Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Rum til forbedring i programmer for forebyggelse af affald - EEA evaluerer

16. januar 2015

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har evalueret de første 20 affaldsforebyggelsesprogrammer, som er blevet vedtaget ved udgangen af 2013. EEA konkluderer, at selvom vigtigheden af affaldsforebyggelse er blevet anerkendt mangler hovedparten af EU medlemslandene effektive metoder til at måle affaldsforebyggelse. EEA anfører, at det virker som om at den tværgående tilgang, som karakterer affaldsforebyggelse, hvor design, produktion og forbrug inddrages har stået i vejen for udarbejdelsen af nationale politikker og strategier.

Evalueringen af affaldsforebyggelsesprogrammerne i EU er den første i en række evalueringer, som skal finde sted fremover og som skal dække alle 28 medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge (EFTA-landene).

Evalueringen viser, at 20 nationale og regionale affaldsforebyggelsesprogrammer i 18 lande er blevet vedtaget inden 2014. Programmerne varierer betydeligt i detalje, omfang, målsætninger og tidhorisont (fra 4 år til ubestemt. 

På trods af, at affaldsforebyggelse er blevet anerkendt omfatter den foreslåede pakke for cirkulær økonomi (som blev trukket tilbage af den nye Kommission) ikke store lovgivningsmålsætninger for affaldsforebyggelse bortset fra et mål om reduktion af madspild på 30 %.

12 programmer er dedikerede programmer mens andre indgår som en del af bredere og mere overordnede planer for affaldshåndterings. 10 programmer omfatter en evaluering hver sjette år, som anført i affaldsdirektivet. I 9 af programmerne er interessenter blevet involveret i udarbejdelse af programmet og ca. 18 programmer har været i høring.

Evalueringen viser også at finansiering af programmet er yderst sjælden. Kun i 4 programmer er der økonomiske midler for programmet.

Affaldsforebyggelsesmål
Flertallet af programmer har afkopling af affaldsgenerering fra den økonomiske vækst som det overordnede mål. Enkelte programmer nævner også reduktion af farlige stoffer som en del af de overordnede mål.
Afgrænsning

Der er store forskelle i hvilke sektorer og affaldstyper de enkelte programmer omfatter. Alle programmer omfatter dog husholdningerne og servicesektoren. Enkelte programmer omfatter også landbrug, minedrift og råstof industrien. Hvad angår affaldstyper er husholdningsaffald, madspild, bygge- og anlægsaffald, WEEE, emballageaffald og farligt affald omfattet af flertallet af programmer.

Kvantitative forebyggelsesmål
11 programmer inkluderer kvantitative må for affaldsforebyggelse og rangerer fra mængden af genereret affald til specifikke mål for særlige sektorer eller affaldstyper.

Affaldsindikatorer
17 programmer omfatter indikatorer med henblik på at følge udviklingen og opfyldelse af målsætningerne samt virkningen af affaldsforebyggelsesstrategier. Kun få lande foreslår indikatorer til at følge opfyldelsen af alle opstillede målsætninger.

Affaldsforebyggelsesinitiativer
51 % af de initiativer, der er listet i programmerne fokuserer på design, produktion og distribution. 39 % er relateret til forbrugsfasen og 10 % fokuserer generelt på affaldsmængden.

Politiske instrumenter
Når der kigges på de politiske værktøjer for at forebygge affald viser det sig, at 60 % omhandler information og øge bevidstheden om affaldsforebyggelse. 17 % er rettet mod lovgivning og 16 % mod økonomiske virkemidler mens 7 % omfatter frivillige aftaler.

Læs EEA’s evalueringsrapport her

Besøg DAKOFA’s hjemmeside om affaldsforebyggelsesugen her