Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Organisk affald kan anvendes bedre end det gøres i dag

03. februar 2016

Det bioøkonomiske panels anbefalinger om en bedre anvendelse af det organiske affald er baseret på et baggrundsnotat fra KU-Science, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Notatet opgør mængderne af det organiske affald fra husholdningerne inklusive papir og papemballager, de forventede mængder af affald frem mod 2030, potentielle anvendelsesmuligheder for det organiske affald samt en kort gennemgang af de officielle affaldsstrategier.

Mængderne
I 2014 blev der samlet produceret 740.000 tons organisk affald (madaffald) fra husholdningerne og servicesektoren i Danmark. Størstedelen af madaffaldet blev produceret af husholdningerne (513.000 tons) og servicesektoren producerer 226.000 tons. Hvis papir- og papemballage medregnes opgøres mængden af organisk affald til 852.000 tons. 50 % af dagrenovationsaffaldet består af organisk affald, hvoraf størstedelen er vegetabilsk. 84 % af den samlede mængde organisk affald bliver i dag brændt. En del af madaffaldet betegnes som madspild (16 %), hvilket i princippet betyder, at det ville kunne være spist.
Mængderne er i notatet blevet korregeret i forhold til Affaldsdatasystemet, idet Miljøstyrelsen vurderer, at der er nogle indberetningsfejl, hvilket gør at f.eks. 15 % af husholdningernes affald bør overføres til servicesektoren.

Kun ca. 8 % af madaffaldet inkl. papir- og papemballager genanvendes i dag, mens 35 % af servicesektorens madaffald genanvendes. Resten brændes. Der er derfor et stort potentiale for at genanvende madaffald fra husholdningerne. Den største kildesorterede mængde madaffald til videreforarbejdning i nye værdikæder findes dog i dag i servicesektoren. Notatet påpeger, at der er en næsten direkte sammenhæng mellem kildesortering og genanvendelse, hvilket gør, at kildesortering kan være et effektivt redskab, hvis der ønskes en højere genanvendelsesgrad.

Nøgletal for organisk affald
Notatet giver nogle nøgletal for det organiske affald, som er hentet fra litteraturen. Biogaspotentialet varierer meget fra 94,9 – 428 Nm3/ton VS. Tørstofindholdet (TS) er 50 %, kulstof 40 % af TS, kvælsstof 1,9 % af TS, protein ca. 140 kg/ton TS, Aske ca. 160 kg/ton TS, Fedt ca. 90 kg/ton TS, kulhydrat ca. 620 kg/ton TS og endelig energi ca. 16 GJ/tons TS.

Kvaliteten af det organiske affald overholder grænseværdierne i bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald-til-jord bekendtgørelsen).

Beskæftigelse
Beskæftigelsen inden for affaldssektoren er ligeledes estimeret. I 2009 er det vurderet, at der ved 1000 tons affald direkte genereres 0,5 fuldtidsstillinger inden for forbrænding af affald og 0,75 fuldtidsstillinger inden for genanvendelse (inklusiv andre affaldsfraktioner end organisk affald). Den direkte beskæftigelse ved madaffald er 2,07 fuldtidsstillinger, hvilket skyldes, at håndtering af madaffald er mere behandlingskrævende end f.eks. bygge- og anlægsaffald. Udover den direkte beskæftigelse er der også en afledt beskæftigelse, som generelt er højere end den direkte.

I notatet er anslåede beskæftigelseseffekter som følge af nye tiltag ved etablering af 4 centralsorteringsanlæg og investering på 500 mio. kr. i et bioraffinaderi baseret på organisk affald vurderet til at være hhv. 140 midlertidige og 200 permanente stillinger ved centralsorteringsanlæggene og 500-550 midlertidige og 60 permanente stillinger ved bioraffinaderiet. Den midlertidige beskæftigelse er vurderet ved at etablere anlæggene over en periode på fem år.

Fremskrivning af mængderne af organisk affald
På baggrund er bl.a. Miljøstyrelsens fremskrivninger af affaldsmængderne samt data i notatet vurderes det, at mængderne af organisk affald vil stige til mellem 900.000 – 914.000 tons i 2030. Her tages ikke højde for evt. effekter af generelle forebyggelsestiltag.

Potentielle anvendelsesmuligheder af organisk affald
Notatet kigger på forskellige anvendelsesmuligheder for det organiske affald hhv. forbrænding, alternativer til forbrænding og genanvendelse. Det fremgår af notatet (s. 19), at ved forbrænding af det organiske affald ”produceres el og varme, som kan fortrænge fossile brændsler, men energiudnyttelsen kan forbedres væsentligt ved andre behandlingsmetoder, hvilket også gælder mulighederne for næringsstof genanvendelse.”

Notatet henviser til et studie fra 2007, hvor 8 forskellige scenarier for affaldsbehandling er undersøgt og hvoraf det fremgår, at produktion af syngas fortrænger mest fossilt brændstof. Ligeledes fremgår det, at produktion af biogas giver den største CO2 reduktion (dog marginalt, hvis affaldet forbrændes på nye anlæg med 2004 teknologi). Tilbageførsel af næringsstoffer til markerne er ikke medtaget i dette studie, ligesom muligheden for oplagring af energi heller ikke er omfattet. 

Ved genanvendelse tillægges en cirkulær tankegang med fokus på teknikker, hvor der ikke mistes noget ud af systemet f.eks. biogasanlæg. Hvis der skal anlægges en cirkulær tilgang er der en række faktorer, som skal fungere f.eks. forbehandling af det organiske affald og økonomien ved transport (vand er dyrt at transportere). Notatet nævner, at der er store muligheder for at fremstille højværdiprodukter af det organiske affald som f.eks. proteinprodukter eller f.eks. biobaseret plast. Disse teknikker er under udvikling og yderligere forskning er nødvendig.

Find notatet ”Organisk affald – Fra husholdninger og servicesektoren samt effekter af nuværende anvendelse” her

Find DAKOFA’s nyhed om Det Nationale Bioøkonomipanel her

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.