Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye tværgående aktiviteter i klimapartnerskaberne

05. februar 2021
Nye tværgående aktiviteter i klimapartnerskaberne
Regeringen lægger nu an til næste fase i arbejdet med Klimapartnerskaberne.

Først og fremmest skal der gøres status på de foreløbige resultater fra arbejdet med klimapartnerskaberne, når regeringen og de 13 klimapartnerskaber i 2021 skal aflevere deres sektorkøreplaner. Sideløbende etableres der nye samarbejder og partnerskaber, der går på tværs af forskellige sektorer og industrier.

I den forbindelse, fremgår det af en nyhed fra Erhvervsministeriet, at der skal sættes tempo på foreløbigt fire konkrete indsatser, der vedrører strategier for Power-to-X og CCS, nye metoder til CO2-opgørelser, grønne kompetencer og klimavenlig kost. Det fremgår ligeledes, at arbejdet med disse områder for alvor går i gang i foråret 2021. 

Overblik over klimapartnerskabernes faser:

 • Klimaloven og mål om 70 pct.
 • Nedsættelse af 13 klimapartnerskaber
 • Aflevering af anbefalinger til regeringen
 • Anbefalinger omsættes til overordnede politiske aftaler
 • Sektorkøreplaner 
 • Tværgående samarbejder/partnerskaber
 • Løbende drøftelser af politiske tiltag

Regeringen nedsatte i november 2019 Grønt Erhvervsforum med det formål at indgå et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af klimapartnerskaber med fokus på, hvordan erhvervslivet og regeringen i samarbejde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne.

Grønt Erhvervsforum skal styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling. Forummet skal drøfte konkrete veje til at opnå drivhusgasreduktioner gennem indsatser i erhvervslivet og gennem politiske tiltag fra regeringens side samt drøfte erhvervsmulighederne for danske virksomheder i den grønne omstilling.

Grønt Erhvervsforum skal løbende følge arbejdet i de 13 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets sektorer, som regeringen og erhvervslivet samarbejder om, herunder med fokus på fremdrift i sektorernes køreplaner samt synergier og samarbejdsflader mellem de forskellige klimapartnerskaber omkring f.eks. teknologiudvikling og forskning. Endvidere skal forummet drøfte rammevilkårene for erhvervslivets grønne omstilling og konkurrenceevne og deraf følgende behov for regeringstiltag. 

Grønt Erhvervsforum udgøres af følgende:

 • Erhvervsministeren
 • Klima-, energi- og forsyningsministeren
 • Udenrigsministeren
 • Skatteministeren
 • Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling
 • Sundheds- og ældreministeren
 • Transportministeren
 • Uddannelses- og forskningsministeren
 • Boligministeren
 • Miljøministeren
 • Direktøren for Dansk Industri
 • Direktøren for Dansk Erhverv
 • Direktøren for Dansk Energi
 • Direktøren for Landbrug og Fødevarer
 • Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Formanden for Dansk Metal
 • Formanden for3F
 • Formanden for Concito
 • Formanden for Klimarådet
 • Formændene for de af regeringen nedsatte 13 klimapartnerskaber

Grønt Erhvervsforum mødes halvårligt og næste møde afholdes d. 25. marts, hvor det forventes, at der tages fat på næste fase omkring tværgående samarbejder i klimapartnerskaberne.

Grønt Erhvervsforum sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet og Klima-, energi- og forsyningsministeriet med involvering af andre ministerier hvor relevant.

Baggrundsmateriale

Her finder du link nyhed fra Erhvervsministeriet, hvor der til slut i nyheden redegøres for køreplanen.

Du kan læse alle anbefalingerne fra klimapartnerskaberne her, hvor du også finder kommissoriet til Grønt Erhvervsforum.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.