Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Parlamentet sætter fokus på problematiske stoffer i den cirkulære økonomi

17. september 2018
Parlamentet sætter fokus på problematiske stoffer i den cirkulære økonomi
Ny resolution understreger behovet for bedre sammenhæng mellem produkt-, affalds- og kemikalielovgivningerne.

Som en del af arbejdet med at fjerne barrierer for den cirkulære økonomi i Europa præsenterede den europæiske Kommission i januar en meddelelse om grænsefladerne mellem kemi, produkter og affald. Meddelelsen skal dels begrænse unødige hindringer for grænseoverskridende handel med sekundære råvarer samt facilitere denne, således at de let kan handles i EU og dels substituere ”problematiske stoffer” og, hvor det er muligt, reducere mængderne samt øge sporbarheden af disse. I sidste uge vedtog Parlamentet en resolution vedrørende Kommissionens meddelelse. 

Affaldshierarkiet skal fortsat være rettesnoren
Parlamentets resolution understreger, ligesom Kommissionens meddelelse gjorde det, at overgangen til den cirkulære økonomi kræver en skarp anvendelse af affaldshierarkiet og, hvor det er muligt, udfasning af problematiske stoffer – særligt i de tilfælde, hvor der allerede findes, eller vil blive udviklet, sikrere alternativer. I forlængelse heraf understreges det også, at affaldshierarkiet prioriterer forebyggelse over genanvendelse og, at genanvendelse dermed ikke kan retfærdiggøre en videreførelse af uønskede stoffer, som er nedarvet. Endelig understreger Parlamentet i sin resolution, at der generelt er behov for klare EU-regler, som præciserer de betingelser, der skal opfyldes, herunder harmoniserede end-of-waste kriterier, for at gøre en ende på det nugældende affaldsregime.

Samtidig opfordres Kommissionen af Parlamentet til bl.a. til, i samarbejde med det Europæiske Kemikalieagentur, at intensivere de lovgivningsmæssige aktiviteter som skal fremme substitution af særligt problematiske stoffer (SVHC), at levere sin planlagte strategi om hormonforstyrrende stoffer samt at udvikle en strategi for et giftfrit miljø, som det er beskrevet i det syvende miljøhandlingsprogram. 

Næste skridt
Europa-Kommissionen forventes at præsentere en vejledning til klassificering af affald, som skal hjælpe behandlere og myndigheder til at nå en fælles tilgang til samme. Kommissionen arbejder ydermere på at fremme udveksling af best practice for testmetoder til vurdering af stoffers fareegenskab HP 14 ”økotoksisitet” med henblik på harmonisering af testmetoderne.

Kommissionens udspil omkring grænsefladerne mellem kemi, produkter og affald er i offentlig høring til og med den 29. oktober. Du kan læse mere om høringen og finde link til den via denne nyhed.

Du kan finde resolutionens fulde ordlyd her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.