Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Netværk: Tekstiler

Tekstiler

Brugte tekstiler og tekstilaffald er kommet på dagsordenen både nationalt, på nordisk niveau og internationalt. Der er allerede igangsat en lang række initiativer, som bl.a. skal gøre det lettere at indsamle, genbruge og genanvende tekstiler og generelt øge cirkulariteten inden for området.

En række af dem blev præsenteret på DAKOFAs konference ”Genbrug og genanvendelse af tekstiler – kan vi øge bæredygtigheden?”, som blev afholdt i februar 2017. På konferencen blev det imidlertid også tydeligt, at der fortsat er brug for mere og bedre samarbejde samt øget koordinering på tværs af værdikæden, hvis cirkulariteten skal fremmes. Som opfølgning på denne konference samt med udgangspunkt i en efterfølgende dialog med udvalgte aktører fra hele værdikæden, har DAKOFA derfor taget initiativ til at etablere et netværk for tekstiler.

Formålet med netværket
Netværket har til formål at øge dialogen mellem aktørerne i hele værdikæden, at videndele generelt og endelig, at undersøge, hvor danske aktører kan hjælpe til med at øge cirkulariteten inden for tekstiler både nationalt såvel som internationalt. Der vil være særligt fokus på, hvordan man kan øge andelen af genbrug og genanvendelse. Formålet er også at formidle, koordinere samt fremme konkrete initiativer, der kan understøtte netop denne dagsorden i Danmark.

Fokus vil være på post-forbruger delen, og dermed primært at øge indsamling, genbrug og genanvendelse af tekstiler samt at skubbe på for nye forretningsmodeller, der kan understøtte netop dette. Det indbefatter bl.a., at mængden af brugte tekstiler, der indsamles til genbrug og genanvendelse, skal øges, at den andel af det indsamlede materiale, som genbruges, skal øges samt, at den del af det indsamlede materiale, som ikke kan genbruges i højere grad skal genanvendes frem for at forbrændes eller deponeres. Dette kræver naturligvis en optimering af indsamlingen og håndteringen af de brugte tekstiler, men det kræver også, at tekstilprodukter i øget grad designes og produceres med genbrug og genanvendelse for øje.

Alle aktører med interesse for tekstilernes materialestrømme, herunder designere, producenter, forhandlere, repræsentanter for (for)brugere, indsamlere, genanvendere og affaldsbehandlere opfordres til at deltage i netværket. Netværket henvender sig desuden til organisationer og institutioner inden for forskning, udvikling og uddannelse.

Styregruppe for netværket
Netværkets årshjul fastlægges årligt af netværkets styregruppe. I styregruppen sidder:

  • Claus Nielsen, Dansk Røde Kors
  • David Watson, PlanMiljø
  • Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald A/S
  • Jette Skov, Frelsens Hær Redesign
  • Kaj Pihl, UFF-humana 
  • Louise Ravnløkke Munk Petersen, Designskolen Kolding
  • Steen Trasborg, Trasborg
  • Tina Winberg, Københavns Kommune

Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald A/S er valgt til formand for netværket i perioden 2017-2020.


Vil du være med?
I bjælken til højre kan du finde et for netværket. Kan du ikke få adgang til netværket kan du sende en mail til netværksfacilitator Annette Braunstein ab@dakofa.dk

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.