Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Proteiner for fremtiden - de nyeste anbefalinger fra det nationale bioøkonomipanel

13. juni 2018
Proteiner for fremtiden - de nyeste anbefalinger fra det nationale bioøkonomipanel
Anbefalingerne fra det nationale bioøkonomipanel fra juni 2018 handler om at øge produktionen af proteiner i Danmark ud fra danske afgrøder, restprodukter og nogle typer af bioaffald - og en heraf lavere import af dyrefoder som fx soya. Differentieret udnyttelse af de enkelte ressourcer, herunder øget fokus på kaskadekæder, og en markedsmodning af produkterne forventes at være mulig inden for en kort årrække gennem bevidst satsning.

Det relancerede nationale bioøkonomipanel skulle i første omgang arbejde med nye værdikæder for proteiner, og panelet har nu offentliggjort deres rapport ”Proteiner for fremtiden” med beskrivelser af udfordringerne, mulighederne og 15 anbefalinger. Tre af anbefalingerne lyder således:

  • Der etableres videns- og værdikædepartnerskaber om udvikling af nye bæredygtige bioøkonomiværdikæder og inkubations- og accelerationsmiljøet for opstartsvirksomheder styrkes.
  • Miljø- og klimavenlig produktion af biomasse anerkendes som virkemiddel i den nationale regulering, f.eks. for vandmiljø og klimamålsætninger. Miljøeffekter på tværs af sektorer opgøres og indtænkes i kommende politiske initiativer.
  • Eksisterende og ny viden om miljø- og klimamæssige fodaftryk ved forskellige proteinprodukter samles, systematiseres og anvendes til at oplyse virksomheder og forbrugere om produkter indenfor nye proteinværdikæder.

Bioøkonomipanelet fremhæver, at det er vigtigt at tænke på tværs, når potentialer for bioøkonomien skal realiseres, og derfor er partnerskaber, adgang til finansiering og en god koordinering af forskning og udvikling centrale hjørnesten i bioøkonomipanelets anbefalinger til regeringen. Det er nødvendigt at identificere og matche nye og eksisterende ressourcer med tilgængelig anlægskapacitet og udviklingen i efterspørgsel efter nye proteiner til forskellige formål.

En af de allervigtigste bestanddele i mange biomasser er netop proteiner, som er afgørende for at brødføde verden. Panelet har arbejdet med at identificere erhvervspotentialerne for en række proteinværdikæder og udarbejde konkrete og ambitiøse anbefalinger for at realisere potentialerne, så en bæredygtig udvikling i Danmark fremmes, og får en positiv effekt for miljø og klima. Råvareområderne til fremtidens proteiner kommer fra tre kilder: 1) Kilder, der produceres på land, fx græsser, kløver og bælgplanter; og 2) ved at indvinde proteiner fra havet, fx fra muslinger, tang og søstjerner; og 3) ved at udvinde proteiner fra rest- og sidestrømme, fx fra fødevareindustrien, fjer og svinebørster, produktion af insekter, og fra kildesorteret madaffald.

Rapporten omtaler, at med EU's nye krav om kildesortering af bioaffald, så vil mere organisk materiale blive tilgængeligt. Denne biomasse skal håndteres på en måde, så de ressourcer som fx næringsstoffer, der indgår i det organisk affald anvendes, og så energien samtidigt udnyttes. Særligt på foderområdet har det betydning, om der kan gennemføres ændringer i EU-lovgivningen, så potentialerne for udnyttelse af alternative animalske proteinkilder som for eksempel insektmel og køkken-/madaffald kan udnyttes fuldt. Der er i dag barrierer i lovgivningen der betyder at fiskemel og søstjernemel ikke må anvendes til kvægfoder.

Systemintegration og digitalisering er redskaber til at opnå fuld udnyttelse af bioøkonomiens muligheder og binde de nye værdikæder til f.eks. foder sammen med biomaterialer, biokemikalier og bioenergi. Panelet har i rapporten fokus på, at bioøkonomien er under hastig forandring, og at Danmark kan meget mere end produktion af biobrændstoffer. Der kan produceres en mængde produkter og til slut udnytte energien i restproduktet - sådanne kaskadeudnyttelser kan og skal udvikles yderligere.

Systemintegration og et bedre marked for reststrømme fra f.eks. landbrugsafgrøder og industrireststrømme til foder, fødevarer og bioenergi har potentiale til at forbedre økonomien hos landmænd og virksomheder, fastholde eller skabe arbejdspladser (fortrinsvis i landdistrikterne) og øge eksporten af produkter og teknologi. For at skabe nye proteinværdikæder skal produkterne have en funktionalitet på linje med eller bedre end dem som allerede findes, og økonomien skal hænge sammen. Bakterier, muslinger, tang og rest- og side - strømme fra industriproduktion med mere kan bringes i anvendelse på nye måder. Der er erfaringer med udvikling af metoder til bioraffinering og produktudvikling er i gang med hensyn til flere typer råvarer.

Formanden for Det Nationale Bioøkonomipanel, Asbjørn Børsting fra DAKOFO, skriver i en artikel i Altinget Miljø (7. juni 2018), at alternative danske proteinprodukter med bedre miljø- og klimaaftryk inden for fem år kan matche eksisterende proteinprodukter på både pris og kvalitet på centrale markedsområder inden for foder og fødevarer. Vi vil inden for en kortere årrække kunne erstatte op mod en tredjedel af Danmarks import af foderprotein med foderprotein baseret på dansk producerede proteinkilder (39 % af dyrefoder anvendt i Danmark er importeret foder, hvoraf sojaprodukter udgør 64 % svarende til ca. 1,6 millioner tons sojakager). 

Asbjørn Børsting fremhæver videre i Altinget, at ”Cirkulær bioøkonomi er en innovations- og udviklingsdagsorden, der bidrager til at løfte udnyttelsen af biologiske ressourcer fra lavværdi til højværdi. For at det værdiløft kan ske, er det centralt, at de biologiske ressourcer, som for eksempel restprodukter fra fødevaresektoren, bioraffineres til biologiske komponenter, der kan anvendes til nye, biobaserede produkter. Danske bioteknologivirksomheder er førende inden for et bredt spektrum af bioøkonomien. For eksempel planteforædling, og anvendelse af gærceller, bakterier og enzymer til at skabe højværdiprodukter inden for fødevarer, pharma og kemikalier. For at Danmark kan bevare sin position i førerfeltet, er det vigtigt, at der satses seriøst og målrettet inden for den moderne bioteknologi, der er central for udviklingen af bioøkonomien i Danmark.”

Find Det nationale bioøkonomipanels anbefalinger "Proteiner for fremtiden", juni 2018, her 

Find DAKOFAs nyhed fra 11. august 2017 vedr. ”Relancering af Bioøkonomipanelet” her 

Find DAKOFAs nyhed fra 26. januar 2016 med ”Anbefalingerne fra Det (første) Nationale Bioøkonomipanel” her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.