Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Udvidet producentansvar for tekstiler – hvad er de økonomiske og miljømæssige konsekvenser?

02. maj 2023
Udvidet producentansvar for tekstiler – hvad er de økonomiske og miljømæssige konsekvenser?
Øget cirkularitet, reduktion af CO2-emmissioner, reduktion af miljø- og ressourcetryk samt samfundsøkonomiske omkostninger på 159 mio.kr. og erhvervsøkonomiske tab og omkostninger for 301 mio.kr.

Det er blot nogle af konklusionerne fra den analyse, der er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside samt oversendt til Folketingets politiske udvalg. Rapporten er udarbejdet af Deloitte for Miljøstyrelsen og formålet med analysen er at undersøge konsekvenserne ved et evt. udvidet producentansvar for tekstiler.

Det fremgår af rapporten, at der er tale om betragtelige mængder i rivende udvikling, da den nationale forsyning af tekstiler, i følge Danmarks Statistik, opgøres til at være 116.300 tons i 2021. Forbruget er dermed steget med 36% på blot 5 år fra 2016 til 2021 (dette skal dog ses i lyset af, at Covid-19 pandemien kan have forskubbet forbrug fra 2020 til 2021).

Af det såkaldte ”oversendelsesbrev”, som Miljøministeriet vedhæfter ved oversendelse af dokumenter til Miljø- og fødevareudvalget, fremgår det, at: ”Det forventes, at EU-Kommissionen vil foreslå harmoniserede EU-regler for udvidet producentansvar for tekstiler som led i en kommende revision af affaldsrammedirektivet.”
Blandt rapportens hovedkonklusioner er:

  • Et udvidet producentansvar forventes at reducere udledninger af CO2 i Danmark ved at mindske mængden af tekstilaffald, der sendes til forbrænding. I stedet forventes tekstilerne genbrugt eller genanvendt. Det estimeres, at et udvidet producentansvar medfører en reduktion i tekstilaffaldet på årligt ca. 1.660 tons, som ellers ville blive sendt til forbrænding.
  • Ved at øge genbrug og genanvendelsen af tekstiler mindskes behovet for produktionen af nye tekstiler, hvilket giver et reduceret miljøaftryk globalt set, herunder reduktion i vand-, kemikalie- og energiforbrug ved produktion af nye tekstiler.
  • Ifølge Deloitte vil indførelse af et nationalt udvidet producentansvar for tekstiler medføre reduktion af CO2-ækvivalenter i størrelsesordenen 41.000 tons årligt, hvoraf størstedelen finder sted uden for Danmarks grænser. Et udvidet producentansvar forventes at medføre samfundsøkonomiske omkostninger i omegnen af 159 mio. kr. årligt. Omkostningen skyldes bl.a. et forventet tab ved fortrængt nysalg grundet pris- og substitutionseffekter samt ekstra administrativt arbejde i virksomheder og stat.
  • Dertil medfører et udvidet producentansvar et ’flyt’ af omkostningerne til affaldshåndtering af tekstiler fra borgerne til virksomhederne. Dermed falder borgernes affaldsgebyr, mens virksomhedernes omkostninger øges tilsvarende. De erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af fortrængt nysalg, øget administration og omkostninger til affaldshåndtering er estimeret til ca. 301 mio. kr

Miljøstyrelsen har efterfølgende udfærdiget følgende bemærkninger om, at ”rapportens resultater er behæftet med betydelig usikkerhed”, herunder:

  • Usikkerhed om kvaliteten af data om tekstilstrømme, herunder genbrug og affaldsbehandling. Data om genbrug og tekstilaffald er i dag generelt mangelfuldt.
  • Usikkerhed om fremskrivningen af tekstilaffald, der genanvendes efter indførelse af særskilt og husstandsnær indsamling af tekstilaffald. Rapporten fremlægger et scenarie for 2024, som bruges til sammenligningsgrundlag. Det bemærkes dog, at andelen af tekstilaffald, der kan genanvendes, forventes at stige i de efterfølgende år, hvor markedet og genanvendelsesteknologier modnes yderligere.
  • Usikkerhed om rammerne for et evt. producentansvar. Omkostningerne og miljøeffekter af at indføre et udvidet producentansvar afhænger af, hvordan et sådant producentansvar besluttes gennemført. Da det ikke er besluttet at indføre et udvidet producentansvar for tekstiler, rummer rapporten en række usikre antagelser om, hvordan det potentielt kan indrettes og dermed hvilken effekt det vil have. Den potentielle øgede genanvendelse som følge af indførelsen af et udvidet producentansvar er f.eks. ikke kvantificeret og indgår derfor ikke i rapportens samlede resultat.

Selve rapporten består af tre selvstændige delanalyser.
1. Kortlægning af producenter, der potentielt vil blive omfattet af et udvidet producentansvar
På baggrund af registerdata er kortlagt antallet af virksomheder, som markedsfører tekstiler på det danske marked. Da producentdefinitionen endnu ikke er fastlagt, giver delanalysen et overblik over antallet af omfattede virksomheder under forskellige scenarier med henblik på at give et billede af, hvor mange virksomheder der potentielt vil blive omfattet af et udvidet producentansvar.

2. Kortlægning af tekstilstrømme og -mængder i Danmark.
Med henblik på at opgøre de miljømæssige effekter og økonomiske konsekvenser ved et udvidet producentansvar er der i delanalysen kortlagt tekstil- og tekstilaffaldsmængder i hele værdikæden for både for husholdninger og erhverv. Der er konkret regnet på to mængdescenarier i delanalysen: nemlig de nuværende strømme, altså billedet i dag, og en fremskrivning af mængder ved implementering af den kommende kommunale indsamling af tekstilaffald fra husholdningerne, som senest skal være implementeret 1. juli 2023.

3. Kortlægning af økonomi for håndtering af tekstiler og vurdering af miljøeffekter og økonomiske konsekvenser
På baggrund af de kortlagte strømme og mængder er økonomien efterfølgende opgjort fra producenten til forbrug og indsamling og efterfølgende genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse. Slutteligt gives et estimat over effekterne af og konsekvenserne ved et udvidet producentansvar både i forhold til miljø og økonomi. Herunder beskrives betydningen for valg af organiseringsmodel perspektiveret til det igangværende arbejde i EU-regi og en række opmærksomhedspunkter fremhæves i forbindelse med en eventuel implementeringsproces.

Læs mere
Du kan trykke hér for at se hele analysen.
Du kan se oversendelsesbrevet her på Folketingets hjemmeside
Læs også DAKOFAs nyhed her om forslag stillet til en Folketingsbeslutning om fremsættelse af forslag til lovforslag om indførelse af et udvidet producentansvar for tekstiler i Danmark 

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.