Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye initiativer i indsatsen mod POP-stofferne

16. januar 2019
Nye initiativer i indsatsen mod POP-stofferne

Danmark har opdateret den nationale plan for implementering af Stockholmkonventionen, som omhandler persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer). Der er tale om den tredje nationale implementeringsplan. Siden seneste opdatering, som fandt sted i 2012, er 6 nye stoffer kommet til. Planen indeholder en indgående beskrivelse af situationen i Danmark for disse 6 stoffer, mens der for de øvrige POP-stoffer er fokus på ny viden siden seneste implementeringsplan. Hvor der vurderes at være et behov, defineres nye initiativer i implementeringsplanen.

De seks nye stoffer i implementeringsplanen

For de seks stoffer, som er tilføjet listen over POP-stoffer siden seneste opdatering af implementeringsplanen, giver rapporten en systematisk gennemgang af situationen i Danmark. Det omfatter blandt andet beskrivelser af, hvor stofferne anvendes, hvor stort forbruget har været, de vigtigste problemstillinger, graden af eksponering, og om dette giver anledning til bekymring. De seks nye stoffer er:

  • Hexachlorbutadien (HCBD)
  • Decabromdiphenylether (DecaBDE)
  • Kortkædede chlorparaffiner (SCCP)
  • Pentachlorphenol (PCP)
  • Hexabromcyclododecan (HBCDD)
  • Polychlorerede nafthalener (PCN)

De andre POP-stoffer, der allerede er omfattet af implementeringsplaner

For POP-stoffer, som allerede er beskrevet i tidligere implementeringsplaner, beskriver den nye plan i korthed, hvilke initiativer der er gennemført siden sidst, samt hvad der vurderes stadig at være væsentlige problemstillinger. Der er især forsat fokus på PCB, PFOS og utilsigtede dannede POP-stoffer, især dioxiner. 

Affaldet i fokus 

Brugen af POP-stofferne er i dag i Danmark ophørt eller stærkt begrænset, men stofferne kan fortsat forventes at forekomme i affaldsstrømmen i mange år fremover, om end i aftagende mængde. En meget stor del af de aktuelle problemstillinger, som rapporten peger på, er knyttet til affaldet og den håndtering, det undergår. Bygge- og anlægsaffald, plastaffald, elektronikaffald samt shredderaffald nævnes som vigtige affaldsstrømme, hvor POP-stofferne kan forekomme, og flere af de foreslåede initiativer er rettet mod at vurdere, om stofferne kan/bør adskilles fra disse strømme inden håndtering, genanvendelse eller anden behandling.

Nye initiativer relateret til PCB

PCB er fortsat i fokus. Siden sidste implementeringsplan er PCB handlingsplanens initiativer blevet gennemført, og der er opbygget et betydeligt vidensniveau om PCB i bygninger samt bygge- og anlægsaffald. Det har ført til en stigning i PCB-holdige affaldsmængder, hvoraf en del af affaldet ikke overstiger grænseværdien for farligt affald. 

De stigende mængder affald med PCB i lavere koncentrationer har sammen med ønsket om at energiudnytte dele af shredderaffaldet været baggrund for flere undersøgelser af, hvorvidt PCB kan forventes destrueret i et almindeligt forbrændingsanlæg. En nærmere afklaring af destruktionseffektiviteten i et almindeligt forbrændingsanlæg er omfattet af initiativerne for PCB.

Utilsigtet dannelse og udslip af POP-stofferne

Denne gruppe af POP-stoffer omfatter blandt andet dioxin. Udslippet af dioxiner er faldet til under 5% af niveauet i 1990’erne. Det er fortsat afbrænding af biomasse i brændeovne og mindre fyringsanlæg samt brande og bål, der udgør de væsentligste kilder til dioxinudslip i dag. 

Med forbedringen af dioxinrensning i røggas er udslip af dioxin fra forbrændingsanlæg reduceret betydeligt, og udgør i dag kun en lille del af de samlede udledninger af dioxiner. Dioxinerne ender nu i restprodukterne fra røggasrensningen. Da der i disse år pågår et større projekt, som undersøger mulighederne for at behandle røggasrensningsprodukterne i Danmark, så eksport og deponering af disse kan reduceres, vil MFVM på baggrund af disse resultater vurdere, om der skal igangsættes yderligere aktiviteter vedr. røggasrensningsprodukterne

De tolv nye initiativer er sammenfattet på side 28 i rapporten. 

Læs mere om Stockholmkonventionen her, hvor teksten kan ses

Stockholmkonvensionen er gennemført i Forordningen (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen) med efterfølgende ændringer og tilføjelser som konsekvens af tilføjelser af nye stoffer og fastlæggelse af nye grænseværdier.

Se også DAKOFAs vidensportal om farligt affald

Læs mere i vidensbanken

Farligt Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.