Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Økonomi ved behandling af emballageaffald i 2025

18. juni 2021
Økonomi ved behandling af emballageaffald i 2025
Miljøstyrelsen har offentliggjort et nyt miljøprojekt vedrørende det kommende producentansvar for emballager i 2025.

Miljøstyrelsen fik i 2019 udført en analyse af emballagemængderne og omkostningerne til håndtering af disse i det på det tidspunkt gældende affaldssystem (Miljøprojekt UAFF nr. 22). Siden er "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" som bekendt vedtaget, hvilket er baggrunden for denne nye analyse, der tager højde for de ændringer, der forventes at komme i affaldssystemet frem til 2025, hvor det udvidede producentansvar skal træde i kraft.

Analysens overordnede resultater er:

·      Emballageforsyningen forventes (uden pant) at udgøre 1.114.327 ton i 2025. Det er 155.027 ton mere end estimatet for 2019, der indeholder pant.

 ·      Der forventes at blive indsamlet til genanvendelse 671.828 ton emballage i 2025, svarende til ca. 60 % af forsyningsmængden. Resten forventes at blive forbrændt.

 ·      Nettohåndteringsomkostningen for emballageaffald er beregnet til 2.135 mio. kr., svarende til gennemsnitligt 1.879 kr./ton. Denne gennemsnitspris pr. ton er dermed 276 kr. højere end estimatet fra 2019. Det skal dog igen noteres, at pantsystemet ikke er medtaget i estimatet for 2025.

 ·      Nettohåndteringsomkostningen for husholdningerne forventes at beløbe sig til 1.566 mio. kr., hvor de for erhvervet forventes at beløbe sig til 569 mio. kr. Husholdningerne forventes at generere ca. 57 % af emballageaffaldet og erhvervet 43 %. Hertil skal tillægges husholdningernes del af pantsystemet.

 ·      Plastemballage udgør den største andel af de samlede nettohåndteringsomkostninger med 926 mio. kr., efterfulgt af pap med 600 mio. kr. De er dog også de to største emballagefraktioner med henholdsvis 295.000 og 412.000 ton emballage.

 ·      Indsamlingsomkostningerne udgør 1,6 mia. kr. af de små 2,1 mia. kr. svarende til 73 % af de samlede omkostninger. De høje indsamlingsomkostninger skyldes i høj grad, at emballagefraktionerne med undtagelse af træ skal indsamles husstandsnært, hvilket medfører høje indsamlingsomkostninger, især for en-familieboliger.

 ·      Det er tidligere i forbindelse med et Folketingsspørgsmål blevet estimeret, at de årlige nettoudgifter for Dansk Retur System (pant) var ca. 170 mio. kr. i 2019 (2019-priser). Tillægges disse til de beregnede nettohåndteringsomkostninger i nærværende analyse (hvor det danske pantsystem ikke er medtaget) vil omkostningerne beløbe sig til 2.305 mio. kr.

 ·      Det nye estimat inkl. pant er 767 mio. kr. højere end estimatet fra 2019 på 1.538 mio. kr.

 ·      Udgifterne til håndtering af emballageaffald fra erhvervet forventes at beløbe sig til 569 mio. kr. årligt i 2025. Hertil skal lægges erhvervs andel af pantsystemet.

·      Meromkostningen for nettohåndteringsomkostningerne for emballageaffaldet grundet klimaplanen er ligeledes beregnet. Denne er opgjort at beløbe sig til 441 mio. kr. i 2025. Meromkostningerne forårsages af forøgede indsamlings-, sorterings- og afsætningsomkostninger. Da Klimaplanen forventes at medføre øget udsortering, vil der dog være en gevinst i form af en reduktion i omkostninger til forbrænding, da mindre tonnage sendes til forbrænding.

 

Baggrundsmateriale:

Du kan læse hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/11/978-87-7038-244-1.pdf

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.