Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Regeringens udspil til kommende energiforlig offentliggjort

30. april 2018
Regeringens udspil til kommende energiforlig offentliggjort
Regeringen har offentliggjort sit udspil til et kommende energiforlig, som bl.a. omfatter 20-årligt tilskud til nye biogasanlæg til udmøntning i 2021-2023, nye teknologineutrale tilskud til elproduktion fra VE samt fjernelse af fjernvarmesektorens produktionsbindinger og forbrugerbindinger.

Den 26. april offentliggjorde regeringens sit energiudspil ”Energi – til et grønt Danmark” med tilhørende fakta-ark. Det er udgangspunktet for de kommende forhandlingerne om et nyt energiforlig, som skal afløse den gældende brede folketingsaftale om den danske energipolitik 2012-2020. Mange dele af affaldssektoren påvirkes af energiaftalerne og aftalernes mange elementer. Nogle af elementerne i udspillet gennemgås nedenfor.

Biogas

Der oprettes en tilskudspulje til biogas og andre grønne gasser, som anvendes til opgradering til gasnettet, transport og industrielle processer, mens elproduktion fra biogas ikke ville kunne støttes af denne pulje. Puljen er på 240 mio. kr. årligt i 20 år og udmøntes i perioden 2021-2023.

Puljen til nye anlæg forventes at øge energiproduktionen fra biogasanlæg fra ca. 22 PJ i 2020 til ca. 25 PJ i 2023. Energiproduktionen fra biogasanlæg forventes i 2018 at udgøre ca. 15 PJ.

Støtten til anvendelse af biogasproduktionen fra eksisterende anlæg bevares frem til 2032 eller i mindst 20 år til de enkelte anlæg.

Grøn strøm

Teknologi-neutrale åbne udbud til ny VE-baseret el-produktion støttes med i alt 4,2 mia. kr i perioden 2020-2024. Støtten konkurrence-udsættes mht. at levere billigst mulig elektricitet. Biomasse og biogas falder også ind under disse udbud.

Ud over de teknologi-neutrale udbud vil der være udbud målrettet hav-vindmøller (kystnære havvindmøller omfattes af de teknologi-neutrale udbud) – startende med afgørelse af vindende udbud i 2021 for en havvindmøllepark på ca. 800 MW.

Afgiftsinitiativer

Elvarmeafgiften lempes fra ca. 30 øre/kWh til ca. 15 øre/kWh fra 2021. Det er en yderligere lempelse ud over aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer, som indførte en varig lempelse fra 2021 af elvarmeafgiften på 10 øre/kWh i forhold til 2017-niveauet på 40,5 øre/kWh.

Den almindelige elafgift lempes fra 91,4 øre/kWh til 66,4 øre/kWh. Lempelsen indføres gradvis i perioden 2019-2025. For visse liberale erhverv reduceres elafgiften til 0,4 øre/kWh fra 2022 og sidestilles med procesafgiften for andre erhverv.

Den eksisterende (komplekse og stærkt differentierede) overskuds-varmeafgift foreslås omlagt til ensartede satser på alt overskudsvarme under forudsætning af prisregulering. Samtidigt skal der tages hensyn til udfasning af eksisterende ordninger.

Fjernvarmesektoren og overskudsvarme

Forbrugerbindingerne i form af tilslutnings- og forblivelsespligt for forbrugerne af fjernevarme i anlæggets opland skal fjernes i perioden 2019-2034 – først for nye forbrugere og senest for eksisterende forbrugere i de store fjernvarmeområder.

Produktionsbindingerne i form af kraftvarmekrav og brændselsbindinger for fjernvarmeselskaberne skal afskaffes i perioden 2019 – 2030. Der startes hos de små fjernevarmeområder. (Det vil sige, at fjernvarmeværker fx kan erstatte små naturgas-kraftvarmeværker med varmeproducerende biomassekedler eller eldrevne varmepumper. red.).

Der afsættes i alt 540 mio. kr. i 2019-2023 i forbindelse med grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018. Heraf afsættes 150 mio. kr. til en indsats overfor de varmekunder, der (i en periode) vil få højere varmeregninger efter grundbeløbets bortfald. (Grundbeløbet er et tilskud til små og mellemstore kraftvarmeværker for at være tilstede og dermed kunne supplere den øvrige elproduktion i spidsbelastningsperioder. red.)

Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. årligt fra 2020 til at fremme udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder.

----------------------

Regeringens energiudspil ”Energi – til et grønt Danmark” og tilknyttede "Faktaark om energiudspillet" kan findes på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside her 

De gældende (og tidligere) aftaler på energiområdet og på klimaområdet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.