Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Teknisk Råd debatterer ny strategi for cirkulær økonomi

01. oktober 2018
Teknisk Råd debatterer ny strategi for cirkulær økonomi
På mødet i Teknisk Råd d. 19. september 2018 blev regeringens netop udsendte CØ-strategi ”Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse” debatteret.

Strategiens seks indsatsområder og 15 initiativer blev fremlagt af Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsstyrelsen, som i fællesskab har medvirket til udarbejdelsen. Strategien har overordnet til formål at understøtte virksomhedernes omstilling til en cirkulær økonomi. Det er regeringens målsætning at fremme cirkulær økonomi, herunder bedre genanvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald. For at følge fremgangen med strategien måles der på Danmarks ressourceproduktivitet (Kr./kg.) og andel af genanvendelse af den totale affaldsmængde. Der er afsat 116 mio. over 4 år startende med 2019 og strategien er netop til forhandling med De Radikale og Dansk Folkeparti.

På affaldsområdet danner forsyningsstrategien grundlaget for CØ-strategien og et af initiativerne er udarbejdelsen af vejledninger om sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald. Endelig vil man skabe lige konkurrencevilkår ved at ensarte administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Regeringen ønsker derfor at undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed. Det foreslås endvidere at liberalisere håndteringen af elektronikaffaldet, så alle certificerede virksomheder skal kunne indsamle. Baggrunden for dette forslag skal ses i lyset af, at der i dag er op mod 50% af elektronikken, der indsamles uden om det eksisterende system. Derudover ønsker man at indsamlingen skal ske langt mere skånsomt for på den måde at bevare genbrugsværdien i det indsamlede.

På fraktionsniveau indeholder strategien specifikke initiativer inden for bygninger og biomasse. Inden for byggeri ønsker regeringen at udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse, som skal øge ressourceeffektiviteten i byggeriet samt omfanget og værdien af genbrug og genanvendelse af byggematerialer samt evt. udfasning af problematiske stoffer. Endelig ønsker regeringen at udbrede selektiv nedrivning. Regeringen ønsker at gøre det nemmere for bygherre at leve op til de eksisterende regler, gøre kommunikationen med myndighederne mere smidig og udbrede selektiv nedrivning. Derfor vil regeringen sammen med erhvervslivet se på, hvordan man kan lave standardiserede nedrivningsplaner og uddannelse samt på, hvilke bygninger og renoveringer, der evt. omfattes af selektiv nedrivning. Dette tiltag skal dog være i overensstemmelse med regeringens byrdestop. Strategien indeholder ligeledes et initiativ om at få mere ud af biomassen, og regeringen ønsker at skabe de rette rammer for at udnytte værdien i biomassen bedst muligt.  Derfor vil regeringen analysere, om der er taget højde for alle relevante eksternaliteter i den nuværende støttestruktur. Denne analyse skal fungere som en del af grundlaget for en evt. kommende national bioøkonomistrategi. Endelig vil regeringen etablere en ny madspildstænketank med private aktører.

Som optakt til diskussionen i Teknisk Råd præsenterede en række udvalgte organisationer kort deres reaktioner på strategien. På denne baggrund debatterede Teknisk Råd indholdet i strategien og følgende temaer blev omdrejningspunkterne på debatten:

Virkemidler
Teknisk Råd hilste strategien velkommen og der var stor opbakning til strategiens intentioner, men en lang række af rådets medlemmer efterspurgte mere håndfaste virkemidler, og flere pegede på, at det ville godt at supplere med en handlingsplan indeholdende virkemidler som fx økonomiske instrumenter eller lovmæssig regulering.

Hvordan måler vi cirkulær økonomi?
Cirkulær økonomi kan være svær at regne og måle på, men det er vigtigt, at der er enighed om en fælles baseline når man skal vurdere effekten af de udvalgte initiativer.  Det blev bl.a. nævnt, at det ville være bedre, hvis man fremover målte på genanvendelsen via EU’s nye beregningsmetode, hvor man kun medregner reel genanvendelse fremfor affald indsamlet til genanvendelse og der var i Teknisk Råd enighed om, at der er brug for nye målesystemer for cirkulær økonomi.

Øget ensartethed i sortering og ordningerne
Der var udbredt støtte til øget ensartethed, da det skaber større volumen i affaldsstrømmene. Dog var der delte meningen om, hvorvidt vejledninger vil være nok. Enkelte fremhævede, at den nuværende forskellighed også handler om, at industrien ikke kan det samme landet over, hvilket betyder, at en ensartethed også vil få konsekvenser for industrien. Derudover blev det nævnt, at der er behov for at se på, hvilke fraktioner der egner sig bedst til kildesortering og hvilke der kan centralsorteres.

Bedre marked for genanvendelse
Alle støttede, at EU-arbejdet for standardisering intensiveres, men enkelte påpegede, at dette arbejde tager tid og at der derfor også er brug for, at Danmark går foran nationalt ved bl.a. at udarbejde udkast til danske standarder samt sætte krav til fx offentlige indkøb og sikre økonomiske incitamenter.
Enkelte efterlyste, at kommunerne eksplicit nævnes som en vigtig aktør i strategien. En lang række kommunerne har allerede en vigtig rolle inden for erhvervsfremme og gør bl.a. en stor indsats for at sikre lokale arbejdspladser, herunder socioøkonomiske arbejdspladser. Flere efterlyste bedre muligheder for, at det offentlige og private kan samarbejde om at fremme den cirkulære udvikling.
Under debatten om at skabe et bedre marked var der også delte meninger om ønsket om at centralisere klassificerings- og tilsynsopgaven, men der var bred enighed om, at der brug for at styrke tilsynet både kvalitativt og kvantitativt.

Cirkulær økonomi i bryggebranchen 
Fokusområdets vigtighed var alle enige om. Strategien ses som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der var dog enkelte, som også efterlyste bindende krav. Initiativet om totaløkonomi anses også for at være vigtigt, og der var flere, der mente, at dette også kunne være interessant inden for andre områder. Endelig var man positiv over for, at også renoveringer er nævnt i strategien, da 80% af bygge- og anlægsaffaldet genereres ved renoveringer.

Bedre udnyttelse af biomassen Under dette initiativ blev særligt indsatsen om at vurdere støttestrukturen fremhævet. Det blev nævnt, at der er behov at synliggøre, at biogassen er en mere fleksibel energiform, hvorfor man ikke alene skal se på prisen, når man sammenligner vindenergi med biogas. Der er brug for en national bioøkonomistrategi, der angiver retningen og målene for den danske bioøkonomi. Under indsatsen om at skabe bedre vilkår for bioraffinering blev det nævnt, at der er behov for fx standarder for fx bioplastprodukter og på at sikre, at nærrigsstofferne kommer tilbage i kredsløbet.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.