Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye EU-kriterier for bæredygtig biomasse og krav om mere VE i transportsektoren

23. august 2018
Nye EU-kriterier for bæredygtig biomasse og krav om mere VE i transportsektoren
Forhandlinger mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen i EU har ledt til enighed om et revideret VE-direktiv, som kan træde i kraft inden udgangen af 2018. Direktivet indeholder bæredygtighedskriterier for biomasse, krav om mindst 14 % VE i transportsektoren i 2030 og et fælles EU-mål om mindst 32 % VE i 2030.

Den 14. juni blev der opnået grundlæggende enighed i EU-forhandlingerne om et revideret VE-direktiv, som efterfølgende er godkendt af et flertal i EU-parlamentets miljøkomite ENVI og industrikomite ITRE henholdsvis den 9. og 10. juli. EU-parlamentet og Rådet forventes formelt at godkende direktivet i efteråret, hvorefter direktivet ville kunne træde i kraft inden udgangen af 2018.

Direktivet (artikel 26) indeholder kriterier for bæredygtighed og for beregninger af drivhusgas-emissions-besparelser, som gælder for: 

  • biofuels (flydende bio-drivmidler til transport produceret af biomasse), 
  • bioliquids (bio-olier til andre energiformål end transport og produceret af biomasse)
  • biomass fuels (gasformige og faste bio-brændsler produceret af biomasse, - omfatter også biogas). 

Kriterierne gælder uanset biomassernes oprindelsesland. Der indgår også visse betingelser, som relaterer direkte til LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) forhold. Det gælder bl.a., at biomasse fra skov kun må komme fra lande, som er tilsluttet FNs klimaaftale, og at ændringerne i disse skoves kulstoflagre medregnes i landenes klimaregnskab. Det er tilladt de enkelte medlemsstater at opstille yderligere bæredygtighedskrav til biomass fuels.

Direktivet (artikel 25) kræver, at mindst 14 % af transportsektorens energiforbrug dækkes af VE i 2030, og heraf skal mindst 3.5 % være fra biofuels og biogas produceret ud fra nogle oplistede bionedbrydelige affaldstyper (se listen i bilag IX). Direktivet sætter stærke begrænsninger på anvendelsen af mad- og foder-afgrøder til produktion af bio-drivmidler og med et mål om en total-udfasning i 2030, hvis denne produktion har store risici for indirekte påvirkninger i arealanvendelsen. 

Blandt de mange bestemmelser fremgår også, at de enkelte medlemsstater kan tillade, at anvendelse af ”recycled carbon fuels” (fx biodiesel fremstillet af ikke-genanvendeligt plastaffald) må medregnes i opfyldelse af 14 % målet for 2030. Samtidigt nævner direktivet, at at medlemsstaterne skal sikre, at deres nationale politikker - herunder forpligtelserne til at anvende VE i transportsektoren - designes med tilstrækkelig hensyn til affaldshierarkiet.

Endelig og helt overordnet, så fastsætter det reviderede direktiv (artikel 3), at mindst 32 % af EU’s samlede forbrug af energi i 2030 skal være baseret på vedvarende energi, og at de enkelte medlemsstater skal fastsætte deres nationale bidrag til dette EU-mål som del af deres integrerede nationale energi- og klimaplaner. 

Find EU’s vedtagne forhandlingsresultat mht. til det reviderede VE-direktivudkast, 2016/0382 (COD) af 21. juni 2018 her 

Find EU-Kommissionens pressemeddelelse fra 14. juni 2018 om forhandlingsresultatet her 

Find Klimarådets rapport ”Biomassens betydning for grøn omstilling” fra maj 2018 (diverse bæredygtighedskriterier for biomasse er beskrevet i rapportens kap. 4) her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.