Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Skal affaldsdata justeres for tørstofprocent?

30. marts 2020
Skal affaldsdata justeres for tørstofprocent?
Nyt miljøprojekt påpeger, at udsvingene normalt udjævnes over året og derfor ikke ændrer den givne fraktions genanvendelsesprocent. Indberetning til EU af bl.a. genanvendt pap må dog nedjusteres, fordi affaldspap indeholder mere vand end nyt pap. Det anbefales desuden, at pulp af madaffald modtaget på biogasanlæg indberettes som tons tørstof til det danske affaldsdatasystem (ADS).

Miljøstyrelsens nye miljøprojekt: ”Udsving på mængder i ADS på grund af eksterne faktorer” ser på, hvordan affaldsmængde indsamlet til genanvendelse påvirkes af fugt/vandindhold, vejrforhold, fordampning, tilførsel af vand ved pulpning af madaffald og endelig lagerforskydninger pga. afsætningsmuligheder. Projektet vurderer, om dette potentielt kan påvirke Danmarks totale genanvendelse i forhold til EU’s genanvendelsesmål. Endelig beskrives muligheder for at korrigere de faktorer, som i væsentlig grad påvirker indberetningerne til affaldsdatasystemet (ADS).

Der er indhentet informationer fra 11 private affaldshåndteringsvirksomheder og 3 kommunale affaldsselskaber, og følgende affaldstyper er undersøgt: Drikkevareemballager (plast, metal), træ, papir, pap, stort brændbart, madaffald, haveaffald og kompost samt roejord. COWI har udført projektet for Miljøstyrelsen.

Hvor er madaffaldet i indberetninger fra biogasanlæg til ADS?

EU-kommissionens afgørelse om ensartet måling af omfanget af madaffald fastsætter, at mængden skal måles i tons friskvægt, og kommissionens afgørelse om beregning, verifikation og rapportering af data om affald fastlægger, at mængden af genanvendt kommunalt bioaffald til kompostering eller biogasproduktion kun må omfatte materialer, der rent faktisk undergår aerob eller anaerob nedbrydning. De to afgørelser er en del af præciseringen af det nye affaldsdirektiv, hvor genanvendelse som bekendt fremover skal måles som reelt genanvendt og ikke som nu indsamlet til genanvendelse.

Projektet har undersøgt, om de nuværende indberetninger til ADS fra forbehandlingsanlæggene til madaffald ser ud som forventet, og om de er sammenlignelige med indberetningerne til ADS fra biogasanlæg, som modtager biopulp. Forbehandlingsanlæg til madaffald, som leverer en biopulp til biogasanlæg, tilsætter normalt betydelige mængder vand for at kunne neddele madaffaldet og frasortere fysiske urenheder og samtidigt levere en biopulp, som lever op til kravene i "Affald-til-jord" bekendtgørelsen. Det tilsatte vand må ikke medregnes i opnået genanvendelse.

Tallene fra forbehandlingsanlæggene så ud som forventet, men det var ikke muligt at genfinde samme mængder af forbehandlet madaffald i indberetningerne fra biogasanlæggene. Projektet foreslår, at Miljøstyrelsen ser nærmere på disse indberetninger fra biogasanlæggene og samtidigt overvejer at gøre det obligatorisk for biogasanlæggene at indberette tørstofprocenten på det modtagne, forbehandlede madaffald. Miljøstyrelsen vil så kunne omregne dette til tons friskvægt ud fra en gennemsnitlig tørstofprocent for dansk madaffald og beregne den faktiske genanvendelse af madaffald på landsplan.

Affald af drikkevareemballager bør i nogle tilfælde korrigeres for vandindhold

De fleste aktører, der modtager drikkevareemballager af plast og aluminium, opbevarer emballagen udendørs og får derfor 5-15 % vandindhold i fraktionen ved afsætning til genanvendelse (Dansk Retursystem har dog indendørs opbevaring). Nyt plast og metal indeholder ikke vand, og indberetninger til EU om genanvendelse af emballageaffald skal tage udgangspunkt i vandindholdet i ny emballage. Det fremgår  af kommissionens afgørelse om skemaer for emballage og emballageaffald til brug for emballagedirektivet (artikel 6c, stk. 1, litra e). 

