Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Tekstiler udgør fortsat et betydeligt miljøproblem

17. februar 2022
Tekstiler udgør fortsat et betydeligt miljøproblem

To nye rapporter fra det Europæiske Miljøagentur samler og præsenterer ny viden om miljøpåvirkninger og mulige løsninger.

Den første af de to rapporter fokuserer på cirkulært design. Rapporten skal give aktørerne en øget forståelse for de miljøpåvirkninger, som tekstilsektoren medfører, samt identificere designprincipper og initiativer, der kan fremme cirkularitet inden for tekstilområdet. Rapporten arbejder nemlig overordnet ud fra devisen om, at designfasen er helt central for tekstilprodukternes holdbarhed, reparérbarhed og genanvendelighed samt for at sikre indhold af sekundære råvarer i nye produkter.

Den nye rapport indeholder en fin oversigt over den europæiske udvikling inden for produktion og forbrug samt miljø- og klimaeffekterne. Her finder man gode, overskuelige figurer og grafer over bl.a. hvilke produktgrupper, som forbruget typisk dækker over, hvor i værdikæden påvirkningerne sker samt råmaterialeforbruget både set i sammenhæng med øvrige sektorer og hen over en tidsperiode.

I det kapitel, der omfatter design, finder man bl.a. også en god oversigt over sammenhængene mellem cirkulære forretningsmodeller, produktdesign og de vilkår/betingelser, som muliggør enten langsommere kredsløb eller at kredsløbene helt lukkes. Der præsenteres også fine oversigter over hvilke test- og certificeringsmuligheder, der findes, for hhv. længere levetid og holdbarhed, for øget ressourceeffektivitet samt for design for genanvendelse.

Med sine overskuelige afsnit og figurer, er rapporten i det hele taget tænkt som at skulle fungere som indspil til implementeringen af den kommende EU-strategi for tekstiler samt EU’s initiativ for bæredygtige produkter. Hertil skal lægges en række anbefalinger, til bedre rammevilkår, som medlemsstater (eller EU som helhed) kan vælge at arbejde videre med for at fremme et skift til en cirkulær tekstilproduktion med længere brugsfaser, øget genbrug og genanvendelse samt reduceret forbrug, for på den måde at reducere miljøpåvirkningerne fra den stærkt forurenende og ressourcekrævende tekstilsektor. Omstillingen vil kræve teknisk, social og forretnings-innovation såvel som reelle forandringer i forbrugsmønstre.

Mikroplast også et betydeligt problem inden for tekstilområdet
I den anden af de to rapporter fokuserer Miljøagenturet på den, indtil nu, mindre belyste udfordring med udledning af mikroplast fra tekstiler. Formålet med denne rapport er at bidrage til en øget forståelse af udledningen af mikroplast fra tekstiler, herunder både til vand, luft og jord, samt den heraf følgende indvirkning på miljø og menneskers sundhed. Slid og vask af syntetiske tekstiler betragtes som en væsentlig kilde til udledning af mikroplast i miljøet og medfører, ifølge rapporten, udledning af mellem 0,2 og 0,5 millioner tons mikroplast i havene hvert år.

Rapporten undersøger ligeledes mulige veje til at reducere udledningen af mikroplast fra tekstiler gennem både design og produktion, brug og forbrug samt affalds- og spildevandshåndtering.

Læs mere
Du kan læse meget mere i de to rapporter “Textiles and the Environment - The role of design in Europe's circular economy” og “Microplastic pollution from textile consumption in Europe”

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.