Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye tal for PFAS-4 i spildevandsslam

25. august 2022
Nye tal for PFAS-4 i spildevandsslam

PFAS-4 indholdet i slammet var i gennemsnit 8,1 mikrogram/kg tørstof, og den vejledende grænseværdi er 10 mikrogram/kg tørstof. For en ¼ af analyserne var indholdet af PFAS-4 meget tæt på eller over grænseværdien, mens analyserne for PFAS-22 var langt under grænseværdien.

Miljøstyrelsen har monitoreret indholdet af PFAS i spildevandsslam siden udgivelsen af de vejledende grænseværdier i oktober 2021. Indholdet følges i alle typer kommunalt spildevandsslam uanset om det deponeres, forbrændes eller anvendes til jordbrugsformål. Der er i perioden oktober 2021 - juli 2022 modtaget i alt 384 analyserapporter, som viser at:

  • På basis af angivne sum-koncentrationer i analyserapporterne er det gennemsnitlige indhold af PFAS-4 i slammet beregnet til 8,1 mikrogram/kg tørstof. For 25 % af rapporterne viste resultaterne et PFAS-4 indhold på 9,4 eller højere (vejledende grænseværdi er 10 mikrogram/kg tørstof). Analyseresultaterne for PFAS-22 var langt under grænseværdien.

Genanvendelse af spildevandsslam recirkulerede 3500 tons fosfor 

Resultaterne er offentliggjort som del af en ny afrapportering om gennemførelse og anvendelse af slamdirektivet. De fleste af rapportens tal vedrører året 2020. Her blev 72 % af det kommunale spildevandsslam udrådnet på renseanlæggenes egne biogasanlæg (rådnetanke) og dermed bidrog til energiproduktionen.

Samme år blev 28 % af spildevandsslammet forbrændt eller deponeret og 72 % blev anvendt til jordbrugsformål, evt. med forudgående kompostering. Der blev spredt ca. 89.000 tons spildevandsslam (tørstof) i alt på jordbrugsarealer i 43 kommuner, hvilket svarer til genanvendelse af ca. 3.500 tons fosfor og ca. 7.300 tons kvælstof.

Pyrolyse kan betragtes som hygiejnisering

Rapporten omtaler også Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af den 22. juni 2022 om pyrolyse i forhold til hygiejniseringskravet i affald-til-jord-bekendtgørelsen. Styrelsen angiver, at hvis pyrolysen sker ved temperaturer >500˚C i mere end 3 minutter, og processens temperatur og varighed dokumenteres, så kan processen kan udgøre en kontrolleret hygiejnisering af affald. For anlæg med tørring ved minimum 200˚C i 2 timer anses tørringsprocessen også som en kontrolleret hygiejnisering af affald. Dette er ud fra ordlyden i bekendtgørelsens bilag 3 om hygiejnisering som behandling i reaktor ved min. 70 grader C i 1 time eller tilsvarende.

Find ”Gennemførsel og anvendelse af slamdirektivet. Afrapportering”, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 57, august 2022, her 

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Slam

Tags

Slam
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.