Langt størstedelen af nævnte emballager eksporteres til genanvendelse. Projektet foreslår, at Miljøstyrelsen indregner et tab (altså modregner vandindholdet) for de relevante aktørers emballager i forbindelse med indrapporteringen til EU af den opnåede genanvendelse. Genanvendelsesanlæggene for aluminium betaler pr. ton modtaget metal (tørstof), og i disse tilfælde kendes den faktisk genanvendt mængde.  

Mængden af genanvendt haveaffald kan variere meget

Der indsamles store mængder af haveaffald i Danmark, og mængden ville kunne få stor betydning for den opnåede genanvendelse af ”kommunalt” affald i forhold til at overholde affaldsdirektivets mål.

Den samlede mængde af genanvendt have-/parkaffald til kompostering eller biogasproduktion, og som rent faktisk undergår aerob eller anaerob nedbrydning (red.: eller til forbrænding), kan variere meget i løbet af året og fra år til år. Længerevarende tørke giver mindre mængder og lettere haveaffald og det modsatte gælder i våde perioder og år. Stormfald kan give store mængder af have-/parkaffald. Projektet påpeger, at Miljøstyrelsen vil kunne forklare disse variationer i affaldsmængden overfor Kommissionen. 

Det skal i denne forbindelse pointeres, at der ikke eksisterer en "EU-fastlagt" tørstofprocent for haveaffald, som skal anvendes ved beregning af den reelle genanvendelse. Tilsvarende findes der ikke en på forhånd fastlagt mængde af haveaffald, som der gør med EU's "bragt i omsætning" for emballager. 

Genanvendt papmængde må nedjusteres og andre resultater fra projektet

Vandindholdet i papaffald, træaffald (alm. og imprægneret), stort brændbart affald samt roejord kan også variere meget, men her vurderes det, at disse periodemæssige udsving normalt vil blive udjævnet over året og derfor forventes ændringer i vandindholdet ikke at påvirke den opnåede nationale genanvendelsesprocent væsentligt.

Projektet påpeger dog, at genanvendelsen af pap-emballageaffald må forventes at skulle justeres i nedadgående retning i forhold til i dag ved indberetninger til EU, fordi genanvendelse af emballageaffald skal måles med udgangspunkt i vandindholdet i ny emballage på markedet. Der er tale om en gennemsnitlig forskel på omkring 10 %-point i vandindholdet i nyt pap og affaldspap.

Ekstremt vejr, fx skybrud i byerne, kan medføre ekstraordinært store mængder af storskrald og af stort brændbart affald, som ikke bliver genanvendt. Denne situation vil kunne forklares overfor Kommissionen, i følge projektet.

Papiraffald er kun påvirket af fugt og vejrlig i begrænset omfang, fordi det i langt de fleste tilfælde indsamles i lukkede beholdere og opbevares indendørs.

Udsving i afsætningspris og afledt lagerforskydning har ikke nogen særlig indflydelse i Danmark på afsætningen af de undersøgte materialer. De fleste danske aktører har ikke store lagerfaciliteter, og prisudsvingene på markedet opvejer efter aktørernes vurdering ikke omkostningerne til opbevaring. 

Miljøstyrelsens rapport "Udsving på mængder i ADS på grund af eksterne faktorer. Delaftale 1: Udvikling af affaldsdatasystemet", Miljøprojekt 2123 fra februar 2020, kan hentes her 

Kommissionens delegerede afgørelse 2019/1597 af 3. maj 2019 om supplerende regler til affaldsdirektivet med en fælles metode til måling af omfanget af madaffald kan hentes her

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/665 af 17. april 2019 om ændring af beslutning 2005/270 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til emballagedirektivet skal benyttes i forbindelse med databasesystemet, kan findes her 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og rapportering af data om affald i overensstemmelse med affaldsdirektivet, kan findes her 

Emballagedirektivet i konsolideret udgave kan hentes her og Affaldsdirektivet i konsolideret udgave kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.