Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt forslag til EU-lovgivning om nettonul-industri

28. marts 2023
Nyt forslag til EU-lovgivning om nettonul-industri
Et forslag til en ny EU-retsakt skal fremskynde opnåelse af EU's klima- og energimål for 2030 og omstillingen til klimaneutralitet. Samtidig skal det styrke EU-industriens konkurrenceevne, skabe kvalitetsjob og støtte EU's bestræbelser på at blive energiuafhængig.

Den Europæiske Kommission har for nylig præsenteret et udkast til en retsakt om den såkaldte ”nettonul-industri”. Målet er et opskalere EU's cleantech-produktion og at sikre, at EU er rustet til omstillingen til ren energi. Initiativet er et led i den industriplan for den Grønne Pagt, som blev præsenteret tidligere i år.

Forslaget skal styrke nettonul-teknologiernes modstandsdygtighed og konkurrenceevne i EU og gøre energiforsyningssystemet mere sikkert, bæredygtigt og prismæssigt overkommeligt. Forslaget til den nye retsakt vil bl.a. skabe mere gunstige vilkår for nystartede nettonul-projekter i Europa og tiltrække investeringer med henblik på at få EU’s samlede produktionskapacitet af strategiske nettonul-teknologier til at dække ca. 40 % af EU’s energibehov.

Et bilag til forordningen beskriver hvilke såkaldte strategiske nettonul-teknologier, der vil modtage ekstra støtte og som er omfattet af benchmarket for (EU-) indenlandsk produktion på 40 %. Der er bl.a. tale om batterier og lagring, biogas/biomethan, opsamling, anvendelse og lagring af CO2, forsyningsnet-teknologier og teknologier for bæredygtige alternative brændstoffer.

Det nye forslag hviler på en række søjler:

  • Fastsættelse af grundforudsætninger, herunder at skabe bedre forudsætninger for investeringer i nettonul-teknologier og at prioritere strategiske projekter inden for nettonul-teknologi, som anses for at være afgørende for at styrke modstandsdygtigheden og konkurrenceevnen i EU's industri, herunder anlæg til sikker lagring af opsamlede CO2-emissioner.
  • Udvidet brug af CO2-opsamling: Retsakten fastsætter et EU-mål om at nå en årlig injektionskapacitet på 50 megaton i strategiske CO2-lagringsanlæg i EU inden 2030 med forholdsmæssigt afpassede bidrag fra EU's olie- og gasproducenter. Dette vil fjerne en væsentlig hindring for udvikling af CO2-opsamling og -lagring som en økonomisk gangbar klimaløsning, navnlig for energiintensive sektorer, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne.
  • Lettere adgang til finansiering: herunder at de offentlige myndigheder tager hensyn til kriterier for bæredygtighed og modstandsdygtighed for nettonul-teknologierne i forbindelse med offentlige udbud eller auktioner.
  • Forbedring af færdigheder: herunder bl.a. oprettelsen af akademier for nettonul-industrien med støtte og tilsyn fra platformen for nettonul-industrien i Europa, der kan skabe flere kvalitetsjob i disse vigtige sektorer.
  • Fremme af innovation: herunder mulighed for at indføre "reguleringsmæssige sandkasser" beregnet til at afprøve innovative nettonul-teknologier og stimulere innovation på fleksible lovgivningsmæssige vilkår.
  • En platform for nettonul-industrien i Europa vil bistå Kommissionen og EU-landene med at koordinere tiltag og udveksle oplysninger, samarbejde om at sikre adgangen til data for at overvåge fremskridtene, støtte investeringer ved at klarlægge finansielle behov, flaskehalse og bedste praksis for projekter i hele EU samt fremme etablering af kontakter på tværs af Europas nettonul-sektorer og navnlig gøre brug af allerede eksisterende alliancer inden for industrien.

I forbindelse med præsentationen af det nye forslag udtalte Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, følgende: "Vi har brug for lovgivningsmæssige rammer, som giver os mulighed for hurtigt at intensivere omstillingen til ren energi.   Og det er netop det, som retsakten om nettonul-industrien skal afstedkomme. Den vil skabe de bedste forudsætninger for de sektorer, der er afgørende for, at vi kan nå nettonul-emissioner inden 2050. Det drejer sig bl.a. om vindmøller, varmepumper, solcellepaneler, vedvarende brint og CO2-lagring. Efterspørgslen er stigende i Europa og i resten af verden, så vi skrider hermed til handling for at sikre, at vi kan dække en større del af denne efterspørgsel med europæiske forsyninger."

Udkastet skal nu drøftes og godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet, inden den kan vedtages og træde i kraft.

Læs mere
Du kan læse mere om forslaget her på Kommissionens hjemmeside

Du kan også finde selve udkastet her i EU’s officielle lovkatalog EURLex

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.