Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny rapport om udsortering af plast fra restaffaldet på Fyn

03. december 2020
Ny rapport om udsortering af plast fra restaffaldet på Fyn
Et forprojekt om central eftersortering på Fyn viser, at de bedste resultater for genanvendelse af plastaffald opnås ved udsortering fra restaffaldet. Borgmesterforum Fyn har tilkendegivet stor interesse for forprojektets resultater. Resultaterne fra projektet fremlægges på DAKOFAs online-konference den 8. december.

Samarbejdet mellem de 10 fynske kommuner og deres affalds-/forsyningsselskaber er forstærket gennem de seneste år, og der arbejdes målrettet for ensretning af affaldsordningerne og for fælles affaldsløsninger. Der er i flere fynske kommuner ved at blive udrullet nye ordninger, hvor borgerne skal kildesortere i glas/metal, papir/pap, madaffald og restaffald hjemme hos sig selv. Dette sker samtidigt med udviklingen af en fælles grøn vision for Fyn.

Et fælles "Projekt for Central Eftersortering på Fyn", ProCes-Fyn, er nu klar til afrapportering, og rapporten slår fast, at der er mange gode grunde til at satse på et fælles fynsk eftersorteringsanlæg for restaffald. De væsentligste grunde er, ifølge rapporten:

 • Kildesortering alene vil ikke nå målene om genanvendelse af plast

  • EU's mål og mål i Klimaplan for en grøn affaldssektor og CØ

 • Sortering og genanvendelse af plast er kompliceret

  • samme udfordringer for kildesorteret og eftersorteret plast, men eftersortering af restaffald afføder 3-4 gange større mængder udsorteret plast i forhold til kildesortering

 • Platform for videreudvikling af (robot) teknologi

  • Syddansk Universitet og fynske robotvirksomheder er verdensførende og har særligt gode muligheder for at udbygge erfaringer med scannere, kunstig intelligens, machine learning osv

 • Robusthed i forhold til krav om sortering i nye fraktioner

  • eftersorteringsanlæg har potentiale for, med få justeringer, at omdirigere yderligere affaldsfraktioner til genanvendelse

 • Kildesortering bliver en stor unødvendig ekstraomkostning

  • kildesorteringsordning er dyrere at etablere og drive end et eftersorteringsanlæg, …, den hollandske producentansvarsordning opfordrer til restaffaldssortering frem for kildesortering

 • Eftersorteringsanlæg i det fremtidige energisystem

  • anlægget kan spille ind i en dagsorden med udvidet producentansvar, hvor plastproducerende virksomheder stilles til ansvar for deres produkters livscyklus, samt fremtidens energisystemer, hvor CO2 -fangst og power-to-X tilbyder et lukket kredsløb for plast

 

Der er som del af projektet lavet en vurdering af offentlige, private og offentligt/private (OPP og OPS) ejerskabsmodeller. Den offentlige ejerskabsmodel er vurderet som organisatorisk og regulatorisk mest enkle løsning jævnfør den udførte indledende analyse. Det private marked er ligeledes en mulig samarbejdspartner, og det er derfor naturligt, at der arbejdes videre med en indledende markedsdialog for at afdække mulighederne for at etablere et anlæg i privat regi.

Et eftersorteringsanlæg vurderes at kunne stå klar inden for en periode på 3-4 år fra beslutning herom er truffet afhængigt af, om anlægget etableres i offentligt eller privat regi. En ny ordning baseret på kildesortering forventes at kunne sættes i drift inden for en periode på ca. 2-3 år.

På et møde den 26. november 2020 tilkendegav Borgmesterforum Fyn stor interesse for forprojektets resultater. Projektets styregruppe fortsætter dialogen om, hvordan et centralt restaffaldssorteringsanlæg på Fyn eventuelt kan realiseres.

 

ProCes-Fyns opsummerende rapport ”Afrapportering af forprojekt central eftersortering på Fyn” fra oktober 2020 kan hentes her 

Rapportens bagside indeholder links til alle dele i den samlede afrapportering:

 • Styregruppens sammenfatning af projektresultatet, Kommissorie, Projektforløb,
 • Lokaliseringanalyse, Godkendelser og tilladelser,
 • Organisationsscenarier, Skitseprojekt, Økonomi- og miljøsammenligning,
 • Risikoanalyse, Plastproblematik.

 

Program mv. for DAKOFAs online-konference ”Hvordan får vi bedst de 10 fraktioner indsamlet og afsat?” den 8. december 2020 kan findes her 

Læs evt. om det nye restaffaldssorteringsanlæg hos det norske affaldsselskab IVAR ved Stavanger her 

Læs evt. Avfall Norges nyhed fra den 26. oktober 2020 om Miljødirektoratets forslag til forskrift om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall (udarbejdet i 2018) her  

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.