Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny prognosemodel til brug for fremskrivning af affaldsmængder

18. marts 2019
Ny prognosemodel til brug for fremskrivning af affaldsmængder
På Miljøstyrelsens hjemmeside findes nu en opdatering af den eksisterende model til fremskrivning af affaldsmængderne i Danmark (FRIDA 2017). Modellen beskriver den forventede fremtidige udvikling i affaldsmængder i Danmark, fordelt på typer og behandlingsformer.

I rapporten beskrives, hvordan udviklingen i affaldsproduktion estimeres ud fra ADAM tallene, samt hvordan man anvender modellen. Endeligt analyseres de store træk i den beregnede udvikling for nationale og kommunale mængder.

Generering af affald fra husholdninger
I rapporten bemærkes det bl.a., at for affald fra husholdningerne estimeres det, at dagrenovation reduceres med godt 140.000 tons frem til 2025, og at hovedparten af denne reduktion forventes at komme fra en øget indsamling af organisk affald fra husholdningerne. Mængden af forbrændingsegnet affald estimeres til at stige frem til 2025 med ca. 34.000 tons, og deponeringsegnet affald til at stige med 25.000 tons. Mængden af papir, glas og plast og emballage forventes at vokse frem til 2025 med godt 120.000 tons bl.a. som følge af øget udsortering fra dagrenovationen og forbrændingsegnet affald. Endelig bliver der gjort opmærksom på, at der forventes en betydelig forøgelse af elektronikaffald, der primært skyldes en øget indsamling, og at det forventes, at mængden af haveaffald øges med ca. 110.000 tons som følge af den forventede udvikling i antal husstande samt en reduceret fortsættelse af den hidtidige trend i indsamlingen.

Generering af affald fra erhverv
For erhvervsaffald bemærkes det, at frem til 2025 forventes en stigning i mængden af affald fra erhvervene - generelt ca. 2% pr. år (i samme periode stiger mængden af husholdningsaffald med ca. 1,4% pr. år), specielt bemærkes det, at mængden af byggeaffald forventes at stige pga. den øgede byggeaktivitet. (Affald fra bygge-/anlægsaktiviteter udgør godt 35% af erhvervsaffaldet). Desuden bemærkes en relativ tilbagegang i mængden af deponeringsegnet affald, hvor en del udsorteres til genanvendelige fraktioner. Efter 2025 forventes mængden af affald at stige mere moderat som følge af en forventet lavere økonomisk vækst på længere sigt.

Se rapporten samt modellen her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Data & statistikker
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.