Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt EU-studie om biprodukter og end-of-waste

09. juni 2020
Nyt EU-studie om biprodukter og end-of-waste
De europæiske regler omkring biprodukter og end-of-waste bliver ikke udnyttet til fulde. Et nyt studie giver overblik over medlemsstaternes implementering og anvendelse af de gældende regler samt bud på, hvordan man kan fremme en bedre anvendelse af dem.

Europa-Kommissionen har netop publiceret et nyt studie, som dykker ned i de europæiske medlemsstaters praksis og anvendelse i forhold til Affaldsrammedirektivets artikler 5 og 6 om hhv. biprodukter og affaldsfasens ophør (end-of-waste). Reglerne omkring biprodukter og end-of-waste blev introduceret i forbindelse med Affaldsrammedirektivet tilbage i 2008 og igen opdateret i forbindelse med revisionen af direktivet i 2018.

Formålet med det nye studie har været: 

I henhold til meddelelsen om grænsefladerne mellem kemi, produkter og affald, at give Kommissionen en bedre forståelse af, hvordan den nationale praksis udfolder sig i de europæiske medlemsstater i forhold til end-of-waste, bl.a. med henblik på muligheden for at udarbejde fælles retningslinjer på baggrund af den indsamlede viden

-at undersøge, hvor langt medlemsstaterne er i forhold til at implementere de to begreber i den nationale lovgivning samt

-i henhold til artikel 38 (1) af det reviderede Affaldsrammedirektiv, at organisere erfaringsudveksling medlemsstaterne imellem gennem et EU-fælles register for nationale kriterier for biprodukter og end-of-waste.

Reglerne anvendes ikke optimalt
I EU betragter man de to begreber, og praksis omkring dem, som ganske betydningsfulde i forhold til overgangen til en cirkulær økonomi, men man har også måttet indse, at reglerne ikke anvendes optimalt på tværs af hele unionen. Generelt ses det, at det har været enormt tids- og ressourcekrævende at etablere EU-fælles kriterier (som man lige nu har for glas, jern, stål, kobber og aluminium) samtidig med, at man har erfaret, at medlemsstaterne og de enkelte industrier sjældent anvender de muligheder, som reglerne åbner op for. Der er også stor forskel på, hvordan landende arbejder med reglerne, hvilket bl.a. illustreres i et tidligere studie af jern-, metal- og stålskrot, hvor det viste sig, at der findes mere end 1.000 virksomheder i Italien, som genererer skrot, der kan klassificeres efter end-of-waste reglerne, mens der i den resterende del af EU findes i alt 100 af denne type virksomheder.

I det nye studie kan man bl.a. finde interessante oversigter over, hvordan de enkelte medlemsstater har implementeret og anvendt reglerne for biprodukter og end-of-waste samt en række mere dybdegående case-studier, hvor det beskrives, hvordan medlemsstaterne har anvendt reglerne på fraktioner som eksempelvis bygge- og anlægsaffald, gummi fra dæk, digestat til bioforgasning, ubehandlet træ samt aske fra forbrænding af biomasse. Studiet identificerer samtidig en række initiativer og muligheder inden for området, samt barrierer og konsekvenser herved, som man forventer vil kunne være med til at forbedre implementeringen og anvendelsen af reglerne og dermed fremme den cirkulære økonomi i Europa.

Studiet er altså en indledende øvelse, der skal hjælpe medlemsstater og ikke mindst EU til at komme videre på området. Målet er i sidste ende at skabe mere lige vilkår medlemsstaterne imellem; et (mere) velfungerende indre marked for sekundære råvarer, der kan understøtte overgangen til den cirkulære økonomi; forbedring af retssikkerheden for medlemsstaterne, genanvendere og efterspørgere af sekundære råvarer; samt at undgå ulovlige overførsler og uenigheder om overførsler af affald og ikke-affald.

Læs mere
Du kan finde rapporten “Study to assess member states (MS) practices on by-product (BP) and end-of waste (EoW)” her.

Du kan også læse mere om emnet i materialet fra en konference om emnet, som DAKOFA afholdt i 2019.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.