Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Udvaskning af problematiske stoffer fra beton og tegl

20. december 2018
Udvaskning af problematiske stoffer fra beton og tegl

Miljøstyrelsen har udgivet et nyt miljøprojekt om modellering af udvaskning af problematiske stoffer fra beton og tegl. Projektet er en del af en større undersøgelse, som har til formål at belyse udvaskningen af problematiske stoffer fra beton og tegl. Dette omfatter at undersøge, hvilke stoffer der potentielt kan udvaskes fra materialerne, omfanget af udvaskningen samt risikoen for spredning og uacceptabel påvirkning af disse stoffer i jord, grundvand samt overfladevand. Undersøgelsen indgår i en revision af restproduktbekendtgørelsen, som forventes at finde sted i 2019.

I dette miljøprojekt er det ved hjælp af modellering undersøgt om anvendelsen af beton og blandinger af beton og tegl i bygge-og anlægsprojekter, vil kunne medføre en uacceptabel påvirkning af grundvandet og overfladevand. Der er opstillet realistiske anvendelsesscenarier for brug af nedknust beton og blandinger af beton og tegl i bygge- og anlægsprojekter.

På baggrund af resultaterne fra Miljøprojekt nr. 1991, 2018 er der udvalgt en række problematiske stoffer, som indgår i undersøgelsen. Disse omfatter stofferne: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn Na, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorid, klorid og sulfat, DOC, decan, pentadecan, naphthalen, fluoranthen og PCB28. Resultaterne af Miljøprojekt nr. 1991 danner endvidere grundlag for at opnå visse stofspecifikke parametre til brug i modelleringen. 

Resultaterne af modelberegningerne viser, at der ved anvendelse af nedknust beton og blandinger af beton tegl under veje, stier og visse mindre støjvolde, ikke forekommer nogen uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer. I scenarier, der repræsenterer pladser med fast belægning, jernbaneunderbygning, ledningsgrave samt visse små og store støjvolde, ses en uacceptabel udvaskning af en række stoffer som dog aftager til et acceptabelt niveau i en afstand af 100 meter fra kilden. For scenarierne pladser uden fast belægning, visse store støjvolde og terrænregulering ses en uacceptabel udvaskning, som ikke er aftaget til et acceptabelt niveau i en afstand af 100 meter fra kilden. 

Hent miljøprojektet her: Modellering af udvaskning af problematiske stoffer fra beton og tegl, Miljøprojekt nr. 2055, 2018

Se også det første projekt i undersøgelsen: Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg. Miljøprojekt nr. 1991, 2018 

Det sidste projekt i undersøgelsen omhandler en vurdering af om udvaskningen af problematiske stoffer fra beton og blandinger af beton og tegl kan forventes at udgøre en risiko for terrestiske organismer. Projektet forventes færdiggjort snarest.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.