Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny EU-forordning om reduktion af drivhusgasser fra de ikke-kvotebelagte sektorer

17. august 2018
Ny EU-forordning om reduktion af drivhusgasser fra de ikke-kvotebelagte sektorer
Danmark skal som ventet reducere emissionen af drivhusgasser fra de ikke-kvote belagte sektorer med 39 % i 2030 ift. 2005. Det fremgår af den nye Forordning (EU) 2018/842, som er endeligt vedtaget og trådte i kraft den 9. juli 2018. Det vil kræve en stor indsats indenfor jordbrugserhvervet og transportsektoren i Danmark at leve op til kravet fra EU.

Udledningen af drivhusgasser fra de ikke-kvotebelagte sektorer (transport, bygninger, jordbrug og de dele af industri- og affaldssektorerne, som ikke er under EU's CO2-kvoteordninger) udgør mere end halvdelen af EU's drivhusgas-emissioner. Det er de enkelte EU-medlemsstater, som er ansvarlige for at sikre opnåelse af de krævede nationale reduktioner fra de ikke-kvotebelagte sektorer. 

Kommissionen nævner følgende eksempler på mulige politikker og tiltag til at opnå disse reduktioner:

  • Reducering af transport-behovet
  • Fremme offentlig transport
  • Fremme skift væk fra transport baseret på fossile drivmidler
  • Støtteordninger for klimamæssige opgraderinger af bygninger
  • Mere effektive systemer til opvarmning og køling
  • Anvendelse af vedvarende energi til opvarmning og køling
  • Mere klimavenlige dyrkningsmetoder i jordbruget
  • Bioafgasning af husdyrgødning

Klimarådet i Danmark fremhævede i en 2017-rapport i alt 12 omstillingselementer for at arbejde frem mod at overholde EU-kravene til en reduceret drivhusgasemission fra de ikke-kvotebelagte sektorer. Gas i tung transport og biogas i naturgasnettet udgør to af omstillingselementerne, når der er taget hensyn til Energistyrelsens opjusterede skøn for det danske reduktionsbehov. 

Den nye forordning indfører to nye, ekstra fleksibilitetselementer til at opnå reduktionsmålene, som er differentieret mellem de forskellige medlemsstater. Det skal også påpeges, at der er krav om en jævn, liniær reduktion i drivhusgas-emissionen, så der er større sikkerhed for, at landenes tiltag vil have den krævede effekt med at opnå 2030-målet. Danmarks må anvende op til 2 % af den samlede nationale kvote tildelt de danske kvote-omfattede sektorer til at opnå målet for de ikke-kvote belagte sektorer – dvs. i stedet for at bortauktionere disse kvoter. Endvidere må der indregnes op til en nærmere fastsat sum af CO2 dokumenteret bundet gennem ændret national jordbrugspraksis og forvaltning af vådområder. Danmark har fået tildelt 5,2 % af den samlede mængde CO2 på EU-plan påtænkt til dette fleksibilitetselement. 

Samlet forventer EU at reducere drivhusgasemissionen fra ikke-kvote sektorerne med 30 % og fra kvotesektorerne med 43 % i 2030. Hermed forventer EU at opnå sit klimamål, som er meldt ind til FN, om at reducere drivhusgasemissionen med 40 % i 2030 (i forhold til 1990)

Find ”Forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen mhp. opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013” her 

Find EU Kommissionens omtale af den nye forordning vedr. drivhusgasemissionen fra de ikke-kvotebelagte sektorer (kaldet "Effort Sharing legislation") her 

Find Klimarådets rapport ”Omstilling frem mod 2030” fra juni 2017 og tilhørende faktaark her 

Find DAKOFAs nyhed ”Biogas samfundsøkonomisk godt delelement for at nå EU's CO2-reduktionskrav til de ikke-kvotebelagte området” fra 14. nov. 2017 her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.