Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Økonomisk genopretning og klimatiltag bør gå hånd-i-hånd

07. maj 2020
Økonomisk genopretning og klimatiltag bør gå hånd-i-hånd

I vurderingsnotatet ”Grøn omstilling i en genopretningstid” ser Klimarådet nærmere på, hvordan håndteringen af de forskellige kriser kan tænkes sammen. Hør nærmere om det på DAKOFAs webinar den 12. maj 2020.

Klima og beskæftigelse skal være to væsentlige faktorer, når den danske økonomi skal genoprettes, fremgår det af Klimarådets nye notat. Der sættes således spot på forskellige klimatiltag, der vil kunne sætte gang i økonomien uden at sætte klimaet på pause. Men genopretningspakken er ifølge Klimarådet langt fra nok til at nå klimamålene.

Når der forhandles om en økonomisk genopretning, er det vigtigt, at genopretningen ikke gør den grønne omstilling sværere. ”Klimapolitikken hastede før coronakrisen, og den haster stadig. Der er nu opstået et akut behov for, at vi laver en genopretning af økonomien, og det er helt essentielt, at klimaet indgår som et centralt element i de kommende politiske tiltag,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Genanvendelse blandt tiltag
Klimarådet fremlægger i notatet 14 forskellige klimatiltag, som alle anses for at være vigtige for omstillingen og som samtidig kan skabe nye job i Danmark. Et af disse 14 klimatiltag er ”Øget genanvendelse af affald”, hvor følgende fremhæves i Klimarådets notat:

”Skal udledningerne fra forbrænding af affald reduceres, kræver det fokus på sortering og genanvendelse af plastaffald, så den samlede mængde, der brændes af, mindskes. Det kræver klare krav fra offentlig side. Der kan skabes mere grøn aktivitet i samfundet ved at stille krav til virksomhederne om, at de enten selv sorterer og håndterer deres affald eller tilvælger de kommunale affaldsordninger, og at de lovgivningsmæssigt får mulighed for det. Det er dog vigtigt, at nye krav på den helt korte bane ikke belaster økonomisk pressede virksomheder unødigt. ”

Tiltagene giver ikke 70% reduktion
Det er dog vigtigt for Klimarådet at understrege, at denne pakke af tiltag i sig selv ikke bringer Danmark til 70 procents reduktion i 2030. ”Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning,” siger Peter Møllgaard.

En sund økonomi er vigtig for, at vi kan lave de store strukturelle ændringer, som klimakrisen kræver. Derfor er en grøn og gennemtænkt genopretning helt essentiel, men der skal samtidig ambitiøs og akut handling til på klimaområdet. Klimarådet opfordrer derfor til, at man allerede i 2020 tager hul på de store ændringer, som rådet præsenterede i en større rapport i marts.

Coronakrisen giver anledning til nye arbejdsvaner
Under nedlukningen af Danmark har mange danskere være nødsaget til at ændre deres daglige vaner. I gennemsnit er trafikken for personbiler faldet med ca. 40 pct. Daglige flyafgange fra Københavns Lufthavn er faldet fra 400-500 før lukningen af Danmark til under 10 flyvninger om dagen i en periode i april. Samtidig er der en stigende brug af digitale mødeløsninger som fx Skype, Zoom, Microsoft Teams og lignende. Transportens drivhusgasudledninger er derfor faldet markant under coronakrisen.

Klimaforandringerne løses ikke ved, at den tvungne sociale distancering fortsætter. Men for mange virksomheder og borgere kan den nye situation ifølge Klimarådet åbne øjnene for, hvad fx videomøder kan bruges til, og at de i nogle situationer kan være et effektivt alternativ til fysiske møder. Hvis blot en del af de nye vaner med virtuelle møder, hjemmearbejde og mindsket transport fastholdes, kan det medføre varige og væsentlige udledningsreduktioner, fremgår det af notatet. Det kan få betydning for behovet for at udvikle og påvirke morgendagens klimapolitik og ikke mindst de interne rutiner. Klimarådet opfordrer dermed ledere og arbejdsgivere til at have et fortsat fokus på de digitale muligheder.

Du kan læse Klimarådets notat ”Grøn omstilling i en genopretningstid” ved at trykke hér.

Du kan se program og tilmelde dig DAKOFAs webinar ”En CO2-neutral affalds- og ressourcesektor – mål og midler?”, hvor Peter Møllgaard blandt andre vil holde oplæg, ved at trykke hér.

Tags

Klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.