Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Udvinding af sand og grus en af de største bæredygtighedsudfordringer i det 21. århundrede

06. juni 2019
Udvinding af sand og grus en af de største bæredygtighedsudfordringer i det 21. århundrede

Sand og grus er den næststørste ressource - efter vand, som på globalt plan udvindes og handles. Hvert år bruges ca. 50 milliarder tons sand svarende til 18 kg pr. verdensborger pr. dag. I løbet af de sidste to årtier er efterspørgslen på sand og grus tredoblet som følge af skiftende forbrugsmønstre, stigende befolkningstilvækst, stigende urbanisering samt infrastrukturudvikling, og intet tyder på at denne udvikling stopper. De globale råstofressourcer er under pres.

I en ny rapport fra United Nations Environmental Programme (UNEP) sættes der fokus på denne problemstilling og nødvendigheden af at udfordre paradigmet om uendelige råstofressourcer, som det nuværende globale forbrug bygger på. Hensigten med rapport er at give et udgangspunkt for en konstruktiv dialog om behovet for effektiv politik, planlægning, regulering og styring af de globale råstofressourcer. Den 11. oktober 2018 blev der i Genève i Schweiz afholdt et ekspertmøde, hvor udfordringer samt muligheder for tiltag blev drøftet af eksperter. Som opfølgning på mødets drøftelser blev vurderingerne samlet i en rapport og suppleret med yderligere forskning og konsultation med henblik på at destillere tydelige budskaber, som skal være et udgangspunkt for en global indsats med henblik på at opnå bæredygtig forvaltning af disse råstoffer. 

Behov for forbedret styring af globale sand- og grusressourcer

Omfanget af udfordringerne i forbindelse med udvinding af sand- og grus gør det til en af de største bæredygtighedsudfordringer i det 21. århundrede. Disse materialer er en af de største ressourcer, der udvindes og handles i volumen, men det er en af de mindst regulerede aktiviteter i mange regioner. For en af de mest handlede varer på planeten er der meget lav generel bevidsthed om de udbredte påvirkninger, som udvindingen giver anledning til. Videnskaben og de politiske styringsredskaber, der skal sikre ansvarligt forbrug og udvinding, halter bagud. I mellemtiden er floder, floddeltaer og kystlinjer eroderende, "sandmafier" blomstrer og efterspørgslen fortsætter med at vokse.

Udvinding og forbruget skal reduceres til ansvarlige niveauer

En af de væsentligste budskaber fra rapporten er, at det er nødvendigt at se på tiltag, som kan reducere udvindingen af sand og grus. Det omfatter blandt andet, at undgå overproduktion (dvs. reduktion af spildmaterialer og at byggeriet udnyttes optimalt) og overdesign (hvilket betyder, at de rette kvaliteter anvendes til formålet). Genbrug, genanvendelse af råstoffer samt substitution af sand og grus med alternative materialer skal yde et bidrag til at reducere udvindingsbehovet. 

Tilpasning og udvidelse af lovgivning og regulering nødvendig 

Det anbefales, at der kommer fokus på at skabe de rette lovgivningsmæssige rammer, som skal sikre råstofproduktion og efterspørgsel på globalt plan. Det er eksperternes opfattelse, at de lovgivningsmæssige rammer er utilstrækkelige og mange steder fraværende. Ofte lander udvindingen af sand og grus i et krydsfelt mellem en række lovgivninger. Uden en integreret holdning til styring, planlægning og forvaltning af disse råstoffer, risikerer de relaterede miljømæssige risici at falde mellem de forskellige lovgivninger og i værste fald ikke at blive adresseret. Retningslinjer for styring, planlægning og håndtering af udvinding af sand og grus på det regionale og internationale niveau er nødvendige. Og der skal ydes støtte til lande, som i øjeblikket ikke har politik og retningslinjer på området.  

Udviklingen skal bygge på dialog og gennemsigtighed

Det fremadrettede arbejde med at sikre bæredygtige rammer for udvinding af sand og grus skal etableres på dialog mellem nøgleaktører og interessenter i værdikæden. Dialogen skal baseres på gennemsigtighed og ansvarlighed. Værdikæderne er mange steder komplekse og uigennemsigtige, men hvis forandringen for alvor skal forankres, er det nødvendigt at få alle aktører inddraget i løsningerne. På den lange bane er det ikke de tekniske udfordringer, der bliver vigtige at adressere, men derimod kampen mod uvidenhed og dårlig styring. Opbygning af øget bevidsthed og forbedret koordinering på globalt, regionalt og nationalt plan vil være er et udgangspunkt for at imødekomme denne kritiske bæredygtighedsudfordring. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.