Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder ændres

15. oktober 2019
Vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder ændres
Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændringer og nye opslag i 'Vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder' i høring. De foreslåede ændringer følger bl.a. af den nye godkendelsesbekendtgørelse, som forventes at træde i kraft 1. januar 2020. Høringsfrist er den 25. oktober 2019.

De foreslåede ændringer til vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder er opridset i et bilag 2 i høringsmaterialet. Der indgår bl.a. følgende ændringer:

Vejledning til virksomheder 

 • Opslaget er bl.a. udvidet med henvisninger til Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag til en række listepunkter, hjælp til opgørelse af kapacitet og til nyt opslag med tjekliste til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse. 
 • Mht. oplysningskrav er det tilføjet, at ud over oplysningskrav i godkendelsesbekendtgørelsen indeholder en række særbekendtgørelser også krav til afgivelse af oplysninger ved ansøgning om miljøgodkendelse.

Vejledning til myndigheder

 • Opslaget er bl.a. tilføjet et afsnit om affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg, hvor krav om offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse også omfatter affaldsforbrænding- og affaldsmedforbrændingsanlæg på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. 
 • Opslaget er tilføjet link til to afgørelser fra miljø- og fødevareklagenævnet om standardvilkår. 
 • Opslaget er tilføjet link til information om foreningers ret til underretning om afgørelser i klagesager og hvilke organisationer, der har anmodet Miljøstyrelsen om underretning og link til Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister.

Vejledning rettet mod både virksomheder og myndigheder

 • Opslaget er bl.a. opdateret i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen fra november 2018, hvor der er indført et nyt bilag 6 med kriterier for fastlæggelse af BAT for virksomheder omfattet af bilag 2. 
 • For affaldsbehandlingsanlæg er der indført et afsnit om forholdet mellem BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg og standardvilkår for disse anlæg. Der er offentliggjort BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg i 2018.
 • Endvidere er opslaget opdateret i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen fra november 2018, hvor der for myndighederne er indført pligt om at oplyse Miljøstyrelsen om skærpelser af emissionsgrænseværdierne i forhold til de bindende BAT emissionsniveauer. 
 • Risikovirksomheder - opslaget er opdateret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens risikohåndbog. 
 • Udarbejdelse af basistilstandsrapport - opslaget er opdateret med vejledning om hvordan olieudskillere og barriere bør og kan indgå i vurderingen af hvad den reelle risiko er for forurening af jord og grundvand.

Herudover er der forslag til fire nye opslag 

 • Tjekliste til brug for virksomheder ved ansøgning om miljøgodkendelse. 
 • Tjekliste til brug for myndighedernes sagsbehandling af ansøgning om miljøgodkendelse. 
 • Katalog med eksempler på situationer, hvor der typisk ikke er godkendelsespligt. 
 • Affaldshåndteringsvirksomheder - beskrivelse af, hvornår bestemmelserne i bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering finder anvendelse på listevirksomheder.  

 

Der er høringsfrist den 25. oktober 2019.

Miljøstyrelsens høringsbrev, bilag med markerede ændringer i 'Godkendelsesvejledningen om miljøgodkendelse af virksomheder' og et bilag med opsummering af ændringerne kan findes på Høringsportalen her 

Miljøstyrelsens hjemmeside med information om 'Miljøgodkendelse af listevirksomheder' kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.