Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Økonomisk analyse af administrations- og tilsynsopgaverne med affald

29. januar 2021
Økonomisk analyse af administrations- og tilsynsopgaverne med affald
Analysen ser på tilsynsopgaver relateret til de bestemmelser, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kap. 6. Analysen omfatter herudover ressourceforbrug til administrative opgaver om klassificering, anmeldelser og anvisning af affald.

Analysen, udført af NIRAS, er baseret på en kombination af kvantitative data fra både registre og kommunerne selv, samt erfaringsnære kvalitative data. De kvalitative data bygger dels på kvalitative interviews med fagpersoner hos myndighederne og dels på en online spørgeskemaundersøgelse til kontaktpersoner i kommuner og stat. Analysen omfatter ressourceforbruget på opgaver, der vedrører erhvervsaffald i kommunerne og i de relevante statslige styrelser. Opgaver vedrørende husholdningsaffald er ikke omfattet af analysen. Ressourceforbruget til andre administrative opgaver, der vedrører affald, fx vejledning om affaldssortering, udarbejdelse af affaldsplaner og affaldsregulativer mv., er således ikke en del af denne analyse.

Den økonomiske analyse er udført i konteksten af udmøntning af initiativ 10 i den tidligere regerings nationale strategi for cirkulær økonomi, hvor initiativet lyder som følger:

"#10: Skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer
Regeringen vil skabe en mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer – både i Danmark og internationalt. Det vil bl.a. ske ved at undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed. Desuden vil affaldstilsynet blive målrettet de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved ikke at overholde affaldsreglerne er størst. Der afsættes i alt 15,3 mio. kr. i perioden 2019-22 til dette initiativ."

Som bekendt er dette initiativ videreført, med en lidt anden ordlyd, i den politiske aftale af 16. juni 2020 og nu indskrevet som initiativ i udkast til ny national handlingsplan for cirkulær økonomi, der netop er i høring frem til den 9. februar 2021. I denne fremgår det, at man ønsker at indføre et styrket risikobaseret affaldstilsyn samt en meldeordning, så genanvendeligt erhvervsaffald ikke forbrændes.

DAKOFA holder et webinar om dette initiativ d. 10. februar 2021, hvor den økonomiske analyse blandt andet vil blive præsenteret. Analysen er udgivet som Miljøprojekt nr. 2159.

Baggrundsmateriale:

Du finder Miljøprojekt nr. 2159 her på Miljøstyrelsens hjemmeside
Du finder Miljøstyrelsen nyhed om projektet her 
Den tidligere regerings strategi for cirkulær økonomi kan ses her på Miljøministeriets hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.