Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Organisk affald fra servicesektoren

27. marts 2019
Organisk affald fra servicesektoren

Ny rapport kortlægger mulighederne for at indsamle og genanvende en øget mængde organisk affald fra servicesektoren.

Det er vurderet, hvilke tiltag for øget udsortering, der kan gennemføres inden for de gældende rammebetingelser. Tiltagene er analyseret i forhold til deres effekt og omkostninger. Der er lavet en vurdering af kvaliteten af biopulp og slutprodukter fra behandling af servicesektoraffald. Kortlægningen er foretaget på baggrund af eksisterende rapporter, affaldsstatistik og interviews.

Endvidere er den nuværende og fremtidige kapacitet på forbehandlings- og behandlingsanlæg vurderet. Afslutningsvist er de samfundsøkonomiske omkostninger ved øget udsortering opgjort sammen med behandlingsomkostningerne ved hhv. for- brænding, bioforgasning og kombineret kompostering/bioforgasning. Det fremhæves, at der ikke indgår miljøeffekter i den samfundsøkonomiske analyse.

Kortlægningen viser, at der ikke systematisk indsamles viden om, hvor meget organisk affald servicesektoren genererer eller hvor store mængder organisk affald, der er i restaffaldet (potentialet). Ligeledes pointeres det at opgørelserne varierer betydeligt fra kilde til kilde.

Det vurderes, at servicesektoren i 2017 genererede ca. 300.000 tons organisk affald, hvoraf ca. 121.500 tons blev genanvendt. Dette betyder, at der stadig er et forholdsvis stort uudnyttet potentiale på 178.500 tons organisk affald i restaffaldet til forbrænding.

Den samlede genanvendelsesprocent for organisk affald i servicesektoren er beregnet til 41 % i 2017, mens Danmark uden affald beskriver en forventet effekt på 60 % genanvendelse af det organiske affald. Af rapporten fremgår det, at for at indsamle 60 % organisk affald fra servicesektoren betyder det, baseret på ovenstående estimater, at udsorteringen, alt andet lige, skal øges med ca. 60.000 tons.

Rapporten kan findes her.

DAKOFA holder en konference den 21. maj 2019 i Aarhus, hvor bl.a. organisk affald fra servicesektoren vil blive debatteret. Du kan allerede tilmelde dig konferencen her

 

 

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.