Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny national CCS-plan vedtaget - udbudsmateriale offentliggøres i 1. kvartal for tilskud til CC-fuldskalaanlæg

04. januar 2022
Ny national CCS-plan vedtaget - udbudsmateriale offentliggøres i 1. kvartal for tilskud til CC-fuldskalaanlæg
Den anden del af en samlet politisk aftale om ”En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2” blev vedtaget før jul. Der afsættes 16 mia. i tilskudsmidler over 2 runder. Udbudsmateriale til første runde annonceres nu i 1. kvartal af 2022 mhp. tilskud til fangst, transport og lagring af 0,4 mio. tons CO2 årligt fra 2025.

Regeringen (S) indgik en bred politisk aftale den 14. december 2021 om at afsætte i alt 16. mia. kroner i tilskud til CCS, som skal tildeles over to runder og med forventning om at kunne opnå fangst og lagring af i alt 0,9 mio. tons CO2 årligt frem mod 2030. Heraf skal første udbudsrunde, som annonceres i 1. kvartal af 2022, sikre fangst og lagring af 0,4 mio. tons CO2 fra 2025. Anden runde med udbud af resterende midler forventes af finde sted i 2023 og baseres på erfaringerne fra første runde.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gennemgår de danske planer for CCSU på et DAKOFA webinar den 27. januar 2022.

Det fremgår bl.a. af den politiske aftale om CCS fra 14. december, at:

Tilskuddet vil blive tildelt CO2-fangst-operatøren

”… Midlerne vil derfor i første fase udmøntes til fangstoperatører, der efterfølgende køber sig til transport og lagring. Midlerne vil skulle dække omkostningerne ved CCS i alle led af værdikæden fra fangst til lagring. Det er forventningen, at leverandøren af transport og lagringskapacitet vælges i 2023… Støtten gives pr. reduceret ton CO₂. Støtten vil blive justeret for udviklingen i CO₂-afgifter herunder eventuelle negative afgifter for negative udledninger, som vil blive modregnet i støttebeløbet…” (p.4)

Varme- og affaldsforbrugerne skal ikke betale for CO2-fangsten

”… Aftalepartierne er derfor enige om, at kommunale aktører skal have en klar hjemmel til at etablere og drive CO₂-fangstanlæg på affaldsforbrændings- og biomasseanlæg. Regeringen vil præsentere en konkret model i 2022. Modellen skal understøtte, at omkostninger til CCS-anlæg ikke overvæltes på varme- og affaldsforbrugere og samtidig understøtte en grøn, effektiv og sikker forsyningssektor. CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlæg skal ses i sammenhæng med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. CCUS-puljen tilrettelægges desuden således, at også kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg og biomasseanlæg kan søge første udmøntning.” (p.6)

Klyngesamarbejde igangsættes i udvalgte byområder for at etablere CO2-rørledninger mv.

"… Et væsentligt første skridt i opbygningen af en omkostningseffektiv infrastruktur til transport og mellemlagring af CO₂ er at få undersøgt behovet og omkostningerne for etableringen af en sådan infrastruktur i de forskellige geografiske klynger. Aftalepartierne er derfor enige om at nedsætte klyngesamarbejder, i København, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Odense, samt evt. andre større danske byer, som hver får til opgave at undersøge muligheder, behov og omkostninger for etableringen af en sådan infrastruktur. Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at etablering og drift af rørinfrastruktur skal drøftes i de relevante klyngesamarbejder i 2022." (p.6)

Lokale værdikæder for CO2-anvendelse/PtX skal udvikles

"Aftalepartierne bakker desuden op om, at regeringen afsætter 190 mio. kr. til udviklingen af lokale værdikæder for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring fra Fonden for Retfærdig Omstilling f.eks. i Nordjylland, der af EU-Kommissionen er udpeget som en mulig støtteberettiget landsdel i Danmark." (p.6)

Detaljeret tidsplan for fuldskala-etablering af CCS frem mod 2025 er fastlagt

Ifølge Aftalens bilag 2 "Tidsplanen for CCS frem mod 2025", så vil der blive

  • indgået endelig aftale med ansøgere tilskud til CO2-fangst mv. i 2. halvår 2022
  • vedtaget den nødvendige, nye lovgivning om CO2-transport og CO2-lagring i 2. halvår 2022
  • etableret infrastruktur til CO2-transport i 2024
  • idriftsat dansk CO2-lager i 2025


Hent den politiske aftale om ”En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2. Anden del af en samlet CCS-strategi” af 14. december 2021 her 

Find pressemeddelelse og diverse fakta-materiale om den indgåede aftale og betydningen for etabling af CCS i Danmark på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside her

Læs evt. Energistyrelsens notat "Punktkilder til CO2 - potentialer for CCS og CCU" fra 14. maj 2021, som også indeholder et Danmarkskort på side 30 med fem klynger og deres potentialer for CO2-fangst (kortet er anvendt i denne nyhed). Find notatet her 

Program mv. for DAKOFAs webinar "Carbon Capture i affaldssektoren - hvor skal vi fange CO2 og hvad skal der ske med det bagefter", den 27. januar 2022 kl. 12.30-15.30, kan ses her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.