Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny dom: Virksomheder skal fortsat betale administrationsgebyr til kommunen efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen

16. januar 2018
Ny dom: Virksomheder skal fortsat betale administrationsgebyr til kommunen efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen
En ny dom fra Københavns Byret slog i sidste uge fast, at også små virksomheder skal betale administrationsgebyr for erhvervsaffald til beliggenhedskommunen.

Opkrævning og beregning af gebyret, samt fritagelsesmuligheder, reguleres af affaldsbekendtgørelsens kapitel 8 og alle kommuner er derfor forpligtet til at opkræve gebyret. Gebyrets størrelse er dog afhængigt af den enkelte kommunes udgifter, derfor svinger gebyret en del mellem de enkelte kommuner.

En mindre selvstændig erhvervsdrivende fra København havde i 2016 stævnet Københavns Kommune, idet han anførte at: 

  • Hans virksomhed er så lille og producerer så lidt affald (hvis overhovedet noget), at han mener, han skal fritages for betaling af gebyret. 
  • Gebyret har karakter af en skat, og er derfor ulovligt hjemlet i en bekendtgørelse, frem for en lov. 

Byretten frifandt imidlertid Københavns Kommune, idet det blev lagt til grund, at gebyret, herunder opkrævning og fritagelse, er udtømmende reguleret af affaldsbekendtgørelsen. Der er således ikke mulighed for at undgå at opkræve gebyret, ligesom der ikke er mulighed for at fritage andre virksomheder end de i bekendtgørelsen anførte. Byretten fandt ikke, at sagsøgers virksomhed opfyldte kriterierne for fritagelse. 

Ligeledes finder byretten, at gebyret er lovligt hjemlet i Miljøbeskyttelsesloven § 48, stk. 4, der giver mulighed for at ministeren ”kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer, herunder regler om fritagelse…” på området. Dette er efter rettens opfattelse sket med affaldsbekendtgørelsens kapitel 8. Der tages i dommen ikke eksplicit stilling til om denne praksis, som anført af sagsøger, er i modstrid med Grundloven. 

Dommen har ikke kun betydning for de ca. 23.000 virksomheder, der opkræves, i Københavns Kommune, men forventes at have betydning for alle gebyrpligtige virksomheder i landet.  

 

Dommen kan læses her. 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.