Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Udkast til nye krav for miljøcertificering i affaldssektoren

31. januar 2018
Udkast til nye krav for miljøcertificering i affaldssektoren

Europa-Kommissionens forskningsenhed "Joint Research Centre" har netop udgivet et udkast til en rapport med anbefalinger til god miljøledelse i affaldssektoren. Virksomheder og lokale myndigheder får dermed konkrete værktøjer og målemetoder, som skal fremme udviklingen.

Det er ikke nok, at vi måler og vejer fremgang inden for affaldsområdet på nationalt og europæisk niveau, som det eksempelvis er beskrevet i denne artikel. En ny rapport, som ligger til grund for EMAS-ordningen, kommer med anbefalinger til målemetoder såvel som konkret handling på både virksomheds- og myndighedsniveau. Mere specifikt kommer rapporten med konkrete anbefalinger til god miljøledelse i form af både teknologier og organisatoriske  foranstaltninger, som på den ene eller anden måde kan nedbringe miljøbelastningen fra aktører, der arbejder med affald både konkret og på myndighedsniveau. Samtidig præsenterer rapporten også miljørelaterede indikatorer og milepæle, som kan måle fremgangen for de enkelte aktører. Med den nye rapport bliver EU's overordnede strategier og handlingsplaner dermed helt håndgribelige for de enkelte aktører.

Hjælp til konkret handling
Fokus i den nye rapport er på husholdningsaffald, bygge- og anlægsaffald, affald fra sundhedssektoren samt tværgående emner. Rapporten kan, med sine mere end 600 sider, synes temmelig tung, men som interesseret aktør kan man let nøjes med at fokusere på de enkelte afsnit, som er relevante under en eller flere af de fire føromtalte afsnit. Ønsker man blot et overblik, kan man i sidste kapitel (kapitel 7) se en samlet oversigt over de i alt 42 nedslagspunkter, som virksomheder og myndigheder kan tage fat på.

Udkastet præsenterer anbefalinger inden for:

  • Affaldshåndteringsstrategier (herunder at identificere hvilke muligheder, der er bedst for hver enkelt affaldsstrøm under forskellige tilstande, valg af indsamlingsordning, antal fraktioner, behandlingsformer etc.)
  • Affaldsforebyggelse (tiltag der kan reducere mængden af genereret affald, herunder madspild på husholdningsniveau og emballagemængder samt øge efterspørgslen efter mere miljøvenlige produkter etc.)
  • Affaldsindsamling (valg ift. køretøjer, rutetilpasning, indsamlingsfrekvens etc.)
  • Genbrug (tiltag der kan øge genbrug og reparation og gensalg af brugte elektriske og elektroniske produkter samt møbler)
  • Behandlingsfaciliteter, som ikke er dækket af BREF (som eksempelvis plastsorteringsfaciliteter mhp. genanvendelse)  

 
Af de 42 nedslagspunkter er der eksempelvis fokus på anvendelsen af økonomiske instrumenter, avanceret dataovervågning, lokale forebyggelsesprogrammer, interkommunalt samarbejde mellem små enheder, logistikoptimering, håndtering af PCB og asbest i byggeaffald samt indsamling af affald fra sundhedssektoren blandt borgere.

Bliv klogere på sektoren generelt
Rapporten indeholder i øvrigt et spændende indledende kapitel om den europæiske affaldssektor, med beskrivelser af bl.a. udviklingen inden for både affaldsmængder og affaldsrelaterede virksomheder, miljøeffekter fra de enkelte led i værdikæden samt brugen af EMAS-certificeringer i de enkelte lande.

 

Læs mere
Rapporten foreligger endnu kun i udkast og Joint Research Centre modtager gerne kommentarer. Det forventes, at en endelig udgave vedtages i løbet af 2018.

Du kan finde hele rapporten her og læse mere generelt om EMAS-certificering på ordningens hjemmeside her.

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.