Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nyt fra informationsmødet hos Miljøstyrelsen

03. februar 2015
Nyt fra informationsmødet hos Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen afholdt det årlige informationsmøde tirsdag d. 27. januar 2015. I år var der sat fokus på import og eksport af affald. Programmet for dagen indeholdt følgende punkter:
- nye regler for brugt elektronik
- klassificering af biler/reservedele
- Udvikling af transportgruppens sagsgange
- Ny lovgivning – med fokus på statens tilsynsplaner samt
- Anden information
- Indsamleruddannelsen og affaldsregistret

Præsentationerne fra informationsmødet kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, som kan tilgås her.

I det følgende uddybes nogle af  punkterne fra dagsordenen.

Import/eksport - nye regler for brugt elektronik
Mellem 50-100.000 tons brugt elektronik fra de nordiske lande eksporteres hvert år. Ved revisionen af WEEE-direktivet i 2010-2012 blev følgende artikel tilføjet;

Ny artikel 23, stk. 2 samt bilag VI:
• Artikel 23: Medlemsstaterne sikrer, at overførsler af brugt elektronik, der mistænkes for at være elektronikaffald, udføres i overensstemmelse med minimumskravene i bilag VI.
• Bilag VI: Mindstekrav til overførsler.

Reglerne, som blev implementeret i dansk lovgivning i begyndelsen af 2014, skal hindre, at der sker eksport af elektronikaffald forklædt som produkter til genbrug. Det nye i reglerne er, at der stilles lovbestemte minimumskrav ved eksport af elektronik, som blandt andet omfatter krav om passende beskyttelse af udstyret mod skader i forbindelse med transport.

Såfremt der er mistanke om, at der er tale om ulovlig eksport af elektronikaffald, kan der stilles yderligere krav om test af funktionsduelighed samt krav om, at tilstedeværelsen af farlige stoffer skal være evalueret og dokumenteret for hvert produkt.

Miljøstyrelsen anbefaler, at der kun eksporteres til lande, der har passende anlæg til affaldsbehandling af elektronik, og at man overvejer, om udstyret skal bruges i det land som det sendes til eller blot er på gennemrejse. Det anbefales endvidere, at man pga. indhold af farlige stoffer undlader at eksportere brugt udstyr, der er produceret før 2006 samt brugte billedrørsskærme. Miljøstyrelsen er pt. i gang med et projekt, der skal belyse om det er muligt at forhindre eksport af visse typer af brugt elektronik. Man vil derudover lave en liste over lande, der har importforbud over visse typer af elektronik. Miljøstyrelsen kan dog ikke håndhæve at der eksporteres elektronik til disse lande, da der ikke er tale om affald.

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger for eksport af elektronik, som blandt andet indeholder kriterier for test af funktionsduelighed for visse produkttyper – vejledningerne er endnu ikke offentliggjort, men vil kunne findes her, når de offentliggøres.

Nye krav til statens tilsynsplaner for import/eksport af affald
Ændringer af Transportforordningen indeholder skærpede krav til, at medlemslandene senest per 1. januar 2017 skal udarbejde planer for statens tilsynet med overførsel af affald. Planen skal baseres på risikovurderinger for specifikke affaldsstrømme og skal blandt andet fastsætte et minimumsantal inspektioner.

Miljøstyrelsens ønsker at fastsætte en konkret formuleret vision og strategisk mål for det nationale tilsyn med overførsler af affald, som skal være grundlag for at udarbejde egentlig og målrettede tilsynsplaner.

Anden information
Miljøstyrelsen fortalte kort om offentliggjorte og kommende ændringer vedr. eksport af visse affaldstyper:

Ændringer for planglas uden vinduesrammer o.l.  (B2020)
Planglas af termoruder fjernes fra listen over grønlistet affald og bliver i stedet anmeldepligtigt affald, med mindre det kan dokumenteres, at affaldet ikke er forurenet med PCB (koncentration < 0,1 ppm).

Ændringer for plastaffald (B3010)
Teksten er præciseret og uddybet men indeholder som sådan ikke noget nyt.

Kommende ændringer for klassificering af røggasrensningsaffald
Alkalisk røggasrensningsaffald, som sendes til NOAH, omklassificeres fra at være affald til bortskaffelse (D5 og D12) til nu at være affald til nyttiggørelse (R5). Røggasrensningsaffaldet anvendes hos NOAH til neutralisering af syreholdigt affald. Ifølge Miljøstyrelsen følger denne ændring affaldsdirektivets bredere definition af nyttiggørelse. Omklassificeringen relateres til processen og ikke anlægget generelt.

Ændringerne er endnu ikke meldt officielt ud fra Styrelsen, men kan findes i materialet fra informationsmødet.

Kommissionen har gjort opmærksom på, at røggasrensningsaffald skal klassificeres med koderne Y18, A4100 og 190105. Miljøstyrelsen er i gang med en faglig vurdering af, hvilken betydning dette vil få for Miljøstyrelsens klassificering af røggasrensningsaffald.

Indsamleruddannelsen
Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at indsamleruddannelsen nu er tilgængelig på hjemmesiden. Læs mere her.

Opdateringer i affaldsregistret

En virksomhed, der er godkendt som affaldsindsamler, må også fungere som affaldstransportør. Affaldsregistret er nu opdateret, så en virksomhed nu både kan stå som indsamlingsvirksomheder og affaldstransportører. Hvis man ønsker at stå som både indsamler og transportør, skal man registrere sig begge steder – gebyret betales dog kun én gang.

Alle virksomheder og anlæg skal registreres med kommunetilknytning.

Miljøstyrelsen informerede om, at der kan være fejl i opkrævningerne for 2014. Dette skyldtes en fejl i systemet. Miljøstyrelsen er nu ved at gennemgå systemet, og har man mistanke om fejl på fakturaen for 2014, bedes man kontakte Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen undskyldte ulejligheden overfor de virksomheder, som dette måtte berøre.