Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny Råstofredegørelse fra 2018

11. januar 2019
Ny Råstofredegørelse fra 2018

De Danske Regioner udgav i slutningen af 2018 en redegørelse om råstoffer i Danmark. Der redegøres her for forbruget af råstoffer i Danmark, forventningerne til fremtidens efterspørgsel samt den geografiske fordeling og efterspørgsel af råstofferne.

Det er regionernes opgave at kortlægge og reservere områder til indvinding af primære råstoffer. I forordet til publikationen skriver formanden og næstformanden for de danske regioner, at: 

”De råstoffer, vi graver op af jorden, er en ressource, der ikke fornys. Mange af de råstoffer vi benytter i dag, kan blive en mangelvare i morgen. Derfor har regionerne fokus på, at der skal være råstoffer nok til kommende generationer. 

Hvis vi skal leve op til verdensmålene for bæredygtig udvikling, så skal vi reducere råstofforbruget, ligesom den økonomiske vækst skal afkobles fra en tilsvarende vækst i råstofforbruget. Øget anvendelse af sekundære råstoffer i form af byggeaffald mv. kan bidrage til at løse en fremtidig mangelsituation, men der skal også ske en teknologisk udvikling i de brancher, der aftager råstofferne.”

Råstofforsyningen under pres
Af redegørelsen fremgår det blandt andet, at vi i Danmark har et højt forbrug af ressourcer i forhold til det gennemsnitlige forbrug pr. indbygger i EU. I Danmark udgør råstofforbruget en væsentlig andel af det samlede ressourceforbrug. Det fremgår endvidere, at råstofforsyningerne er under pres i både Nordjylland og på Sjælland. På Sjælland vurderes det, at med den nuværende indvindingsmængde vil de store råstofforekomster omkring Roskilde være udtømt inden for ca. 15 – 20 år. 

De sekundære råstoffer 
Bygge- og anlægsaffald erstatter jf. publikationen i dag kun 7% af råstofforbruget. Der pågår dog i disse år en række udviklingsprojekter, herunder flere projekter støttet af Miljøstyrelsens MUDP, som har til formål at belyse muligheder og potentialer for genanvendelse af betonaffald til produktion af ny beton. Det gælder både betonaffald fra spild ved produktion og betonaffald fra nedrivninger. 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.