Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny strategi for et bæredygtigt fødevaresystem i EU

20. maj 2020
Ny strategi for et bæredygtigt fødevaresystem i EU

Europa-Kommissionen har i dag præsenteret en ny ”fra-jord-til-bord strategi”, som skal fremme et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem. Strategien blev præsenteret sammen med en omfattende ny biodiversitetsstrategi og tilsammen skal de to strategier være med til at gøre Europa mere konkurrence- og modstandsdygtigt.

Ifølge dagens pressemeddelelse fra Kommissionen styrker de to strategier hinanden ved at samle natur, landbrug, virksomheder og forbrugere, så de i fællesskab arbejder hen imod en mere konkurrencedygtig og bæredygtig fremtid. De to strategier er tilsammen en central del af den Europæiske Green Deal og skal i fællesskab vise vejen mod en ny og bedre balance mellem natur, fødevaresystemer og biodiversitet.

Jord-til-bord strategien er ganske omfattende og kommer, som navnet indikerer, ind på initiativer, der vedrører hele fødevaresystemet, herunder bl.a. bæredygtig fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, bæredygtig forarbejdning af, samt handel og omgang med, fødevarer samt bæredygtig kost, herunder en sundere diæt.

Kæmpe uudnyttet potentiale i bioøkonomien
I strategien påpeges det bl.a., at der endnu er store værdier og arbejdspladser at hente i forhold til at udnytte de bioøkonomiske principper. Det kan ifølge strategien eksempelvis være gennem etablering af avancerede bioraffinaderier, der producerer biogødning, proteinfoder, bioenergi og biokemikalier og som vil være et vigtigt skridt i vejen mod en klima-neutral europæisk økonomi.

Strategien opfordrer således landmænd til at gribe muligheden for bl.a. at investere i anaerobe biogasanlæg, der kan producere biogas fra affald og restprodukter fra landbruget samt fra øvrige kilder i samfundet, der bidrager med affald og restprodukter, som eksempelvis fødevare- og drikkevareindustrien, spildevand og fra såkaldt kommunalt affald (jf. den nye europæiske betegnelse for affald fra husholdningerne og husholdningslignende affald fra øvrige kilder).

Kommissionen vil fremskynde markedsoptagelsen af disse og andre energieffektive løsninger inden for landbrugs- og fødevaresektorerne i forbindelse med initiativer og programmer for renere energi, så længe at investeringerne bliver gennemført på en bæredygtig måde og uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed og biodiversitet.

Kommende handlingsplan for næringsstoffer
I strategien sætter Kommissionen ligeledes fokus på det overskud af næringsstoffer (herunder særligt nitrogen og fosfor), som man ser i det europæiske miljø. I den forbindelse vil Kommissionen bl.a. arbejde for at reducere næringstabet med 50% samtidig med, at det sikres, at der ikke sker en forringelse af jordens næringsværdi. På den måde forventes anvendelsen af gødning at blive nedbragt med mindst 20% i 2030. Målet skal nås gennem implementering og håndhævelse af den relevante miljø- og klimalovgivning, ved, i samarbejde med medlemsstaterne, at identificere den næringsstofbelastning, som er nødvendig for at nå målene, ved at håndtere gødning balanceret og næringsstoffer bæredygtigt samt ved at anvende nitrogen og fosfor bedre gennem hele dets livscyklus. I samarbejde med medlemsstaterne vil Kommissionen bl.a. udvikle en handlingsplan for forvaltning af næringsstoffer, som skal adressere forurening med næringsstoffer ved kilden samt øge bæredygtigheden i husdyrbruget.

Madspild og madaffald skal stoppe
Et tredje element af den omfattende strategi handler om madspild og madaffald, som ifølge strategien er centrale elementer i forhold til en bæredygtig fødevaresektor. I den forbindelse har Kommissionen allerede forpligtet sig til at halvere mængden af madaffald (målt per capita) på detail- og forbrugerniveau inden 2030 i henhold til FN’s bæredygtighedsmål 12.3. Med udgangspunkt i den nye målemetode for madaffald samt de data, som man forventer at modtage fra medlemsstaterne i 2022, vil man etablere en baseline samt i 2023 foreslå juridisk bindende mål for reduktion af madaffald på tværs af unionen. I tillæg vil Kommissionen integrere madspild og madaffald i øvrige EU-politikker, herunder bl.a. ved at sætte fokus på den misforståede brug af datomærkning, som kan lede til madaffald.

Hurtige skridt
I forbindelse med lanceringen af de to strategier udtalte Stella Kyriakides, som er kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, bl.a.: "Vi må tage hurtige skridt og gøre EU's fødevaresystem til en drivkraft for bæredygtighed. Fra jord til bord-strategien vil gøre en positiv forskel hele vejen rundt for den måde, vi producerer, køber og forbruger vores fødevarer på. Dette vil være til gavn for vores borgeres sundhed, vores samfund og miljøet. Herved får vi mulighed for at forene vores fødevaresystemer og vores planets sundhed for at opnå fødevaresikkerhed og opfylde europæernes ønske om sunde, retfærdige og miljøvenlige fødevarer."

Endelig blev det påpeget, at fra-jord til bord-strategien ikke blot skal ses i en europæisk kontekst, men at den ligeledes har til formål at fremme en global omstilling til bæredygtige fødevaresystemer i tæt samarbejde med internationale partnere.

Læs mere
-Du kan finde dagens pressemeddelelse på Europa-Kommissionens hjemmeside her, hvor du også finder links til en række dokumenter og faktaark om både biodiversitetsstrategien og jord-til-bord strategien.
-Du kan ligeledes finde alle relevante oplysninger og dokumenter på jord-til-bord strategiens egen hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.