Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny oversigt over alternativer til direkte anvendelse af spildevandsslam i landbruget

19. maj 2022
Ny oversigt over alternativer til direkte anvendelse af spildevandsslam i landbruget
En rapport fra Miljøstyrelsen beskriver muligheder og status for pyrolyse-biokul, monoforbrænding-fosforgenanvendelse og andre metoder til behandling af spildevandsslam. Rapporten er bl.a. foranlediget af mikroplast og PFAS forekomster i spildevandsslam, og nedbrydningen af disse uønskede stoffer ved de forskellige metoder indgår i vurderingerne af alternativerne.

Miljøstyrelsen har offentliggjort et miljøprojekt, som beskriver alternativer til udspredningen af spildevandsslam på landbrugsjorden, hvor slammet og dets næringsstoffer helt eller delvist udnyttes. I kataloget vurderes fordele og ulemper ved de forskellige muligheder teknisk, økonomisk, miljø- og klimamæssigt samt i hvor høj grad de bidrager til den cirkulære økonomi. Rapporten er udarbejdet af Rambøll i perioden november – december 2021.

Referencescenariet i rapporten er udrådnet spildevandsslam med 28 % tørstof, som overholder grænseværdierne i Affald-til-jord-bekendtgørelsen og anvendes til jordbrugsformål uden anden forbehandling. Referencen sammenlignes med kompostering, pyrolyse/biokul, medforbrænding med tab af næringsstofferne, monoforbrænding med fosforgenanvendelse samt struvitproduktion inkl. slamudbringning.

Ingen af alternativerne får god score på alle parametre i rapporten. Dette skyldes til dels, at det er svært at finde en teknologi som både genanvender fosfor og andre vigtige parametre såsom kulstof samt nedbryder/fjerner mikroplastik og andre miljøfremmede stoffer samtidig med, at den også er en god økonomisk teknologi. Det vil derfor altid være en opvejning imellem miljø og økonomi. Det fremhæves desuden, at det økonomisk grundlag vil være forskelligt for alternativerne, og at det derfor ikke vil være muligt at holde de økonomiske beregninger direkte op imod hinanden.

Med udgangspunkt i rapportens vurderinger, er det vigtigt at pointere følgende:

  • Hvis man vil sikre sig, at der ikke spredes mikroplastik i naturen via spildevandsslam, skal slammet enten pyrolyseres eller forbrændes.
  • PFAS nedbrydes ikke 100% ved nogle af alternativerne men størstedelen nedbrydes under pyrolyse eller forbrænding.
  • En del organiske miljøfremmede stoffer nedbrydes under kompostering mens størstedelen nedbrydes under pyrolyse eller forbrænding.
  • Medforbrænding, hvor fosfor tabes, scorer generelt dårligt på alle parametre og bør ikke være et alternativ til direkte udspredning på landbrugsjorden.

Ingen af alternativerne, foruden referencen, vil kunne håndtere alt dansk spildevandsslam, da der ikke er tilstrækkelig kapacitet. De enkelte alternativer vil have behov for etableringstid.

  • Hvis der skal findes et alternativ til direkte udspredning af spildevandsslam på landbrugsjorden, vil det være relevant og nødvendigt med flere forskellige alternativer, da de enkelte alternativers fordele og ulemper vil være forskellig fra forsyning til forsyning, og landsdel til landsdel. Monoforbrænding (og dermed muligheden for fosforgenanvendelse fra slamaske) giver f.eks. mening hos forsyninger, som ikke har landbrugsjord i nærheden og/eller ikke ønsker at transportere våd og lugtende spildevandsslam ud af storbyen. Pyrolyse giver f.eks. mening ved mindre renseanlæg, mens struvitproduktion giver mening for større renseanlæg som b.la. er udfordret med ukontrolleret struvitudfældninger.

DAKOFA har i forbindelse med denne nyhed indhentet supplerende informationer om slam-pyrolyse samt slamaske-fosfor:

  • Odsherred Forsyning oplyser, at deres slam-pyrolyseanlæg fra AquaGreen er under indkøring og forventes sat i drift efter sommer i år. Foto her i nyheden viser anlægget ved Fårevejle Renseanlæg den 2. december, hvor DAKOFAs Bio- og slamnetværk var på besøg. 
  • VandCenter Syd i Odense oplyser, at de skal til at starte indkøringen af deres AquaGreen slam-pyrolyseanlæg, som forventes sat i drift andet halvår 2022.
  • Ragn-Sells' datterselskab EasyMining oplyser, at deres planlagte Ash2Phos-anlæg i Helsingborg til udvinding  af fosfor mv. fra slamaske afventer afgørelse fra en ankeinstads for at få de nødvendige (forventede omgjorte) miljøtilladelser fra kommunen. Med miljøtilladelser i 2023 vil et anlæg kunne tages i drift i 2025/26.
  • Ragn-Sells' datterselskab EasyMining oplyser, at deres planlagte Ash2Phos-anlæg 180 km SV for Berlin i Schkopaus industriområde forventes at have alle miljøtilladelser på plads i løbet af 2022, og at anlægget forventes taget i drift i 2024/25.

Hent Miljøstyrelsens rapport "Alternativ udnyttelse af spildevandsslam. Kortlægning af fordele og ulemper ved udnyttelse af spildevandsslam, indeholdende mikroplastik, som alternativ til udspredelse på landbrugsjorden – en del af initiativ 21 i Plastikhandlingsplanen", Miljøprojekt 2203 fra april 2022, her 

Læs mere i vidensbanken

JordSlamPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.