Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Sverige vil udvikle nye tiltag for at fremme biogas

28. august 2019
Sverige vil udvikle nye tiltag for at fremme biogas

Den svenske Riksdag er i gang med en national udredning om mulige styringsmidler og målsætninger for biogas. Arbejdet udføres bl.a. af den svenske biogasbranche i samarbejde med Energigas Sverige.

Anvendelsen af biogas er i Sverige steget indenfor det sidste år på trods af, at svensk produktion er dalet. Det skyldes at svenske biogasanlæg er presset af bl.a. den den danske biogasstøtte, og at der eksisterer en generel afgiftsfritagelse ved salg af biogas i Sverige. Det gør det billigere at importere biogas fra bl.a. Danmark og Holland end at producere ny svensk biogas. Kommende svenske støtte ordninger søges derfor at fremme svensk-produceret biogas. Riksdagens udredning skal indeholde undersøgelser af 4 hovedområder:

  • Fremtidige konkurrencevilkår, herunder importeret biogas samt biogas til transport
  • Kortlægning af klimafordele for bestemte substrater som inputs
  • Analyse af biogassens rolle for økonomisk effektivt at kunne realisere de eksisterende klimamål og i hvilken sektor dette opnår størst effektivitet
  • Udformning af lovforslag som erstatter nuværende (hæmmende) ordninger for biogasudvikling i Sverige

Udredningen blev igangsat maj 2018 og den forventede afslutning er blevet forlænget til december 2019.

Mere affald til gødning ved forslag om kredsløbspræmie

I april 2018 udarbejdede Energigas Sverige (den svenske brancheforening for gas) i samarbejde med Avfall Sverige m.fl. et forslag til en ny national biogas strategi udgivet med opgørelser af status og mål for biogas. Rapporten vurderer at der inden 2021 bør foreligge nye strategier for at forbedre rammevilkårene, men at der allerede inden forventes et behov for udbedring af den nuværende situation. Blandt forslagene findes en slags gødningsstøtte, en støtte der gives til andre substrater end gylle, der er målrettet genanvendelse i form af gødning til markerne. Dette kaldes en slags kredsløbspræmie og kan omfatte brug af mad- og organisk affald, der indeholder genbrugelige næringsstoffer til jordbrug efter biogasproduktion. Det er endnu uvist, hvorvidt de ændrede danske støtteregler, der træder i kraft ved årsskiftet, kommer til at påvirke nye eventuelle støttemekanismer i Sverige.

Branchens forslag til nationale målsætninger

Sverige havde i 2016 en biogasproduktion på 2 TWh (7,2 PJ) og har ifølge biogasbranchens forslag et bud på at kunne opnå 15 TWh (54 PJ) i 2030. Forslagene satser stort på biogas til transport (12 TWh) og på el og varme til industrien (3 TWh) som et led i at opnå klimamålsætninger og mindre CO2 udslip. Sverige har længe haft biogasbaseret transport, og i 2016 gik 64 % af den producerede biogas til opgradering primært for anvendelse i køretøjer. I 2017 kørte godt 15 % af de svenske busser på gas.

Blandt de mere langsigtede styringsmekanismer indgår tiltag, der søges sikret i mindst 10 år frem. Overvejelserne indebærer afgiftsfritagelse og/eller offentlige støttemuligheder, som kan fremme biogasproduktionen. Desuden indbefatter forslaget, at biogas bør beskattes ud fra dets energiindhold frem for dets volumen (Nm3), gasbiler bør defineres som miljøbiler, der bør investeres i tankstationer, og så bør en miljøeffekt integreres i EU’s beregningsmodeller for CO2 reduktion ved brug af biogas i køretøjer. Desuden er der en udsigt til, at biogas kan blive mere konkurrencedygtigt overfor naturgas ved at CO2 afgifter på naturgassen øges gennem det europæiske CO2 kvotesystem. Som det ser ud i Danmark nu, er der på samme måde heller ingen differentiering i miljøeffekt ved brug af opgraderet biogas (biometan) frem for naturgas eller diesel og benzin til transport.

Nye svenske regler i 2020?

Udfordringen for den svenske biogasbranche og riksdag er således at udarbejde et et system der øger produktionen og anvendelsen af biogas samt overholder EU’s regler om støtteordninger. Der må forventes forslag til ny svensk lovgivning for biogas og støtte i løbet af 2020, når Riksdagen har offentliggjort deres udredning ved udgangen af 2019.

Læs mere

Læs kommissoriet for Riksdagens igangværende udredning om nye støtteordninger til biogas her.

Læs den svenske rapport “Nationell biogasstrategi 2.0”, udgivet af Energigas Sverige, Avfall Sverige m.fl., fra april 2018 her.

Læs debatindlægget om biogas til transport i Danmark af Morten Johansens i Ingeniøren “Miljø- og naturressourceøkonom: Uden politisk handling er tung transport fastlåst til fossil diesel i fremtiden” fra juni 2019 her.

Læs DAKOFAs nyhed om høring af biogasstøtte “Høring vedr. lovforslag om ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas - høringsfrist 22. august.” fra den 11. august 2019 her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.