Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny dansk løsning for flyveaske på vej

21. maj 2019
Ny dansk løsning for flyveaske på vej

Verdens første forsøgsanlæg, der kan rense metaller ud af flyveaske, skal etableres i Danmark.

Demonstrationsanlægget, hvor omkring 15.000 tons flyveaske hvert år skal omdannes til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske, vil blive etableret i samarbejde mellem Stena Recycling og Vestforbrænding. 

Processen, der kaldes HaloSep, neutraliserer i en integreret proces to problematiske restprodukter, alkalisk røggasaske og saltsyre. Restproduktet er behandlet og renset aske, en saltopløsning, der kan udledes i havet eller anvendes som vejsalt, samt metalkoncentrat, der kan genvindes i smelteværker.

Projektet, der er finansieret af EU's LIFE-midler, kører ind til 2021, men aktørerne forventer ifølge den udsendte pressemeddelelse allerede at kunne præsentere konkrete resultater i 2020. Ud over at reducere mængderne af aske samt at reducere transportafstandende som følge af, at det nu vil blive muligt at deponere restproduktet lokalt, er det Ifølge Ulf Arnesson, adm. direktør hos Stena Recycling i Danmark også ambitionen at finde anvendelse for den behandlede aske i f.eks. byggematerialer således, at asken helt kan fjernes fra deponi. 

Du kan læse mere om projektet på Stenas hjemmeside her. Tilmeld dig også DAKOFAs seminar om håndtering af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg via dette link, hvis du vi vide mere.

Læs også mere om, hvordan DU kan søge om tilskud fra EU's LIFE-pulje her