Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Teknisk Råd om ensartet indsamling og nye teknologier

26. september 2019
Teknisk Råd om ensartet indsamling og nye teknologier
Som optakt til DAKOFAs årskonference 2019 med titlen ”Nye tider for affaldssektoren – Hvad gør vi?”, havde Teknisk Råd netop dette tema på dagsordenen den 18. september 2019 i Aalborg.

På mødet blev dels de kommende branchefælles standarder for sorteringskriterier debatteret og dels nye innovative teknologier, der skyder frem i EU. 

Teknisk Råd havde til mødet inviteret direktør Joe Papineschi, Eunomia, der gennem sit arbejde for bl.a. EU-kommissionen har set nærmere på hvilke teknologier, der med den nye målemetode for genanvendelse vil være interessante for fremtiden.

Branchefælles standarder

En status for udarbejdelse af branchefælles standarder blev fremlagt, og bl.a. følgende spørgsmål overvejes i øjeblikket:

-        Hvordan kan man udarbejde branchefælles standarder, som er mere fleksible?

-        Hvilke fraktioner skal samles ind?

-        Hvilke fraktioner kan man kræve, at alle får afhentet ved husstanden?

-        Typer af spande til kildesortering - et- eller torums spande?

Derudover overvejes det om der, inden for en årrække, skal være et obligatorisk element i standarderne. Hvad angår sommerhuse lægges op til, at husstandsnær indsamling kan udmøntes forskelligt, da disse områder kan være meget forskellige. Endvidere overvejes det, inden for kort tid, at indføre en evaluering af standarderne. Endelig overvejes muligheden for kildeopdeling og derved anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i affaldsdirektivet, såfremt en rimelig kvalitet kan garanteres.

Erhvervslivets organisationer i Teknisk Råd gav udtryk for et ønske om, at der bliver obligatoriske standarder i hele landet, og at disse også udvides til at gælde erhverv, hvor affaldet er husholdningslignende. Endvidere var der et ønske om, at kriterierne ikke indeholder alt for mange valgmuligheder, og at de ikke ændres for tit af hensyn til investeringshorisonterne. Plastindustrien pegede specifikt på, at der i fremtiden vil være et marked for genanvendt plast, da der vil være krav om at have en vis procentdel af genanvendt plast i nye produkter. Der vil derfor være en øget efterspørgsel på højkvalitets genanvendt plast, hvorfor det anses for vigtigt, at Danmark satser på et højt kvalitets niveau inden for genanvendelsen af plast.
De kommunale organisationer i Teknisk Råd var ligeledes positive overfor branchefællesstandarder, og de var særligt positive over, at der nu åbnes op for fleksibilitet i indsamlingsleddet, hvilket anses for vigtig af hensyn af innovation. Det anses derfor også som værende en god ide, at disse evalueres hyppigt og løbende.
DN så gerne standarder som værende obligatoriske, men fremhævde, at det er vigtigt, at der indhentes viden om performance hos de udenlandske sorteringsanlæg. Hertil tilføjede Dansk Erhverv, at det er de sidste led i kæden (eftersorteringen/behandlingen), der sikrer kvaliteten.

Nye teknologier
Joe Papineschi fra Eunomia deltog herefter med et oplæg om ”New disruptive technologies in the circular economy”, hvorunder han bl.a. fremhævede kemisk genanvendelse af plast, som en yderst interessant teknologi, der anses for at have store potentialer, særligt i forhold til de blandede plasttyper, der er på markedet i dag, og som er vanskelige at genanvende. Joe Papineschi pegede på, at der vil være et stigende pres for at fjerne CO2-udledningerne fra affaldsforbrænding, og derfor vil være behov for investering i restaffaldssortering, der evt. kan finansieres af gennem en stigning af forbrændingsafgifterne, så alt plasten tages ud til evt. kemisk genanvendelse. Det skønnes, at denne teknologi er 5-10 år ude i fremtiden, men at den kan være yderst interessant for Danmark.

Bioplast blev ligeledes nævnt som en game changer og der arbejdes i øjeblikket på at få EU-standarder for disse typer af plast, da der pt. hersker stor forvirring over de mange typer af produkter.
Joe Papineschi fremhævede endvidere udviklingen af et nyt retursystem som en stor mulighed for Danmark.  Der arbejdes på et Block Chain System, der følger produkterne, og hvor alle brugere er udstyret med en virtuel konto, der bruges til at registrere, hvert enkelt produkt afleveret til genbrug/genanvendelse. Alle produkter får hver en kode og der opstilles RVM (reverse vendig machine) ved husstanden eller andre steder i det offentlige rum. Joe Papineschi gav herefter en række eksempler på Brands, som er i færd med at indføre opfyldningsmaskiner rundt om i det offentlige rum (uden for supermarkederne), hvor det er muligt at genopfylde i fx genbrugskrus. Det er en forretningsmodel, hvor der spares på ressourcerne samtidig med, at det for virksomhederne giver en mulighed for at øge profitten, da man herved bevæger sige højere op i salgsledet.

Brugen af producentansvarsordninger til at øge brugen af genanvendte materialer bliver også vigtigt og en stigende efterspørgsel gør, at det vil være nemmere at finde de nødvendige investeringer i sortering og genanvendelse.

Under spørgsmålsrunden blev der spurgt til opfangning af CO2 fra forbrændingsanlæggene, med henblik på at producere plast. Hertil svarede Joe Papineschi, at business case’en andre steder i EU ikke ser lovende ud, men, at det måske i Danmark  kan være anderledes, da man her har adgang til billige lån. Men i lyset af den nye beregningsmetode for genanvendelse ville være meget vanskeligt at måle den reelle genanvendelsesprocent, og det er derfor svært at forestille sig, at det kan tælles med i genanvendelsesprocenten.

Afslutningsvis gav Torben Kristiansen, COWI, et inspirationsoplæg med titlen ”How do we transform the Danish waste sector in a European and circular perspective? - what kind of questions should we ask ourselves when planning for the future?” og faciliterede en afsluttende debat rundt om spørgsmålene:

  • Hvordan sikrer vi reel genanvendelse?
  • Skal Danmark opbygge mere genanvendelsesteknologi?
  • Hvilken rolle skal producenter og detailhandlen have?
  • Skal Danmark afvente EU eller skal Danmark være i front?
  • Hvordan sikrer vi bedst innovation?
  • Kan liberalisering/privatisering sikre at vi når i mål?
  • Hvad er målet: laveste omkostninger, højest reel genanvendelse, mind CO2-udslip eller energiudnyttelse etc?
  • Vil forsyningsstrategien blive implementeret?

 

På denne baggrund åbnede Teknisk Råd for debatten om det danske affaldssystem i en cirkulær fremtid.


Se alle oplæggene på DAKOFAs hjemmeside ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.