Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Renhold og mulig model for omkostningsfordeling i fremtiden

09. oktober 2020
Renhold og mulig model for omkostningsfordeling i fremtiden
Miljøstyrelsen har i forbindelse med den igangværende implementering af det udvidede producentansvar i engangsplastikdirektivet fået udarbejdet en rapport af NIRAS, der omhandler det kommende oprydningsansvar for produkter af engangsplast, der henkastes i naturen eller indsamles i det offentlige rum.

Analysen giver dels en vurdering af mængder og omkostninger af disse produkter relateret til renhold, forstået som dels oprydning og dels indsamling af affald, i det offentlige rum samt forslag til definition af renhold og forslag til en mulig model for beregning og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med oprydningsansvaret i henhold til direktivet. 

Der inddrages også overvejelser om omkostninger til oplysning, dataindsamling og tilsyn, som også er omfattet af producentansvaret. Undersøgelsen omfatter de produkter og omkostninger, som vil blive omfattet af producentansvaret.

Baseline for renholdsomkostninger er i denne analyse vurderet at være ca. 250 mio. kr. om året på landsplan, hvoraf det skønnes, at de 8 engangsplastproduktgrupper belaster med ca. 50 mio. kr.

Dette beløb kan blive højere, hvis andre renholdsopgaver inddrages – som f.eks. renhold på offentlige arealer, som finansieres af private grundejere, andre parker, togstationer etc. – eller hvis renholdsniveauet ønskes hævet, eller der indføres krav om yderligere sortering mv. Der kan også være tale om at inddrage omkostninger til frivillige aktiviteter og til flexjobbere, som i dag finansieres af andre midler.

Dertil skal i den endelige fordeling lægges omkostninger til administration, tilsyn, evt. måling af renhold, information samt eventuelle yderligere initiativer – alt afhængig af, hvordan selve pro- ducentansvaret designes.

Omkostningerne til engangsplastproduktgrupperne udgør en større andel af tømning af skraldespande end ved oprydning af arealer. Det skyldes, at der her forudsættes, at den større andel af affaldet skal håndopsamles, hvor plastikken antalsmæssigt udgør en større andel end ved maskinopsamling, hvor plastikkens andel beregnes efter vægt.

Ved tømning af skraldespande håndopsamles også henkastet affald omkring skraldespandene, og her skønnes tilsvarende, at 30 % af ressourcerne i gennemsnit går til håndopsamling.

Både det i skraldespandene og det, der henkastes, består vægtmæssigt i høj grad af to-go emballager fra fastfood, drikkevarer o.l. I antal og arbejdsmæssigt anses cigaretskod som en stor belastning, fordi en stor del af dem skal håndopsamles fra jorden.

Rapporten giver, som nævnt, et bud på en model for omkostningsfordeling og indeholder desuden afsnit om blandt andet organisering, afsnit om metoder til renhold, mængder og afsnit om sammensætninger af affaldet og som allerede nævnt et afsnit om estimering af omkostningerne.

Miljø-og Fødevareministeriet har første del af direktivets implementering i høring frem til d. 18 november 2020. Lovforslaget skaber en række nye lovhjemler i miljøbeskyttelseslovens § 9, som gør det muligt at etablere udvidede producentansvarsordninger i overensstemmelse med engangsplastdirektivet. 

Baggrundsmateriale:

Du finder rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du finder DAKOFAs nyhed om den igangværende høring her på DAKOFAs hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.