Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Teknisk Råd: Ensartethed og den nationale affaldsplan 2019-2024

12. oktober 2017
Teknisk Råd: Ensartethed og den nationale affaldsplan 2019-2024

Dette var temaet for seneste møde holdt i DAKOFAs tekniske råd. Mødet blev afholdt som en optakt til DAKOFAs årskonference 21. september 2017 i Billund.

Ensartethed

Den første del af mødet var dedikeret til temaet om ensartede kommunale indsamlingskriterier og -ordninger. Som oplæg til diskussionen præsenterede kontorchef Nis Christensen fra Miljøstyrelsen tankerne bag anbefalingen om ensretning fra Regeringens Advisory Board samt Miljøstyrelsens efterfølgende og kommende arbejde herom. Nis Christensen betonede, at når Miljøstyrelsen internt arbejder med emnet, tales der om ensartethed fremfor ensretning, da ensretning giver nogle umiddelbare ”forkerte” associationer. Ensartethed i Miljøstyrelsen handler ikke nødvendigvis om paragraffer, og til at begynde med vil der være god grund til at se på, om de fælleskommunale og kommunale sorteringsvejledninger på det nuværende grundlad kan ensartes. Desuden kunne det være en ide at se på muligheden for at etablere en fælles kommunikationsplatform, hvilket kunne være en opgave for alle de involverede foreninger såvel offentlige som private -  ”Så før man tager paragrafferne i brug er der god fornuft i at se hvor langt vi kan komme ad samarbejdets vej mellem stat, organisationer og øvrige aktører”, sagde Nis Christensen.

Der var i Teknisk Råd bred enighed om, at der ligger et potentiale i at se nærmere på ensartede indsamlingskriterierne og -ordninger, men i relation til evt. kommende høje genanvendelsesmål i EU blev der ligeledes rejst tvivl om, hvorvidt kildesortering af alle fraktioner er vejen frem, særligt når det handler om de store byer. Særligt Henrik Wenzel fra SDU rejste, på baggrund af SDU’s analyser, tvivl om hvorvidt de høje genanvendelsesmål udelukkende kan nås via kildesortering. Henrik Wenzel foreslog derimod, at der bliver set nærmere på automatiske sorteringsanlæg for de tørre fraktioner, som det lige netop nu bliver gjort i bl.a. Finland og Holland. Som minimum bør man dog, efter Henrik Wenzels opfattelse, kildesortere følgende faktioner: Pap, papir, glas, madaffald ved husstandene og træ på genbrugspladserne.

Rådets medlemmer var dog generelt enige i, at der skal være en ensartethed, så det bliver nemmere for borgerne og virksomhederne, der skal indsamle og oparbejde materialerne til nogle tilfredsstillende kvaliteter. Kvalitet og forsyningssikkerhed er væsentlige parametre inden for cirkulær økonomi og der var derfor stor tilslutning til at påbegynde arbejdet med at ensarte de eksisterende vejledninger samt at få set nærmere på fremtidens krav og løsninger.  

Indspark til den nationale affaldsplan 2019-2024 – hvordan opnår vi en højere genanvendelse?

Anden del af mødet var afsat til en workshopproces, hvor Teknisk Råd kom med indspark til virkemidler for øget genanvendelse i den kommende nationale affaldsplan. På baggrund af tre forslag fra de 7 grupper blev der i Rådet stemt om de mange input. De vindende indspark var som følger:

-       Der bør sættes nationalt krav til kildesortering af organisk affald, papir/pap, træ og glas. Dernæst bør der ses på muligheder for central sortering af restaffaldet, hvilket vil føre til en høj genanvendelse og høj kvalitet.

-       Rammevilkårene bør ændres med henblik på at skabe mulighed for offentligt/privat ejerskab af fx sorteringsanlæg for både erhvervs- og husholdningsaffald.

-       Anvendelse af økonomiske instrumenter som fx fritagelse af afgifter på sekundære råvarer eller omvendt at pålægge højere afgifter på virgine råvarer.

-       Der bør tænkes stort ved bl.a. at lægge sig i selen for fælles EU-standarder, ensartethed i Danmark og en satsning på udvikling og innovation i sortering og behandlingsleddet.   

Af øvrige input fra grupperne var der bl.a. følgende forslag:

-   Øget brug af retursystemer

-   Krav om ensartet emballage

-   Yderligere sorteringskrav for erhvervsaffald

Efter inputs fra grupperne takkede både Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for input.

 

 

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.