Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny EU jordstrategi 2030

23. november 2021
Ny EU jordstrategi 2030

Kommissionens nye jordstrategi nævner, at nyt EU-lovforslag om jord-sundhed skal fremsættes inden 2023, og at jordforureningen bl.a. skal bekæmpes ved at begrænse stoffer som mikroplast og PFAS'er i henhold til REACH-forordningen. Et andet tiltag i strategien opfordrer medlemsstaterne til senest i 2023 at fastsætte ambitiøse nationale, regionale og lokale reduktionsmål for nettoarealinddragelse for 2030 og anvende "arealudnyttelseshierarkiet" (undgå — genbruge — minimere — kompensere) i stedet for at befæste nye natur- eller landbrugsarealer.

Kommissionen har den 17. november 2021 fremlagt ny jordbundsstrategi, som skal afløse den gamle EU Temastrategi for jordbundsbeskyttelse fra 2006. EU's nye jordstrategi 2030 har til formål at sikre, at det senest i 2050 gælder, at

  • Alle EU's jordbundsøkosystemer er sunde og mere modstandsdygtige og kan derfor fortsætte med at levere deres afgørende tjenester.
  • Der er ingen nettoarealudtagning, og jordforurening reduceres til niveauer, der ikke længere er skadelige for menneskers sundhed eller økosystemer.
  • Beskyttelse af jord, forvaltning af dem bæredygtigt og genopretning af forringet jord er en almindelig standard.

Strategien indeholder flere større tiltag, herunder:

  • Fremsættelse af et dedikeret lovforslag om jordsundhed inden 2023 for at muliggøre målene for EU's jordbundsstrategi og opnå god jordsundhed inden 2050.
  • Gøre bæredygtig jordforvaltning til det nye normale ved at foreslå en ordning for jordejere til at få deres jord testet gratis, fremme bæredygtig jordforvaltning gennem den fælles landbrugspolitik og dele bedste praksis.
  • Overvejer at foreslå juridisk bindende mål for at begrænse dræning af vådområder og organisk jord og at genoprette forvaltede og drænede tørveområder for at afbøde og tilpasse sig klimaændringer.
  • Undersøge strømme af udgravet jord og vurdere behovet og potentialet for et juridisk bindende "jordpas" for at sætte skub i den cirkulære økonomi og øge genbrugen af ​​ren jord.
  • Genopretning af forringet jord og afhjælpning af forurenede områder.
  • Forebyggelse af ørkendannelse ved at udvikle en fælles metode til at vurdere ørkendannelse og jordforringelse.

Noget baggrunds-info om jordbunden i EU

Kulstoflagrene i jorden i EU er i nedgang og 45.000-55.000 km² tørvemoser er tidligere blevet drænet til landbrugsformål og udleder kulstof til atmosfæren. Den almindelige mineralske landbrugsjord har også mistet kulstof og selv en minimal øgning af landbrugsjordens indhold af humus vil have stor betydning bl.a. som et klimatiltag. 2,8 mio. steder er potentielt forurenet af industrielle risikoaktiviteter. Mere end 400 km² jord forsvinder hvert år på nettobasis til fordel for byområder og infrastruktur, hovedsagelig på bekostning af landbrugsjord. Menneskabt tilsaltning berører 3,8 mio. hektar i EU. Og 25 % af EU's areal har høj eller meget høj risiko for ørkendannelse.

Mere om strategiens vigtigste tiltag mod jordforurening

Jordbundsstrategien bygger på de foranstaltninger, der allerede er foreslået i kemikaliestrategien og handlingsplanen for nulforurening. I overensstemmelse med ambitionen om nulforurening bør jordforureningen inden 2050 reduceres til niveauer, der ikke er skadelige for mennesker og miljø. For at forebygge jordforurening vil Kommissionen revidere direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og evaluere direktivet om slam fra rensningsanlæg, begrænse stoffer som mikroplast og PFAS'er i henhold til REACH-forordningen, forbedre risikovurderingsmetoderne og gennemgå anvendelsen af forordningen om gødningsprodukter.

Kommissionen vil overveje mulighederne for at foreslå juridisk bindende bestemmelser om kortlægning, registrering og oprydning af forurenede arealer. Desuden vil Kommissionen udarbejde en EU-prioritetsliste for forurenende stoffer i jorden, revidere direktivet om industrielle emissioner, evaluere miljøansvarsdirektivet og vurdere muligheden for at indføre et jordbundssundhedscertifikat for jordtransaktioner.

Desuden vil kommissionen inden 2023 fremsætte et forslag til en ny lovgivning om jordbundsbeskyttelse efter en konsekvensanalyse og en bred høring af interessenter og medlemsstater. Et sådant forslag vil tackle de grænseoverskridende virkninger af jordbundsforringelse og fastlægge foranstaltninger i hele EU. Europa-Parlamentet har allerede opfordret til en sådan fælles EU-retlig ramme for jordbunden.

For at nå EU's mål om, at der ikke skal være noget nettoforbrug af jord i 2050, bør medlemsstaterne senest i 2023 fastsætte deres egne ambitiøse nationale, regionale og lokale reduktionsmål for nettoarealinddragelse for 2030 og anvende "arealudnyttelseshierarkiet" (undgå — genbruge — minimere — kompensere) i stedet for at befæste nye natur- eller landbrugsarealer. Kommissionen vil som led i konsekvensanalysen af lovgivningen om jordbundsbeskyttelse overveje mulighederne for at overvåge og rapportere om fremskridtene hen imod målet om ingen nettoarealinddragelse og yde vejledning til offentlige myndigheder og private virksomheder om, hvordan arealbefæstelse kan reduceres.

 

Hent "EU Soil Strategy for 2030 Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate" (COM/2021/699 final) her  

Hent bilaget Commission staff working document accompanying the EU Soil Strategy for 2030 (SWD/2021/323 final) her 

Læs den dansksprogede version af kommissionens Q&A om EUs jordbundsstrategi her 

Læs evt. kommissionens faktaark om jordstrategien her 

Find kommissionens overordnede hjemmeside vedr. 'Soil and Land' her 

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelserJord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.