skattereform via DAKOFAs nyhed ”Første udspil til grøn skattereform vil ændre rumvarmeafgifter fra affaldsforbrænding” fra den 11. februar 2022 her 

Se evt. program mv. for DAKOFAs kommende webinar ”Planer for Power-to-X i affaldssektoren” den 4. maj 2022 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.