Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny bekendtgørelse, som udmønter 185 mio. kr. til biocover, er nu i høring

13. juli 2015
Ny bekendtgørelse, som udmønter 185 mio. kr. til biocover, er nu i høring

Miljøstyrelsen har netop sendt en ny bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser i høring.

Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for ansøgning og tildeling af tilskud til etablering af biocovers, herunder krav til ansøgningens form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter.

Tilskudsordningen er inddelt i to trin

1. Tilskud til forundersøgelse (baseline). Der kan ansøges om tilskud til at bestemme total metanemission fra den del af deponeringsanlægget /lossepladsen, der ønskes etableret biocover på. Tilskuddet kan dække både baselineundersøgelsen og udarbejdelse af en egentlig projektansøgning om etablering af biocover, dog skal metanemissionen som udgangspunkt være større end 6 kgCH4/time, for at man kan opnå tilskud til udarbejdelse af en projektansøgning.

2. Tilskud til etablering af biocover inklusiv monitering og vedligeholdelse (indtil 2020)
Tilskuddet dækker 100% aktiviteter knyttet til forundersøgelse og etablering af biocovers (jf. §6)

Tilskud til hvem og hvornår?
Tilskud kan gives til private og offentlige ejere af deponeringsanlæg, samt til regionerne. Ordningen forventes at åbne for ansøgninger i efteråret 2015.

Frist for høringssvar er fredag den. 4. september 2015
Høringssvar sendes til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med kopi til jelet@mst.dk og med angivelse af journalnummer MST-729-00087 i emnefeltet senest fredag den. 4. september 2015.

Kort om biocovers
Biocovers består af en overdækning af affaldet med materiale (fx kompost), der indeholder mikroorganismer, som kan oxidere metan til CO2. Biocovers er især velegnet til at reducere metanudslippet til atmosfæren fra afsluttede deponier og lossepladser, når det ikke er muligt eller rentabelt at opsamle gassen til energiudnyttelse.

Find høringsmaterialet her på høringsportalen

Læs mere om ordningen her på Miljøstyrelsen hjemmeside

Se DAKOFAs nyhed om 185 mio. til biocovers her

 

 

Læs mere i vidensbanken

Deponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.